Obytný soubor Na Vackově - Alfarezidence

Obytný soubor Na Vackově - Alfarezidence
Spolupráce:Adrian Ewig, Zdeňka Pavelková, ateliér zahradní a krajinářské tvorby a05
Adresa: Na Vackově, Žižkov, Praha, Česká republika
Investor:Metrostav Vackov, a. s.
Realizace:2012
Užitná plocha:11000 m2
Zastavěná plocha:3843 m2
Plocha pozemku:9306 m2


Obytný soubor Na Vackově představuje realizaci vzniklou na základě dlouhodobého výzkumu obytného prostředí. Projekt využívající principu low-rise/high-density reprezentuje kompaktní městskou zástavbu s atraktivními sdílenými prostory a snaží se tak ukázat možnou cestu pro budoucí město jako životaschopnou alternativu k přetrvávajícím suburbanizačním trendům.
Cílem návrhu bylo vytvořit současné městské bydlení reflektující základní kvality prostředí, jako lidské měřítko, odpovídající hierarchii míry soukromí a sociální kontrolu. Důraz byl kladen především na srozumitelnost navrženého prostředí podpořenou přirozeným vnímáním podvědomé orientace, která je hlavním předpokladem pro schopnost jedince se s takovým prostředím identifikovat a přijmout ho jako svůj domov.
V kontextu místa a času jsou do návrhu integrovány různorodé požadavky, které jsou dnes na městské bydlení kladeny. Na jednu stranu očekávají obyvatelé služby a pohodlí odpovídající hustotě zástavby tradičního města, na druhé straně však klid, soukromí a pohodu bydlení v soukromé zahradě. Z těchto různorodých zdrojů si návrh bere jednotlivé motivy a jejich vhodnou kombinací usiluje vytvořit vyvážené, důstojné i dostupné bydlení. Z tradičního města přebírá měřítko, srozumitelnost prostředí a hierarchizaci veřejných prostor, při hustotě přes 300 obyvatel na hektar umožňuje vznik městského prostředí s dostatečnou koncentrací pro fungování služeb a veřejné dopravy; ze zahradního města přebírá sousedské vztahy v lokalitě, soukromí a intimitu zahrad a spojuje výhody prvků bydlení v bytových a rodinných domech.
Podstatou návrhu je koncept řešení založený na vytvoření obrazu společenských vztahů obyvatel a tomu odpovídající návrh jednotlivých venkovních prostorů, které ve škále mezi „veřejným“ a „soukromým“ vytvářejí různou míru intimity těchto prostorů, stanovují jejich význam a smysl využití.
Velikost komplexu odpovídá velikosti městského bloku. Jeho členění je při stanovení míry jeho prostupnosti založeno na vytvoření třech „hnízd“ sestávajících se z 3-4 domů (s 30-40 bytovými jednotkami), které svým charakterem a prostorovým uspořádáním vytvářejí potenciál tzv. sousedského bydlení. Vyšší míra bezpečí i sociální kontrola těchto „polosoukromých“ prostorů s charakterem zahrady, doplněných o různá místa pro posezení, pobyt i možnosti her, jsou atributy nejen příjemného až domáckého prostoru vysokého standardu, ale i místa, které může být pojítkem příjemného bydlení i utváření kvalitnějších sousedských vztahů. Prostupnost území mezi jednotlivými „hnízdy“ je realizována prostřednictvím „poloveřejných“ cest, tedy cest přístupných veřejnosti, které jsou ale ve svém celém profilu pod důslednou kontrolou obyvatel. Poloveřejné cesty se stýkají na středovém plácku sloužícím jako neformální centrum území, na které navazuje přiléhající systém dvou dětských hřišť, určených pro různé věkové kategorie. Navržený „městský blok“ je pak ohraničen jasně definovanými uličními prostory, které navazují na uliční síť v okolí a srozumitelně tak novou zástavbu začleňují do struktury celé lokality. Každé místo v celém souboru tak má svůj účel, žádné území mezi domy nelze označit za „zemi nikoho“.
Charakteru prostředí odpovídá nejen návrh parteru, ale i provedení jednotlivých domů. Zatímco dřevěné fasády vnitřních polosoukromých dvorů hnízd sledují domáckou atmosféru a orientují nás do světa uvnitř, reprezentativní cihelné fasády s lodžiemi vyjadřují čela domů směrem navenek. Nízko až středně podlažní zástavba (soudobá verze tradičního prostorového členění a atmosféry našich/evropských historických měst) zdůrazňuje vazbu člověka k zemi a místu. Architektonický výraz domů a členění oken zde tento vztah podporuje. V prvních třech podlažích jsou navržena velká francouzská okna s proskleným zábradlím akcentující kontakt se zemí. Horní podlaží již využívají potenciál výhledu prostřednictvím pásových oken s parapetem.
Díky podrobné analýze jednotlivých parametrů obytného prostředí a jejich následného odpovídajícího užití, v kombinaci s použitím současných stavebních typologií a s důrazem na komplexnost řešení od různých rovin konceptu až po architektonický detail se tak podařilo v českém prostředí zrealizovat unikátní  bydlení, kde bydlet znamená najít domov.

průměrná podlažnost: 3,57
KPP: 1,5 (1,1 při započtení uličních prostor)
celkový počet bytových jednotek: 124
počet jednotek na ha: 132 (105 při započtení uličních prostor)
odhadovaný počet obyvatel na ha: 380 (300 při započtení uličních prostor)

skladba bytů: 2KK: 32 (26%); 3KK: 49 (39%); 4KK: 43 (35%)
12 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Zde nějaké ty půdorysy...
šakal
06.12.13 03:57
diagramy
Jiri Vitek
07.12.13 03:54
kontext
Jiri Vitek
07.12.13 03:27
Kompaktní bydlení
Pavel Nasadil
08.12.13 01:04
Požární bezpečnost
PD
12.12.13 07:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od UNIT architekti Jiran Kohout architekti