Bytové domy na Červeném kopci

Bytové domy na Červeném kopci
Adresa: Jaroslava Foglara, Štýřice, Brno, Česká republika
Investor:RENTALKON a.s.
Projekt:2002
Realizace:2006 - 2007
Užitná plocha:11403 m2
Zastavěná plocha:3956 m2
Náklady:229 000 000 CZK


charakteristika území
Obytná skupina je navržena na pozemcích bývalé cihelny v Brně – Štýřicích v lokalitě Červený kopec. Hranice území je vymezena vlastními pozemky. Na jižní straně  území navazuje na ulici Vinohrady.
Zájmové území je v generelu až strmě svažité, s několika výraznými morfologickými stupni a je  jasně definována terénním vymezením na jižním svahu Červeného kopce s výhledy na centrum města Brna.
Řešené území se nachází na severozápad od ústí ulice Vinohrady do ul. Vídeňské. Území je na jihu definováno hmotami zástavby při ulici Vinohrady. Severně je prostor otevřen dosud nezastavěnému svahu, který je různorodě profilován intervencemi původní těžby.
Objekty jsou dopravně obsluhovány z ulice Vinohrady nově  navrženou  komunikací.

urbanistické a architektonické řešení lokality
Navrhovaný obytný soubor vychází z principů obsažených v územním plánu města Brna a regulačních výkresů, zpracovaných pro tuto lokalitu. Urbanistické řešení vychází ze základního kompozičního předpokladu - navrhnout skutečně městskou strukturu zastavění . Z toho vyplývá, že hmoty objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí ulic, dvorů, nároží a stromořadí.

urbanistická a architektonická koncepce
Urbanistický koncept vychází z předpokladu, jímž je posouzení řešeného území v prostorových a funkčních souvislostech. Jedná se o způsob řešení, které se neomezuje pouze na samotný pozemek vymezený jeho katastrální hranicí, ale usiluje o pozitivní dopad urbanistického řešení na okolní prostor s dostatečným časovým předstihem.
Součástí architektonické koncepce je snaha dosáhnout výrazu příjemné residenční lokality. Znamená to, že jednotlivé sousední domy budou mít různou architektonickou podobu. Zároveň bude kladen důraz na dodržení celkové urbanistické koncepce.
Projekt se snaží o vybudování nové residenční skupiny začleněné do kontextu města

kompoziční a prostorové podmínky
Návrh respektuje danosti území a začleňuje stavby do nově vznikajícího kontextu s podmiňujícími vlivy. Jedná se především o konfiguraci terénu, okolní zástavbu, přírodní podmínky, orientaci ke světovým stranám, dopravní obsluhu a technickou infrastrukturu.
Řešení klade důraz na optimální využití pozemku pro všechny funkce spojené s bydlením. Návrh je determinován orientací pozemku ke světovým stranám a hmotovou kompozicí domů s cílem vytvořit residenční objekty s mnohostrannou funkční náplní a odpovídajícím architektonickým výrazem. Tuto orientaci bydlení podporuje vybavenost ve smyslu vlastního potenciálu místa. Nabídka místních komerčních ploch, zahradně upravených pobytových ploch s vyhlídkou je doplněna standardními službami jako jsou: ostraha 24 hod. denně a stálá služba, správa areálu a údržba komunikace se svozem odpadů.

architektonické řešení objektů
Jedná se o jednoduchou spirálovou kompozici izolovaných 3 podlažních viladomů obtáčejících se okolo polyfunkčního segmentu a je ukončena tzv. statickým domem. Strohá architektonická forma domů je oživena urbanistickým uspořádáním a výraznou barevností cihlové červeně. Prostorový amfiteátr je tvořen gradací hmot izolovaných viladomů. Urbanistická kompozice úmožnuje dopravní obsluhu a architektonická forma navazuje na funkcionalistickou tradici Brna.
Navrhované objekty a jejich skladba jsou prostorově koncipovány tak, aby nebránily dalšímu růstu lokality.
Dům A u vjezdu z ulice Vinohrady je funkčně i prostorově rozčleněn na objekty A1 a A2. Objekt A1 je navržen s pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním. Objekt A2 o dvou podzemních podlažích je provozně napojen z objektu A1. Objekt A1 je provozně pojat jako dům polyfunkční s prostory pro komerční využití a pro bydlení. Pomocí rampy z ulice Vinohrady je možno vjet do 1pp, kde se nacházejí odstavná parkovací stání s možností pokračování do 2pp objektu A2. Z nově budované komunikace je možno vstoupit do komerčních prostor v 1np a 2np, nebo použít severní vjezd objektu A1 pro parkování v 1pp objektu A2. Vstup pro rezidenty, jejichž bytové jednotky jsou umístěny ve 3,4,5np, je umístěn na západní straně objektu A1 po pěší komunikaci. Podzemní podlaží objektu A2 jsou na severní straně navzájem komunikačně propojena a navazují na vertikální komunikaci v objektu B2, čímž je umožněno propojení A2 s platformou před objektem C.
Dům B je obdobně rozčleněn na objekty B1 a B2. Objekt B1 je navržen v objemu čtyř nadzemních a třech podzemních podlaží a objekt B2 obsahuje dvě podzemní podlaží (2pp, 3pp). Oba objekty nabízejí plochy pro bytové jednotky, nebo ateliery. Z nově navrhované komunikace je možno vjet do 3pp objektu B2, kde je saturována potřeba odstavných parkovacích stání s možností pokračování až k vertikální komunikaci objektu B1. Odtud jsou obsluhována jednotlivá bytová podlaží objektu B1 s možným výstupem na vyhlídce ve 2np na kótě 236 m. Z parkovacího podlaží objektu B2 je možno vystoupat po schodišti do 2pp, kde je umístěno sedm ateliérů s hlavním vstupem z nové komunikace anebo shora z platformy před objektem C.
Objekt C je navržen v objemu dvou nadzemních a dvou podzemních podlaží a obsahuje bytové sekce C1, C2, C3, C4 a objekt C5. Přístup do objektu C5, který nabízí komerční plochy a fitness se squashovými kurty, je přímo z platformy před domem C. Jednotlivé sekce C1-C4 , které jsou věnovány výhradně bydlení, jsou obsluhovány z nově navrhované komunikace s využitím jejího sklonu pro nástup do rozdílných podlaží. Bytové jednotky v 1pp mají možnost vstupu na privátní části vnitřního otevřeného prostoru domu C a následné sklesání na veřejnou platformu před objektem C.
Objekty D1 – D7 jsou navrženy jako solitérní viladomy se třemi nadzemními a dvěmi podzemními podlažími a jsou věnovány čistě bydlení. Jednotlivě jsou napojeny v pravidelném intervalu na nově navrhovanou komunikaci, odkud je možno vjet do 2pp, kde jsou odstavná parkovací stání vždy pro šest automobilů. Vertikální komunikací je následně možno vstoupit do jednotlivých bytových jednotek, nebo použít hlavní vstup v 1pp.
       
obvodový plášť probarvovaná omítka s cembonitovými a dřevěnými akcenty
výplně otvorů eloxovaný hliník a čiré sklo a Al žaluzie
střecha plochá s plechovým klempířskými prvky
vedl. konstrukce pohledový beton, kámen
chodník a vjezd dlažba
ocel. konstrukce pozinkované
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonický atelier KAAMA