WhiteGray Rezidence

WhiteGray Rezidence
Spolupráce:SPS projekt, AED project
Adresa: nároží ulic Jeremenkova, Nad Cihelnou a Dvorecká, Podolí, Praha, Česká republika
Investor:V Invest CZ a.s.
Projekt:2013
Realizace:2016
Zastavěná plocha:397 m2


Urbanistické řešení vychází ze základního kompozičního záměru - navrhnout skutečně městskou strukturu zastavění, vhodně doplnit prostorovou skladbu této části Podolí a najít jakýsi kompoziční mezičlánek okolní vilové zástavby a vícepodlažní bytové zástavby v této části Podolí.
Do této drobné urbanistické struktury vkládáme nový urbánní prvek a zároveň se snažíme v co největší míře využít danosti území. Mezi tyto danosti patří především svažitost terénu, orientace ke světovým stranám, výhled do klidové části pozemku a ve vyšších patrech i výhled na panorama Prahy a vazba na stávající komunikační síť.
Cílem bylo navrhnout bytový dům skládající se ze dvou samotných hmot, které svou výškou a měřítkem budou navazovat na okolní vilovou zástavbu.
Samotný pozemek umožňuje umístění objektů, které sousedním objektům nekonkurují, ale zapadají do stávajícího území.
Objekt se nachází při ulici Dvorecká v takové vzdálenosti od komunikace, která odpovídá vzdálenosti sousedních objektů., a tím dochází k zachování uliční čáry stávajících objektů při této ulici.
Vstup a vjezd do podzemního parkoviště je řešen z ulice Nad Cihelnou. Díky svažitosti terénu je vstup řešen z úrovně 1PP, přes prostornou vstupní halu.
Návrh zároveň citlivě reaguje na terénní morfologii pozemku. Samotný objekt má díky morfologii pozemku jedno společné podzemní podlaž,í do kterého se vjíždí téměř po rovině a čtyři nadzemní podlaží. Z ulice Dvorecká díky osazení objektu do terénu působí objekt jako třípodlažní .
Protože se jedná o nárožní objekt, bylo cílem, aby svým výrazem působil dominantním a dynamickým dojmem. Tohoto výrazu je docíleno postupným natočením jednotlivých podlaží vůči sobě navzájem. Jednotlivá podlaží se otáčejí kolem jednoho společného bodu, který je u jednotlivých hmot zrcadlově umístěný. Jižní objekt má otáčecí bod umístěný v levém horním rohu  a jednotlivá patra se stáčejí směrem k nároží ulic Nad Cihelnou a Jeremenkova. Tím vzniká dominantní nářožní akcent a pohledová dominanta tohoto nároží. Severní objekt má otáčecí bod v pravém horním rohu a jednotlivá patra se stáčejí opačným směrem než je tomu u jižního objektu.
Objekt bude dopravně obsluhován z ulice Nad Cihelnou, přičemž toto řešení navazuje na stávající komunikační síť.  Doprava v klidu je řešena na vlastním pozemku v garážích na úrovni 1.pp. V tomto případě bylo využito stávající nivelity terénu.
Výšková regulace navazuje na podlažnost okolních staveb. Výšková kóta úrovně atiky nepřevyšuje hřeben sousedního rodinného domu. Hmota objektu spolu se sousedními domy vytváří akceptovatelné uliční pohledové panorama.

Architektonické řešení

Nově navržený objekt je koncipován jako dvě samostatně stojící čtyřpodlažní hmoty s jedním komunikačním jádrem, kde je umístěn výtah a schodiště. Objekty jsou v každém patře propojeny subtilní lávkou, která je řešena jako otevřený prostor pouze se skleněným zábradlím. Pro zachování většího komfortu pro klienty je možné řešit lávky jako celoprosklenné.
Vstup je řešen z úrovně společného 1PP. V blízkosti komunikačního jádra v 1PP jsou umístěny sklepy, úklidové místnosti, technické zázemí a prostory pro odpad. Vzhledem ke svažitosti terénu podzemní patro vybíhá nad terén a tvoří pochozí část teras pro byty v 1NP.
Celý objekt je založen na principu kontrastu. Jednotlivé objekty se od sebe liší svou barevností směrem natočení a posunu jednotlivých pater. Obě hmoty jsou navrženy na nepravidelném půdoryse lichoběžníku. Tyto tvary vycházejí z pozic komunikací Jeremenkova, Nad Cihelnou, Dvorecká a dále ze záměru vytvořit trychtýřovitý tvar meziprostoru mezi objekty.
Objekty jsou řešeny na stejném principu, kdy samotná hmota objektu je tvořena jednotlivými horizontálními korpusy vytvářející dynamickým natočením a posunem odvážnou kompozici.
Celkové horizontální hmotové řešení je směrem do křižovatky ulic Nad Cihelnou a Jeremenkova umocněno zvětšujícím se půdorysným obrysem, právě směrem do křižovatky, a vytváří tak dominantní nárožní akcent.
U jižního objektu, postupným natočením jednotlivých korpusů, fasády směrem do ulic Jeremenkova a Nad Cihelnou postupně uskakují směrem ven. Naopak zbývající dvě fasády uskakují směrem dovnitř.
U severního objektu je tomu naopak. Směrem do zahrady a meziprostoru uskakují směrem ven. Tím vzniká dominantní nárožní akcent a pohledová dominanta křižovatky ulic Nad Cihelnou a Jeremenkova. U druhého objektu je nárožní akcent směrem do zahrady.
Hmotová struktura je záměrně rozčleněna k JV a JZ velkými otvory a lodžiemi, umožňujícími přístup světla. SZ a SV fasády mají naopak menší otvory. Tímto členěním je dosaženo efektu pohledového otevření obytných prostor bytu a uzavření prostor obslužných. Transparentní části fasády jsou opatřeny předokenními žaluziemi.
Fasáda je tvořena nepravidelným rastrem vertikálních prosklených a pevných ploch (fasádní cementovláknité desky) a využívá principu kontrastu. Fasáda do ulice Nad Cihelnou a Dvorecká je více uzavřená a pevná. Objekty se od sebe vzájemně liší svou barevností. Severní objekt je tmavý a jižní objekt tvoří jeho barevný kontrast.
Komunikační jádro s výtahem a schodištěm je umístěno při severozápadní fasádě při vstupu do objektu. Přístup do jednotlivých bytů je ze společných chodeb, které jsou umístěny při SZ fasádě.
1.np a 2.np je tvořeno byty 1+kk až 4+kk. 3. np je tvořeno byty 1+kk až 3+ kk. 4.np tvoří dva byty 4+kk a 5+kk.
V objektu je umístěno celkem 14 bytů různých kategorií. K bytům umístěným na úrovni 1.np náleží taktéž venkovní předzahrádky. V bytech přilehlých k frekventované ulici Jeremenkově jsou navrženy celoprosklené lodžie, které umožňují odvětrání bytů při dodržení normové hladiny hluku z dopravy.
Doprava v klidu je řešena na vlastním pozemku v garážích na úrovni 1.pp a je navržena tak, aby počet vnitřních parkovacích stání splňoval požadavky na dopravu v klidu. V 1.pp  jsou také umístěny sklepy, jejichž počet odpovídá počtu bytů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonický atelier KAAMA