Administrativní budova Visionary

Administrativní budova Visionary
Hlavní inženýr projektu:Tomáš Bíma, Marie Mrázová
Architekt projektu: Jan Hofman
Tým: Ondřej Hec, Ilia Charushin, Kamil Plavec, Pavel Prchal, Josef Skála, Petr Šusta, Martin Vítek, Bohuslav Šenkýř
Adresa: Plynární, Holešovice, Praha, Česká republika
Investor:Skanska Property
Projekt:2016-17
Realizace:2018
Užitná plocha:24900 m2


Pozemek se nachází v severovýchodním cípu rozvojového území Praha - Bubny. V minulosti byla na toto území zpracována řada urbanistických studií, které shodně potvrdily obrys budoucího bloku vymezeného ulicemi Argentinská, Plynární, Železničářů, Poupětova (v prodloužení stávající ulice Poupětova přes ul. Argentinskou).
V současnosti je dokončena první etapa – administrativní budova Visionary s 25 000 m² HPP. Budova je tvořena dvěma sedmipatrovými hmotami propojenými středovým šestipatrovým krčkem, ve kterém je v přízemí umístěna průchozí recepce. Výrazné vykonzolování objektu do Plynární ulice je reakcí na trasu horkovodu, který nesměl být dotčen spodní stavbou.

Průčelí fasád do ulice Plynární je doplněno do líce uliční čáry zavěšenou ocelovou konstrukcí pochozích teras, která propojuje obě hmoty do jednoho kompaktního celku. Tato stěna je navržena jen do úrovně 6NP a zároveň je na východním objektu na nároží ulic Plynární – Železničářů navrženo ustoupené poslední podlaží, tím dochází k výškové diferenci objemů a zvýraznění nárožní hmoty do křižovatky Argentinská. Pro vytvoření vizuální celistvosti stěny s okolními fasádami a vytvoření dojmu plného objemu jsou na stěně aplikovány stejné prvky jako na okolních fasádách – průběžné horizontální římsy a skleněné vertikální lamely. Zeleň na terasách je jednotně osazena do bílých květináčů různých velikostí.
Dlouhé hmoty fasád do ulic Argentinská a Železničářů jsou členěny pomocí zapuštěných teras. Vznikají tak venkovní pobytové plochy doplněné o vzrostlou zeleň, která se na fasádě uplatňuje i z dálkových uličních pohledů. Fasády objektu tvoří lehký obvodový plášť skládaný z jednotlivých modulů. Členění fasád reaguje na jednotlivé světové strany, stejně jako skleněné vertikální lamely, které fasády přistiňují. Střechy objektu jsou řešeny jako relaxační zóny pro zaměstnance budovy, na střeše západní věže je po obvodu umístěna běžecká dráha. Funkční náplň objektu je administrativní, doplněná v parteru o obchodní jednotky, restauraci a mateřskou školku.
Severní nádvoří tvořící vstupní předprostor je osazeno cortenovými květníky se stromy a okrasnými travinami. Jižní nádvoří je více pobytové, pražská mozaika je doplněna pochozími dřevěnými palubami a místo tradičních laviček jsou pro sezení navrženy vyvýšené dřevěné platformy. Pro osvěžení v letních měsících je na nádvoří umístěn nenápadný vodní prvek, kdy voda tryská přímo z dlažby a zase v ní mizí. V místě druhé etapy výstavby, která v budoucnu uzavře strukturu do kompaktního městského bloku je navržena parková úprava.
Vstupní recepce je řešena jako prostor otevřený přes dvě podlaží, propojený točitým schodištěm s výraznou spirálovou geometrií z železobetonu. Recepce a společné prostory domu jsou sjednoceny podlahou z bílého litého terazza. Hlavní schodiště v každé věži je součástí výtahové lobby a díky širokému zrcadlu vytváří reprezentativní prostor přes všechna podlaží.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od jakub cigler architekti