Zázemí sokolského hřiště v Žabni

Soutěžní workshop pro studenty a absolventy architektury

Zdroj
Pavel Řihák
Vložil
Tisková zpráva
07.07.2020 06:55
Žabeň

Obec Žabeň leží v moravskoslezském kraji ve výšce 266 m.n.m. na území vymezené toky Olešná a Ostravicí, hraniční řekou mezi historickými zeměmi Slezskem a Moravou. Středem obce prochází silnice spojující obě severomoravské metropole. V obci, v minulosti zvané též Žabno či Žabná, žije na rozloze 3,3 km² přes 880 stálých obyvatel.
Historie tělocvičné jednoty Sokol Žabeň se začala psát v roce 1934 a přes všechny restrikce a útrapy
vou činnost nikdy svévolně nepřerušila. Na konci roku 2019 měla jednota 50 členů. Více než 50 % tvoří děti nebo mládež.
Jedinou sportovní plochou, kterou místní Sokol využívá, je travnaté hřiště na kopanou. Plochu pro vybudování sportovního zázemí daroval naší TJ jeden ze zakládajících členů. Hřiště slouží pro pořádání kulturních a sportovních akcí všeho druhu. Hřiště je především určeno pro kopanou, kterou k nám pravidelně chodí hrát i občané přilehlých obcí, kde zázemí pro jeden z nejpopulárnějších sportu nemají.
Hřiště je obklopeno menším parkem s alejí vzrostlých líp, kaštanů a javorů. V tomto prostoru je umístěno zázemí pro pořádání veškerých sportovních aktivit, kterých je nemálo (fotbalová utkání: Svobodní vs Ženatí, tradiční derby Žabeň – Paskov; akce pro děti: Pálení čarodějnic, Dětský den, Sportovní hody; akce pro dospělé: Pivní festival, Kulinářské degustační setkání; pro širokou veřejnost: Oslavy narozenin, Smažení vaječiny).
Cílem soutěže je ve východní části pozemku navrhnou menší objekt, který by nahradil stávající zázemí, které je již zastaralé a nevyhovuje dnešním standardům. Objekt by měl poskytnout základní zázemí pro všechny druhy aktivit, které se zde mohou odehrávat.
Sokol Žabeň nedisponuje žádnými finančním prostředky pro investici tohoto druhu. Financování projektu bude závislé na štědrosti oslovených subjektů působících na území katastru obce a jeho přilehlého okolí. Taktéž budeme žádat o dotace z prostředků obce, kraje, místních akčních skupin a nadačních fondů.
Přesto jsme se rozhodli na tento záměr vypsat architektonický workshop a hledat kvalitní řešení stavby. Věříme, že naší odhodlaností a cílevědomou prací našeho cíle dosáhneme. Žádný cíl není tak velký, aby se jej nedalo dosáhnout. Chce to jen chtít a najít ty správné lidi. Zbytek už je hračka.
Členové Sokola Žabeň si velmi váží Všech účastníků, kteří mu s tímto záměrem pomohou. Děkujeme.

1. Předmět
Předmětem workshopu je zpracování architektonického návrhu objektu zázemí hřiště na pozemku 29 (číslo LV 347) v obci Žabeň.
Nově navržená stavba by měla obsahovat šatnu a sklady pro potřeby malého sportovního areálu a zároveň sloužit jako zázemí pro příležitostné kulturní, sportovní a společenské akce v okolí. Návrh bude řešen v podrobnosti studie stavby.
Zadavatel požaduje zohlednit požadavky na architektonické, konstrukční, technické a krajinářské řešení a dále požadavky na investiční a provozní náklady stavby. Předpokládané stavební náklady včetně připojení na inženýrské sítě a základní úpravy okolí stavby činí 800 000 Kč bez DPH.

Stavební program

- Šatna pro 14 osob (jedna místnost/dva fotbalové týmy), vybavení: lavice na sezení pro max. 14 lidí najednou, uzamykatelné skříňky pro úschovu osobních věcí až pro 20 lidí.
- Koupelna – přístupná z šatny, vybavení: 2x sprchovací kout, 2x umývadlo, průtokové ohřívání vody, odtahová ventilace.
- Hygienické zázemí – samostatné přístupné, prostorově oddělené.
- Kuchyňka s dvěma až třemi okny pro výdej občerstvení.
- Sklad nářadí pro údržbu hřiště a dalšího vybavení.
- Sklad na sportovní vybavení a uložení sokolského majetku (sítě na branky, míče, tréninková výbava).
- Klubovna pro 14 osob (jedna místnost). Může být kombinovaná s šatnou za použití multifunkčního nábytku a přenosného vybavení.
- Zastřešené posezení (pergola) pro 20-30 lidí.
- Je zde možnost zvážit etapizaci stavby nebo dvojici staveb s menší krytou terasou.
Konstrukce:
Zadavatel preferuje montovanou nebo prefabrikovanou konstrukci (případně kontejner) bez základové desky. Přípojky vodovodu, kanalizace a elektro jsou v místě nynějšího zázemí.
Momentálně se nepředpokládá provoz v zimním období. Objekt nemusí, ale může být zateplený.

2. Průběh
Zveřejnění workshopu - 20.6.2020
Lhůta pro podání přihlášek na workshop - 15.7.2020 do 12:00 hodin
Adresa pro podání přihlášek na workshop: workshop.sokol.zaben@gmail.com
Přihláška bude obsahovat:
- kontaktní údaje

- informace o členech týmu, který se chce workshopu zúčastnit (jméno, příjmení, pracovní zkušenosti, apod)
- portfolio ve formátu PDF, max. 10MB
Porota rozhodne o výběru max. 6 týmů. Informace o přijetí či nepřijetí účastníků proběhne elektronicky nejpozději do 20.7.2020.
Termín konání workshopu
14. 8. 2020 od 17 h, na hřišti Sokola Žabeň
Prohlídka místa, seznámení se se zadáním. Ubytování v místě konání workshopu bude pro zájemce zajištěno.
15.8. od 10 h v sále hasičské stanice v Žabni.
Bude probíhat rozpracování návrhu, konzultace s porotci, případně členy sokola. Bude zajištěno občerstvení, tiskárna, připojení k internetu.
29.8. od 15 h v kulturním domě Žabeň.
Účastníci budou prezentovat veřejnosti své návrhy za účasti poroty případně dalších členů Sokola Žabeň. Prezentace katalogu ve formátu PDF. Délka prezentace jednoho účastníka max. 15 min.
Dotazy ohledně workshopu a dalších podmínek: pavel.rihak@mensa.cz

3. Účastníci

Zadavatel nepožaduje autorizaci ČKA, ani jinou profesní a technickou kvalifikaci.
Je vhodné, aby účastníkem byl tým o 2 až 3 členech. Minimálně jeden člen týmu musí být architekt či student architektury.

4. Způsob hodnocení a odměny
Návrhy budou posuzovány neanonymně podle urbanistické a architektonické kvality. Účastník vyjadřuje souhlas s tímto způsobem hodnocení.
Porota vybere tři odměněné návrhy, kterým se udělí ceny:
1. cena – 6.000,- Kč (šest tisíc korun českých)
2. cena – 4.000,- Kč (čtyři tisíc korun českých)
3. cena – 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých)
Týmy, jejichž návrhy nebudou během hodnocení vyřazeny, obdrží odměnu v hodnotě 1.000,- kč.

5. Podklady

Vybraní účastníci dostanou odkaz ke stažení těchto podkladů:
- Výřez z katastrální mapy s vyznačením řešeného území *.dwg
- Fotodokumentace *.jpg
- Vzor katalogu *.pdf,

- Vzor kontaktní údaje *.doc

6. Návrh

Každý tým může odevzdat pouze jeden návrh. Ten dopracujete po absolvování workshopu, konaného 14.-15.8.2020. Návrh bude odevzdán elektronicky na email (workshop.sokol.zaben@gmail.com) do 25.8.2020. Odevzdání bude formou plakátu ve formátu B1 a katalogu ve formátu A3. Katalog bude obsahovat grafickou a textovou část v jednom souboru PDF s maximální velikostí 50 MB dle připraveného vzoru. Plakát bude vystaven pro veřejnost 29.8. od 15 h. Měl by obsahovat grafické výstupy návrhu a krátkou autorskou zprávu = popis idejí návrhu. Tisk plakátu zajistí pořadatelé.
Grafická část by měla obsahovat: situaci stavby 1:500, půdorysy a řezy 1:50 nebo 1:100, detail konstrukce 1:10 dostatečně popisující konstrukční řešení a skladby, pohledy, vizualizace, schémata a kresby dle uvážení. Textová část by měla obsahovat stručný popis architektonického a konstrukčního řešení.

7. Doplňující informace
Zadavatel se zavazuje spolupracovat s vybraným účastníkem (týmem) při navazující projekční činnosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat záměr podle výsledků workshopu, nebo od záměru realizace z jakýchkoli důvodů odstoupit.
Autoři návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě, pokud neproběhne realizace předmětu tohoto soutěžního workshopu. Autoři těchto návrhů udělují podáním nabídky zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely prezentace záměru. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

Tyto podmínky byly projednány a odsouhlaseny zadavatelem dne 21.06.2020.
Aleš Severín – starosta Sokola, Lucie Videcká, Pavel Řihák
0 komentářů
přidat komentář