Výsledky soutěže na revitalizaci Římského náměstí v Brně

Zdroj
Ing. arch. Zuzana Morávková
Vložil
Tisková zpráva
21.09.2010 14:20
Město Brno dnes oficiálně oznámilo výsledky urbanisticko-architektonické soutěže na „Římské náměstí“ v Brně.
Soutěž byla vyhlášena ke dni 4. červnu 2010, odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno na 3. září 2010.

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu na revitalizaci "ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ" V BRNĚ, jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnujícího úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější scénář využití v průběhu celého roku, včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.

Účastníci soutěže
Ve stanovené lhůtě odevzdalo soutěžní návrhy 90 soutěžících nebo soutěžních týmů, 2 návrhy byly doručeny po termínu. Celkem se do soutěže přihlásilo 346 účastníků, kteří se řádně registrovali na webových stránkách soutěže www.rimak.cz, kde byly k vyzvednutí kompletní soutěžní podklady.

Hodnotící zasedání soutěžní poroty
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo ve dnech 9.-10.2010 září na Staré radnici v Brně.
V porotě zasedli:

Řádní členové poroty závislí:
PhDr. Kateřina Dubská
JUDr. Jiří Oliva

Řádní členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Ján Stempel
Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ing. arch. Zbyněk Pech

Náhradníci poroty závislí:
Ing. Jana Drápalová
MVDr. Vlastimil Žďárský

Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. arch. Igor Kovačević

Výsledky soutěže:
1. cena - soutěžní návrh č. 73 - Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Casková
2. cena - soutěžní návrh č. 07 - Ing. arch. Aleš Stuchlík, Bc. Jana Šerá, Ing. arch. Milan Šuška
3. cena - soutěžní návrh č. 78 - Jan Kopecký, Zuzana Hebronová, Žofie Raimanová
1. odměna - soutěžní návrh č. 81 - Bc. Michal Krejčík, Bc. Tomáš Petermann, Bc. Michaela Dlouhá
2. odměna - soutěžní návrh č. 05 - Martin Gsandtner, Filip Hodulík, Peter Kuchta

Doporučení poroty
Porota konstatuje, že vyhlášení veřejné anonymní architektonické soutěže je významným počinem Statutárního města Brna. Účel soutěže - nalézt nejvhodnější prostorové a funkční uspořádání zahrnující úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb, a nalézt jeho nejlepší možné řešení bylo naplněno. Soutěž potvrdila, že dané území lze využít nejrůznějšími způsoby.
Porota je přesvědčena, že návrhy zúčastněné v soutěži vykázaly vysokou odbornou kvalitu. Odměněné návrhy vykázaly velkou citlivost k danému prostředí.
Porota při hodnocení dospěla k rozhodnutí o výsledku soutěže ve shodě závislých i nezávislých členů poroty. Rozhodnutí o výsledku bylo jednoznačné.
Porota dále konstatuje, že urbanisticko-architektonická soutěž je ideální metoda pro hledání řešení obtížných zadání. Soutěž přinesla celou řadu zajímavých podnětů z hlediska historických artefaktů, například nové možnosti umístění Královské kaple (návrh č. 38) nebo Merkurovy kašny (návrh č. 91).
Porota doporučuje, aby po plánované výstavě a veřejné diskusi, která se nad návrhy uskuteční, bylo vítězi zadáno dopracování jeho návrhu v dalších projekčních stupních. Následným krokem by potom mělo být vypracování změny regulačního plánu MPR, která umožní postupnou realizaci vítězného návrhu.1. cena - návrh č. 73 - 250.000 Kč
autoři: Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Casková (Brno)

Stručná anotace návrhu:
Záměrem je vytvořit fungující městský prostor umožňující průchod mezi okolními obchodními ulicemi a zároveň místo pro zastavení a nové aktivity. Návrh uzavírá prostor náměstí dostavbou objektů v prolukách, odděluje plochu náměstí od vnitrobloku, zachovává historický charakter, atmosféru a uzavřenost místa, ale i dostupnost z okolních ulic. Nové objekty respektují historickou parcelaci a měřítko stávajících staveb. Pevné prvky na náměstí umožňují různé aktivity, hlavní plocha je ponechaná volná pro průchod, ale i pro konání trhů a akcí s mobilním podiem nebo kluziště. Vnitroblok je řešen jako klidová zóna s dětským centrem. Terénní modelace odděluje východní část s vjezdem do podzemního parkovacího systému a směrem k dětskému centru tvoří přírodní hlediště navazující na venkovní výstavní prostor.

Hodnocení poroty:
Návrh nejlépe vystihuje potenciál dlouhodobě neřešeného prostoru historické části města. Nově navrhovaná zástavba je zdařilou kombinací sledování historické stopy náměstí a nových možností dostavby vnitrobloku. V historickém kontextu jsou z obou přístupových směrů zdůrazněny vstupy do náměstí zúžením nástupních uličních profilů. Koncept zachovává rozdělení ploch na živé komunikující náměstí a zklidněný vnitroblok se zelení a budovou dětského a mateřského centra.
Autor v přiložené brožuře podrobně dokumentuje jednotlivé stavby a také atmosféru různých částí navrhovaného území prezentovanou velice působivými skicami. Přesto, že navrhuje poměrně dost nových staveb, návrh zachovává základní charakteristiku, intimitu a uzavřenost náměstí a neomezuje možnosti dalšího přirozeného vývoje.2. cena - návrh č. 07 - 200.000 Kč
autoři: Ing. arch. Aleš Stuchlík (Třebíč), Bc. Jana Šerá (Francova Lhota), Ing. arch. Milan Šuška (Čadca)

Stručná anotace návrhu:
Návrh vychází z principů trvale udržitelného rozvoje. Důraz je kladen na zvýšení podílu bydlení v centru, který je dnes v poměru k plochám komerčním značně nevyvážený.
Město je neustále se měnící organismus. I v současnosti probíhají změny. Značkové obchody odcházejí z centra do shopping parků na periferii a s nimi i nakupující. Paradoxně se tím centru uleví, stává se tak klidnějším a vhodnějším k bydlení. Římské náměstí je nejlepší místo pro život v historickém jádru Brna, jeho revitalizace by mohla být první vlaštovkou návratu obyvatel do centra.
Území je rozčleněno na tržní ulici Františkánskou, obytné Římské náměstí a polosoukromé dvory.

Hodnocení poroty:
Návrh úměrnou formou revitalizuje dnešní narušený prostor Římského náměstí, přičemž respektuje měřítko i historickou stopu původní zástavby. Hierarchizuje prostor na tři formy využití: veřejný, poloveřejný a soukromý. Do vnitrobloku umísťuje objekty alternativního bydlení.
Porota ocenila, že na místě původního barokního objektu autor umístil židovské muzeum propojené s podzemím, čímž vhodně upozornil na historické souvislosti místa. Zároveň respektováním původního půdorysu objektu a zúžením Františkánské ulice je obnoven historický vstup do náměstí. Porota rovněž ocenila, že se autor zabýval otázkou citlivého zahušťování zástavby a zdůrazněním i sociálních souvislostí dostavby vnitrobloku v centru města. Zdrženlivé nakládání s architektonickou formou vyjádřené i výtvarným zpracováním odpovídá celkové filosofii návrhu.3. cena - návrh č. 78 -150.000 Kč
autoři: Jan Kopecký (Brno), Zuzana Hebronová (Brno), Žofie Raimanová (Praha)

Stručná anotace návrhu:
Prostor zvaný Římské náměstí není náměstím v pravém slova smyslu. Náměstí je energetický uzel města, místo s nevyšší intenzitou. Zde je tomu přesně naopak. Kontranáměstí = nádvoří. Je to specifický dvůr městského bloku, který vznikl zářezem ulice Františkánské jako jediné přístupové cesty k synagoze, později ke kostelu. Tento surový zářez staletími změknul, jeho hrany se zaoblily veřejným parterem a domy se k němu postupně otočily čelem. Prostor se tak legitimizoval, vytvořil si jedinečnou atmosféru. Unikátní typ městského prostoru, jehož náladu je nutno zachovat. Snažíme se k němu přistupovat co nejšetrněji, prostor je hotový. Návrh pouze nabízí další podměty, zamazává slepá místa.

Hodnocení poroty:
Návrh předkládá koncepci intenzivní dostavby existujícího území trojicí výrazných objemů, které umísťuje do proluk. Respektuje rozdělení prostoru na intenzivně využívané městské náměstí a vnitroblok, do kterého vkládá novou funkci - divadlo se zelenou pobytovou střechou.
Porota ocenila tvarové řešení navrhovaných novostaveb, které vychází z charakteru okolní zástavby, avšak nesklouzává k historizujícím formám. Za pozoruhodný považuje zejména motiv věže. Porota ocenila originální řešení vnitrobloku s uplatněním více úrovní. Přestože autorem navrhované využití pro divadlo nepovažuje za nejvhodnější, domnívá se porota, že obdobná veřejná funkce je v území možná. Jasný koncept náměstí prezentuje autor i propracovaným návrhem dlažby.1. odměna - návrh č. 81 -100.000 Kč
autoři: Bc. Michal Krejčík (Hradec Králové), Bc. Tomáš Petermann (Ústí nad Labem), Bc. Michaela Dlouhá (Praha)

Stručná anotace návrhu:
Římské náměstí na mapě Brna nenajdeme. Rozšířené Františkánské ulici se tak začalo říkat díky specifické atmosféře, připomínající malá italská náměstí. Sledovali jsme tento aspekt více do hloubky a dali náměstí jeho specifickou dominantu. Stal sejí archetyp lodžie, který je krytým veřejným prostorem pro rozličné městské aktivity.
Druhou, více skrytou část náměstí, jsme proměnili v krajinu zelených kopečků, která vybízí k hrám nebo k večernímu posezení pod hvězdami.
Římské náměstí se tak stane výrazným, charakteristickým místem města. Bude klidovým místem sloužícím ke krátkému zastavení nebo delšímu rozjímání.

Hodnocení poroty:
Koncepce návrhuje zcela odlišná od všech ostatních předložených prací. Současný stav budov kolem náměstí není řešen dostavbou proluk, ale monumentálně zastřešeným veřejným prostorem odkazujícím k renesančním principům tvorby města. Návrh identifikuje dva prostory, náměstí a zahradu ve vnitrobloku. Plocha zahrady je členěna na zvlněné zelené ostrovy, čímž je vytvořen nový meditační prostor v centru města.
Porota ocenila minimalismus koncepce, která téměř nic nedostavuje a nic nebourá. Působivost návrhu autor podpořil mimořádným výtvarným zpracováním své myšlenky. Porota se však domnívá, že scénická povaha záměruje problematická při praktické realizaci.2. odměna - návrh č. 05 - 60.000 Kč
autoři: Martin Gsandtner, Filip Hodulík, Peter Kuchta (Bratislava)

Stručná anotace návrhu:
Vertikální horizonty
Římské náměstí prošlo v minulosti několikerými intenzivními změnami identit, neustálými konfiguracemi různorodých atmosfér a členitostí celkového charakteru. Blok ohraničený Masarykovou, Orlí, Josefskou ulicí, dvě pasáže ústící do lokality, vytvářejí paprsky průchodu s chybějícími vstupními branami vymezujícími náměstí. Lokalita působí jako zmatek zápisů různých kultur, co vyvolává formu katalogu různorodých chutí. Pro strategii lokality navrhujeme pomyslnou kůži, chybějící membránu, léčící, vymezující z pohledu diváka charakter náměstí. Hlavní roli „kůže" jsou izolace, pocity a syntéza. Tvoří membránu mezi vnitřními a vnějšími vlivy. Ve vertikální rovině tvoří kulisy, v horizontální rovině nové horizonty. Ucelují náměstí a vykreslují jeho prostorové hranice. Podstatou je převrátit neforemnost, navrhnout kontinuální prostorovou membránu v širším rozptylu, která zvrátí lokalitu a stane se pódiem toku kulturních identit a událostí.

Hodnocení poroty:
Návrh přistupuje k řešení formou poměrně intenzivního zastavění území s jasnou prostorovou koncepcí - nové náměstí. Prostor rozděluje na dvě jednoznačně funkčně zaměřené části: zklidněný zelený vnitroblok a intenzivně využité náměstí. Rozmanitý ráz stávajících budov překrývá jednotným výrazem nově navržených budov, respektive kulis. V oblasti parteru pracuje s podzemím a texturou povrchu náměstí.
Porota oceňuje jasný koncept řešení s formálně zdrženlivým ztvárněním budov a plasticky propracovaným návrhem dlažby. Také prezentace návrhuje kultivovaná a jasně odráží názor autorů. V kontextu celé soutěže se jeví jako problematická vysoká intenzita využití řešeného území vyvolávající velké nároky na jeho obsluhu a provoz.
0 komentářů
přidat komentář

Související články