Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy - výsledky soutěže

Užší jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu byl administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto bylo nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.

Vyhlašovatel: Botanická zahrada hlavního města Prahy

Statutární zástupce: Bc. Bohumil Černý, pověřený řízením organizace 

Zplnomocněný zástupce zadavatele ve věcech technických: Ing. Eduard Chvosta, náměstek pro rozvoj a koncepci 

Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová 


Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Pavla Melková
Bc Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hlavního města Prahy
Ing. Eduard Chvosta, náměstek pro rozvoj a koncepci, Botanická zahrada hlavního města Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí
prof. Ing. arch. Ján Stempel
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Kamil Mrva
Jakub Chvojka

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Petr Velička

Náhradníci poroty – nezávislí:
Ing. Mgr. Eva Jeníková
MgA. Josef Čančík

Přizvaní odborníci: O případném přizvání odborníků rozhodne porota po projednání se zadavatelem soutěže. 

Datum konání soutěže: 3.7.2017 - 13.11.2017
Datum zveřejnění výsledků: 30.11.2017
Počet odevzdaných návrhů: 6
Ceny a odměny celkem: 1.980.000,- Kč1. cena - 390.000,- 
Kč
Autor: Fránek architects, s. r. o., 
Ing. arch. Zdeněk Fránek
S
polupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina, Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter
Hodnocení poroty: Návrh nejlépe naplnil očekávání zadavatele, především propojením živé a neživé složky - navržených staveb, rostlin a lidí. Zvolený silný koncept důstojně reprezentuje instituci a její poslání a funkce (edukační, pěstební, výstavní atd.). Návštěvníci jsou přirozeně začleněni do provozu areálu, restaurace vhodným způsobem navazuje na prostorný jižně orientovaný skleník. Přestože východiska jako je např. geometrická prostorová křivka Paula Klea, jsou výtvarná, zde jsou přepsána do elegantní architektonické formy, která pokrývá požadované funkce. Návrh je dopracován do detailů jak konstrukčních, tak technologických (např. přiznaná retenční nádrž spojuje estetiku s funkčností). Objekt je začleněn harmonicky do okolní krajiny, na níž přirozeně navazuje. Sdružením všech požadovaných provozů do jednoho objektu vzniká předpoklad pro ekonomickou výhodnost realizace i provozu stavby. Dominantní umístění parkovacího domu před hlavní vstup do areálu oslabuje jinak výborný koncept. Symbolika hlavní vstupní brány a vstupu pro pěší je nedostatečná a je dominantním parkovacím objektem potlačena. Návrh je nutné dořešit z hlediska návaznosti hlavního vstupu a parkovacího objektu na městskou strukturu.
2. cena - 360.000,- 
Kč
Autor: D3A, s. r. o., 
Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima 

Spolupráce: Milan Bulva, Bc. Tereza Filová, Ing. arch. Jana Moudrá, Ing. arch. Jan Pech, Ing. Jan Přikryl, MgA. Ing. arch. Milan Valeš, Ing. arch. Lenka Zemanová 
Ing. arch. MgA. Marek Šilar
Hodnocení poroty: Jednoduchá železobetonová konstrukce je užita maximálně vhodným způsobem a porotu přesvědčila svou čistotou řešení. Navíc umožňuje variabilitu využití jednotlivých částí. Propustnost objektu je ve směru severo-jižním, s výhodnou orientací na vedutu města na jihu a s kultivovaným předprostorem u severního vstupu připomínajícím „terminál“. Tato orientace stavby umožňuje koncepci garáží na východní straně areálu, integrovaných do struktury objektu a uvolnění veřejného prostranství u vstupu. Příjezd automobilů stejně jako příchod pěších přes veřejné prostranství je velkou předností návrhu, stejně jako ekonomicky přiměřené umístění parkovacích ploch podél svažitého terénu nadzemního objektu. „Protékající“ vegetace navazuje na vegetaci ve skleníku. Umístění skleníku ve struktuře stavby je ale shledáno zásadně problematické, jelikož neumožňuje uplatnit pěstebně uživatelské hledisko vzhledem ke světelným požitkům rostlin. Doporučení poroty k dopracování: Zásadně je třeba přeřešit umístění a orientaci skleníku s ohledem na nutnost zajistit světelné požitky rostlin i ve spodním vegetačním patře.Zvýšená odměna - 330.000,- 
Kč
Autor: Norma architekti / Rehwaldt Landscape Architects, Dipl-Ing. Till Rehwaldt, 
Ing. arch. Jana Moravcová
S
polupráce: Isabel Schergaut, Eliška Vaňková, Barbora Antošová, Petra Sladká, Dušan Štefanič, Anna Švehlíková, Kristýna Zechmeisterová, Ondřej Teplý, Tomáš Černý
Hodnocení poroty: Předností návrhu je, že nejvíce ze všech návrhů potlačil stavební objemy v městské krajině a nezatěžuje ji tak. Umístění parkování pod výškovou úroveň nástupní hrany umožnilo realizaci mohutné platformy s vyhlídkou na Prahu (byť částečně omezenou skleníkem). Tematizace skleníku a jeho spojení s panoramatem Prahy adekvátně reprezentuje botanickou zahradu jako instituci. Návrh však nenabízí dostatečné architektonické řešení pro orientaci návštěvníka, a dokonce jej mate umístěním sémantiky vstupu do auditoria u vjezdu do parkovacího domu. Vlastní architekturu nahrazuje nevhodným reklamním poutačem. Vstup je umístěn na straně plata, která je odlehlá od ulice, bez významnějšího vizuálního signálu. Skutečný vstup budí rozpaky. Střešní plato nad parkovacím domem nemá přiměřené měřítko a detail. Etapovitost výstavby není možná.Odměna - 300.000,- 
Kč
Autor: RKAW, s. r. o., I
ng. arch. Martin Štrouf, 
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík , Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. Jana Pyšková, Ing. arch. Petr Uhlíř 
Spolupráce: MgA. Jan Drška SDAR, Patrik Večeřa, Aleš Trdý, Ing. arch. Karel Svoboda
Hodnocení poroty: Návrh zaujal řešením parkoviště v terénní modelaci. Krycí val parkoviště podporuje funkce nadregionálního biokoridoru. Společné zastřešení navrhovaných objektů je vhodně začleněno do území a poskytuje krytý veřejný prostor pro návštěvníky. Jako nevýhoda je hodnoceno z hlediska zadavatele oddělení skleníku od hlavního návštěvnického zázemí. Solitérní umístění pěstebních pavilonů nezaručuje energetickou a prostorovou výhodnost. Konstrukční řešení - nosné sloupy - působí subtilním dojmem, který porota shledává obtížně realizovatelným. Celkový urbanistický a architektonický koncept je ale částečně formální a nesourodý.Odměna - 300.000,- 
Kč
Autor: A69 - architekti, s. r. o., Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig, 
Ing. arch. Boris Redčenkov 

Spolupráce: Ing. arch. Šárka Andrlová, Ing. arch. Kateřina Hejná, Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. arch. Martin Fornůsek
Hodnocení poroty: Prostor je vytvářen z geometricky uzavřených statických kruhů, které jsou volně rozmístěny tak, že se vytrácí jasnost orientace a zejména jasné nalezení vstupu. Doslovná formální určitost kruhových útvarů vytváří sice zajímavé sledy meziprostoru, ale definitivně fixuje vnitřní možnosti pro další architektonickou kreativitu. Dominantní umístnění garážového objektu převažuje nad požadavkem vstupu do areálu. Nerealistické rozmístění stromů na střeše objektů budí pochybnosti o smysluplnosti celého konceptu. Obohacením programu skleníku je stezka v korunách stromů, která ústí na pochozí střechu restaurace. Řešení skladu materiálu citlivě reaguje na potřeby organizace s permanentním vývojem expozic, jakou je Botanická zahrada. Segmentace objektu může být zdrojem ekonomických a provozních problémů zadavatele.Odměna - 300.000,- Kč

Autor: Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, 
Ing. arch. Radko Květ 
poluautoři: Ing. arch. Ondřej Hamrník, Ing. arch. Pavel Pijáček Spolupráce: Ing. arch. Barbora Fišerová, Ing. arch. Jiří Markevič, Ing. arch. Jan Zeman, Ing. arch. Lukáš Gergela 
Ing. Zdeněk Sendler, Ing. arch. Dagmar Květová
Hodnocení poroty: Návrh nápaditě využívá svažitosti terénu, jak k umístění parkovacích stání v polosuterénu, tak k výstupu na horní niveletu střechy pojaté jako obytná louka. Tato pozice v nejvyšším místě je korunována pozoruhodným umístěním kavárny a vyhlídkové terasy orientované na exkluzivní panorama města. Rovněž přednáškové a rozptylové plochy edukativního traktu orientované do skleníku správně umístněného na jižní stranu vykazují na logiku řešení. Porota kriticky vyhodnotila určitou tvaroslovnou nejednoznačnost, přístup k vlastnímu objektu a dominanci zaměstnaneckého traktu oproti aspektům prezentace hlavního traktu. Umístnění většiny funkcí do podzemí a nejasnou tvář objektu vyjma tváře skleníku porota shledala jako nevyužití nabízené příležitosti.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články