VIII. Cena Bohuslava Fuchse - zvláštní ocenění

Zdroj
Nina Ličková, SOFA
Vložil
Tisková zpráva
30.01.2015 00:05
ZVLÁŠTNÍ CENA
Architektura nedostatku

Jan Adamus, Ondřej Bělica, Martin Blažek, Matúš Bocán, Jáchym Daniel, Tereza Dvořáková, Jakub Frolík, Michael Gabriel, Matěj Jindrák, Ján Juráš, Barbora Juríčková, Oliver Kažimír, Filip Kinnert, Matúš Peklanský, Lenka Půžová, Petr Preininger, Rostislav Stoklásek, Veronika Ševčíková, Tereza Teplá
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Žijeme ve světě přebytku, kdy zásoby a jistoty byly nahrazeny dočasností a konzumem. Jsme však připraveni obstát i v situaci, kdy nadbytek vystřídá nedostatek ?
Cílem naší práce je snaha o cílevědomé a efektivní nakládaní s přebytkem v kontextu dnešních sídel. Navrhujeme sérií opatření řešících problematiku  venkova, které by zároveň sloužili jako mechanismus minimalizující fatální dopady hluboké krize. Ta se může, jak události naší doby naznačují, objevit mnohem dříve, než na ni budeme schopni adekvátně zareagovat.  Formou spekulace jsme námi vybranou sídelní jednotku vystavili takovým událostem a nabyté poznatky nám pomohli odhalit nedostatky a slabiny našeho současného prostorového a společenského uspořádání světa. Tyto nedostatky jsme se snažili kompenzovat a různými nástroji znovunastolit rovnováhu, která je projevem zdravého systému.
Nezáleží v jaké podobě přijde katastrofa, ale jak se k ni dokážeme postavit.
CENA SPOLEČNOSTI XELLA
NO SPACE – Strategie pro postupné využití proluk ve městě
Bc. Eva Horáková (6. ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Předdiplomní projekt se zaměřuje na uvedení do problematiky proluk v soudobém městě. V úvodu práci je popsána obecná typologie proluk. Na typologii navazuje strategie možných využití potenciálu proluk při jejich postupném přerodu na veřejné prostory před jejich případným zastavěním. Ta je popsána formou jakési „lékárničky“ k tomuto účelu vytvořené. Práce je rozdělena na 2 oddíly - analytickou a návrhovou část. Analytická část se zaměřuje na proluky širšího centra Brna a jejich zařazení dle typologie. Návrhová část implementuje postupy „lékárničky“ na pěti vybraných typových brněnských prolukách.
Textová zpráva k projektu:
Tato strategie se snaží najít nějaký jednoduchý obecný postup na rozvinutí potenciálu a řešení problematiky proluk ve městech. Snahou je vyvinout něco jako tzv. „Lékárničku“ pro proluky a prázdná místa. „Lékárničku,“ kde lze pro specifický problém najít specifické možnosti řešení, pro různé typy proluk. Něco jako základní metodiku pro využití kapacit prázdných míst ve městech. Cílem je vytvořit mezistupně aktivního využití místa mezi stavem, kdy je proluka nepřístupná a nevyužívaná a stavem, kdy je finálně zastavěna novostavbou. Lékárnička ukazuje určité fáze, v nichž se mohou nacházet jednotlivé proluky. Tyto jsou ilustrované na příkladu imaginární proluky (obrázek vlevo) V reálu´samozřejmě ne všechny proluky procházejí všemi fázemi.
Pro návrhovou část bylo vybráno 5 typových proluk na základě jejich typologie různého prostorového uspořádání: proluka po solitéru, po domu v řadě, po více domech, po chybějící ulici,
po chybějícím bloku.
Každá proluka je představena svým současným stavem, typologií, zjednodušeným půdorysem a jednoduchým prostorovým schématem. Pro každý typ proluky jsou schematicky navržené fáze průběhu regenerace místa. Většinou se jedná o návrh veřejného prostoru a možností zástavby daného místa - solitérem, blokem, více bloky, záleží na typu proluky. Tyto možnosti jsou prezentovány půdorysnými a prostorovými schematickými řešeními. Návrhy nemají za cíl ukázat „nejlepší“ řešení, nýbrž poukázat na variabilitu možností východisek, existují - li. U některých proluk totiž nemusí dojít k naplnění všech fází, na možnost finální zástavby tak může být pohlíženo jako na naplnění jakési finální kapacity města, při možné potřebě jeho budoucího zahuštění.

0 komentářů
přidat komentář

Související články