Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci - výsledky

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování studie nové tělocvičny v prostoru u ZŠ Václava Hejny (resp. mezi školami).  Prvořadým cílem soutěže bylo nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.

Vyhlašovatel: Město Červený Kostelec
Sekretář soutěže: Michal Kudrnáč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Rostislav Petrák, starosta města Červený Kostelec
Ing.arch. Lukáš Ehl, architekt města Červený Kostelec

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing.arch. Jan Hájek
Ing.arch. Štěpán Valouch
Ing.arch. Milan Vít

Náhradníci poroty - závislí
Jiří Regner – místostarosta
Ing. Pavel Matyska - vedoucí odboru rozvoje města

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Mária Maninová
Odborní znalci poroty: rozpočtář města; zástupce sportovní komise města.

Datum konání soutěže: 4.5.2020 - 7.8.2020
Datum zveřejnění výsledků: 1.9.2020
Počet odevzdaných návrhů: 5
Ceny a odměny celkem: 330 000,- Kč1. místo - 150 000,- Kč

Autor: Aoc architekti / MgA. Ondřej Císler, Ing.arch. Josef Choc, Ing.arch. Filip Rašek , Ing.arch. Barbora Lopraisová
Hodnocení poroty: Porota oceňuje umístění vstupu z ulice B. Kafky včetně umístění adekvátního nástupu a ustoupení od uliční fronty. Nástup z horní části pozemku přináší nejlepší dispoziční řešení i příspěvek k veřejnému životu města a vztahu k budově divadla. Zároveň porota kladně hodnotí vazbu na parkování v ulici i k volejbalovému hřišti. Oceňuje jasnou logiku provozu oddělení sportovců a veřejnosti. Spodní část pozemku je ohleduplná k bytovému domu. Doporučení poroty: Porota považuje za slabší vztah nové a staré budovy a proto doporučuje zvážit architektonické řešení napojení. Dále doporučuje přehodnotit umístění zrcadlového sálu v těsném kontaktu s ulicí. V dalším zpracování návrhu porota i zadavatel klade důraz na větší ekonomii zvoleného řešení, zejména nosné konstrukce haly i materiálového řešení. Velké okno na jižní fasádě bude způsobovat nerovnoměrné osvětlení hrací plochy, zároveň ale zadavatel vítá možnost přímého propojení na dvůr. Porota má obavu z řešení stísněného prostoru mezi školou a novou halou.
2. místo - 100 000,- kč

Autor: Malý Chmel / Ing.arch. Petr Malý Ing.arch. Zdeněk Chmel, MgA. Miroslav Chmel
Hodnocení poroty: Porota oceňuje umístění budovy vzhledem ke škole a jednoznačné hmotové odtržení, které se propisuje do interiéru a prochází z ulice do dvora. Zastřešení s velkou římsou dává budově samostatný důstojný charakter v sousedství významných městských budov. Oceňujeme střešní dvůr nad prostory zázemí a řešení školního dvora, stejně jako vizuální kontakt hrací plochy a původní budovy školy. Doporučení poroty: Návrh obsahuje křížení čistého a špinavého provozu, nedostatečné rozptylové plochy u vstupu, naopak obsahuje zbytné plochy pod tribunou. Návrh má nejasný nástup veřejnosti na tribunu. Ke zvážení je užití vlnitého plechu v prostoru historického města a malá míra prosklení do ulice B. Kafky, kde je severní světlo. Návrh působí nedostatečně noblesně k ul. B. Kafky ve vztahu její reprezentativnosti (divadlo). Nedostatečné bezbariérové řešení. Ustoupení z uliční fronty v B. Kafky je neodůvodněné.
3. místo - 80 000,- Kč
Autor: 
SPORADICAL architektonická kancelář / 
Ing.arch. Aleš Kubalík, Ing.arch. Jakub Našinec, Ing.arch. Veronika Sávová, Ing.arch. Josef Kocián
Hodnocení poroty: Porota oceňuje prostor školního dvora, kde vzniká kvalitní prostranství včetně nového vstupu do školy. Oceňujeme více úrovní nových pobytových ploch pro žáky školy. Dispozičně srozumitelné bezkolizní řešení. Oceňujeme propojení se střední školou. Doporučení poroty: Návrh má největší zastavěnou plochu i obestavěný prostor a je svým řešením mimo ekonomické možnosti zadavatele. Porota doporučuje v případě dalšího zpracování návrhu optimalizovat prostory. Prosklení fasád tělocvičny je neadekvátní provozu školy. Schodiště na terasu redukuje zahradu bytového domu.
4. místo

Autor: žalský architekti / Ing.arch. MgA. Jan Žalský, MgA. Tomáš Nováček, MgA. Vojtěch Tecl, Daniel Tomas Rodriguez Pino, Ing.arch. Aneta Voženílková, Max Lipovský
Hodnocení poroty: Porota oceňuje čisté minimální řešení a snahu o ekonomický přístup, který vychází vstříc požadavkům zadavatele. Oceňujeme urbanistické odtržení od budovy školy a lehkost a citlivost návrhu. Oceňujeme snahu o provázání ulice a dvora. Provozní řešení v řadě míst je nedostatečné a poddimenzované. Umístění hlavního vstupu nad úrovní dvora je negativum, stejně jako malý rozptylový prostor ve vstupu do budovy. Z ulice 17. listopadu je nerealisticky krátká nástupní rampa a nepřesvědčivé řešení pobytové zahrady bytového domu. Provozní řešení obsahuje křížení čistého a špinavého provozu a úzké hlediště. Chybí požadované propojení suchou nohou do stávající budovy školy.
5. místo
Autor: 
A.D.N.S. architekti
Hodnocení poroty: Porota vnímá snahu o odvážné hmotové a urbanistické řešení, stejně jako zapojení nové budovy do kontextu města. Hmota budovy působí k místu neadekvátně. Provozně velmi komplikované řešení s více podlažími. Diagonální umístění domu likviduje dvorek pro žáky. Složitá hmotová kompozice oslabuje jednoznačnou hmotu budovy haly. Negativní je umístění sloupů do čelní řady tribuny.

0 komentářů
přidat komentář

Související články