Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí - výsledky soutěže

Zdroj
Město Planá nad Lužnicí
Vložil
Tisková zpráva
13.02.2014 22:10
A8000 s.r.o.
Grido, architektura a design
MOBA studio
Atelier Vltava

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž
Předmětem soutěže
bylo zpracování architektonického návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav.
Vyhlašovatel: Město Planá nad Lužnicí
Sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů: Iveta Nesrovnalová
Porota: Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Miroslav Vodák, Martin Kraus, Ivan Lejčar; náhradníci: Zdeněk Žalud, Stanislav Vyhnal, Dagmar Buzu
Termín konání soutěže: 11.11.2013 - 15.1.2014
Počet odevzdaných návrhů: 18
Ceny a odměny celkem: 330.000,- Kč1. cena (150.000,- Kč): Ing.arch. Jan Psota - Studio P, Atelier Vltava s.r.o. - Ing.arch. Zbyněk Buchta, Ing.arch. Tomáš Bezchleba, Bc. Iveta Horáková, Bc. Jan Augustin, MscArch. Almudena Rodriguéz 
Hodnocení poroty: Návrh nejlépe naplňuje představy zadavatele v oblasti urbanismu i dopravy, vyváženě řeší všechny části území a vhodně člení dílčí plochy parteru. Řešení logicky vychází z funkčních složek v území. Dopravní řešení splňuje všechny požadavky pro chodce, cyklisty i automobilovou dopravu, v souvislosti s vývojem integrovaného dopravního systému je možné do budoucna zvážit jiné umístění autobusových zastávek. Návrh jasně vymezuje funkce prostor, dobře orientuje jejich uživatele a vytváří přirozené centrum města. Z vizualizací je patrné promyšlené materiálové detailní řešení parteru, mobiliáře a sadovnictví. Předpokládané náklady realizace návrhu jsou reálné a odpovídají požadavkům zadavatele. Návrh umožňuje realizaci v etapách.
2. cena (90.000,- Kč): Petr Brožek - BRAK architects
Hodnocení poroty: Jako jeden z mála návrhů nepracuje pouze s veřejným prostorem ulice a náměstí ale snaží se popsat i širší souvislosti a charakter celého řešeného území. Nejvýrazněji se to projevuje v dostavbě před panelovým domem, což představuje téma k budoucí diskuzi. Řešení vydláždění celého prostoru je přesvědčivé, avšak jeho realizace vyžaduje větší finanční náročnost. Prostory kolem fary a kostela mají charakter, avšak měly by být dopracovány do většího detailu. Řešení dlažby reagující na okolní zástavbu odpovídá jejímu charakteru a měřítku. Rozšíření prostoru dané posunutím stromů k západní frontě domů považujeme za problematické. Řešení autobusových zastávek je akceptovatelné. Obousměrná cyklostezka má v území lokálně své výhody, v širších návaznostech obce však spatřujeme dílčí nevýhody.
3. cena (60.000,- Kč): Grido, architektura a design, s.r.o., Peter Sticzay-Gromski, spolupráce: Juraj Kováč, Jan Doubek
Hodnocení poroty: Koncept návrhu sjednocuje centrum města a vytváří ortogonální systém ploch a stromů, čímž hierarchizuje prostor. Autor se snaží zdůraznit silné kvality prostoru a potlačit slabé stránky – panelový dům doplňuje dvojitou linií stromů. Návrh vytváří obchodní ulici, která ústí na poměrně velkorysé náměstí u veřejných budov. Umístění centra a náměstí hodnotíme kladně, obchodní funkce korza je dle našeho názoru příliš potlačena. Formát a měřítko korza vnímáme jako disproporční, prostor pro chodce je neúměrně zúžen na úkor mlatového povrchu se stromy. Etapizace odpovídá prostorovému členění území a splňuje požadavky zadavatele. Sdílení veřejného prostoru cyklisty a chodci je diskutabilní a nedostatečné vzhledem k širším vztahům k ostatním částem obce. Chybí řešení příjezdu cyklistů do sdíleného prostoru náměstí.
Odměna (10.000,- Kč): Atelier A8000 spol. s.r.o., Martin Krupauer, spolupráce: Petr Hornát
Hodnocení poroty: Poměrně velkorysé řešení s nápadem vytvoření skutečně městského prostoru. Zejména v prostoru před základní školou však prostor postrádá drobnější měřítko. Z hlediska dopravního řešení je ojedinělý návrh šikmých parkovacích stání s odděleným příjezdovým pruhem, prostorově je však tento koncept velmi náročný. Grafické podání je zdařilé a přesvědčivé. Řešení cyklistické dopravy pouze podél řeky považujeme za nedostatečné.
 Odměna (10.000,- Kč): MOBA studio s.r.o., Igor Kovačević, Yvette Vašourková, Kateřina Juříčková Šrámková, Barbora Šimonová, spolupráce: Stefania Tilotta, Elena Randazzo
Hodnocení poroty: Návrh hodnotíme kladně pro jeho jednoduchost, přehlednost a komplexní řešení zohledňující všechny požadavky zadání. Sdílený prostor je dostatečně dimenzovaný, ovšem za cenu posunutí osy komunikace, která komplikuje etapizaci a zužuje prostor u východní uliční fronty, které tak přisuzuje v území druhořadý význam. Chybí řešení umístění nádob na separovaný odpad.
 Odměna
(10.000,- Kč): Petr Kocourek, spolupráce: Jiří Bárta, Vladimír Woth
Hodnocení poroty: Návrh redukuje silnici na minimální profil s řešením vedení cyklodopravy pomocí piktokoridorů. Prostorově je návrh přehledný, jednoznačný a zasazený ve správném měřítku. Chybí detailnější materiálové řešení zádlažby, zejména v západní části území, kde jednolitost plochy znepřehledňuje užívání prostoru a dává mu neadekvátní měřítko. Území kolem kostela ohraničené novodobým plotem představuje podnětný návrh pro hledání podoby ztvárnění vazby mezi novým prostorem a historickou podobou místa. Oproti tomu řešení ostrůvků zeleně za farní zahradou považujeme za nevhodné pro prostor před panelovým domem. Řešení parteru je schematické.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články