Obnova Jiráskova nám. a klášterní zahrady v Plzni - výsledky soutěže

Dvoufázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Zdroj
Nadace Proměny Karla Komárka
Vložil
Tisková zpráva
23.10.2016 09:35
Jiří Zábran
Tereza Nová
Zábran Nová architekti

Cena Nadace Proměny 2016
Předmětem soutěže byl návrh kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany – Jiráskova náměstí – a to včetně veřejnosti nově zpřístupňovaných areálů Klášterní zahrady a TJ Sokol Plzeň V. Místo by mělo nabídnout odpovídající kvalitu pro všechny generace a typy uživatelů.

Vyhlašovatel: Nadace Proměny Karla Komárka
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka 

Sekretář soutěže: Ing. Karla Kupilíková, Nadace Proměny Karla Komárka 

Datum konání soutěže: 14. 04. 2016 - 15. 09. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 13. 10. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 5
Ceny a odměny celkem: 325 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Jaroslav Holler
Mgr. Jitka Přerovská
Ing. arch. Petr Domanický

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. MgA. Martin Rusina
Ing. Štěpán Špoula
Ing. Ondřej Fous
Ing. arch. MArch Adam Gebrian

Odborní znalci 

Ing. Jan Hrubeš, rozpočtář 

Ing. arch. Ivan Lejčar, nezávislý odborník na dopravu

M Arch Marek Sivák, komunitní koordinátor

Mgr. Petr Matoušek, sociolog spolupracující na projektu
2. cena - částka 125 000,- 

autor: Zábran Nová architekti

Hodnocení poroty: V II. kole soutěže se koncepce návrhu rozmělnila a nedošlo k propojení všech důležitých složek urbanismu v kvalitní integrovaný návrh. Největší společenská aktivita je soustředěna do prostoru bývalé točny a je de facto vyloučena z prostoru před klášterem, což je v rozporu s požadavky vzešlými ze spolupráce s veřejností a s doporučeními poroty. Jednotlivé detaily návrhu nepodporují souvislosti celkového deklarovaného konceptu (dlažební desky rozpouštějící se do trávníku, sloup před školou, tržiště, průleh v parku). Snaha o vizuálně zapamatovatelný prvek „kopcovité topografie“ je rozmělněna prvky funkčně nevhodného tržiště a vodní plochou. Celkové zpracování lunety je nesourodé. Kladný posun návrhu je ve zpracování klášterní zahrady, v porozumění k její intimní atmosféře a k historickému odkazu. Prostorová koncepce parku v severní části lemovaného stromořadím bez parkování je hodnocena kladně. Umístění kavárny se souvisejícími aktivitami je funkčně vyvážené, oslabují ho však terénní zlomy a diskutabilní průleh. Řešení pěších cest s trojúhelníkovou plochou a průlehem je neadekvátní a zaslouží přepracovat. Dopravní řešení Kladně lze hodnotit řešení prostoru před klášterem, ideový návrh na parkovací dům před bytovým domem v Plzenecké ulici a návrh na prodlouženou Hlavanovu ulici. Slabší stránkou návrhu je nepochopení (nevyužití) možností zóny 30 (tempo 30). V zóně 30 není třeba vyhrazovat pro cyklisty cyklopruhy ani cyklostezky, cyklisté se zde mohou svobodně a bezpečně pohybovat vč. jízdy v protisměru. Pro tuto symbiózu motorových vozidel a cyklistů není vhodné (bezpečné) používat na straně protisměrného pohybu cyklistů šikmá nebo kolmá parkovací stání. (Z posouzení Ing. arch. Ivana Lejčara, nezávislého odborníka na dopravu) 2/2 Kolmá parkovací stání ve vnitřním oblouku lunety (po celé její délce) jižní strany náměstí jsou problematická – při vyjíždění z parkovacího stání má řidič velmi špatný rozhled. (Z posouzení Ing. Pavly Dyntarové, oddělení koncepce komunikací Správy veřejného statku města Plzně) Zeleň, voda Ačkoli není zřejmé, nakolik návrh vnímá podstatu kontinuity různověkého sadu, akceptuje posloupnost charakteru štěpnice s hospodářskou zahradou, kdy dědictví práce není v rozporu s kontemplativní kvalitou. Kladně hodnotíme snahu o hledání vnitřního obsahu. Celistvé pochopení vázanosti stávajícího biotopu a zejména potencionálního biotopu (stromy, keře a trávníky) na stanoviště chybí. Prvky zlepšující, měnící či ovlivňující stanoviště chybí nebo jsou použity bez vlivu na udržitelnost biotopu. Srážková voda je pouze vsakována. Terénní úpravy v parku jsou neslučitelné s funkcí kořenového systému stromů. Koncepce obnovy stromového patra vnímá taxonomicky historickou kontinuitu (Aesculus) i módní trendy (Tilia Greenspire). Klíčový parametr biotopu opomíjí. Kácení jediným zásahem je koncepčně i environmentálně destabilizující.2. cena - částka 125 000,- 

autor: Ting s.r.o.

Hodnocení poroty: V II. kole soutěže došlo k oslabení hlavní koncepce návrhu, tj. příčného členění území jakožto nosného prvku organizace jednotlivých prostorů a funkcí, s výjimkou předprostoru kláštera. Začleněných stávajících stromů v dlažbě náměstí nebylo přesvědčivým způsobem technicky vyřešeno. Nahrazení jírovců platany se jeví vzhledem k charakteru místa jako diskutabilní. Umístění drobných užitkových objektů v klášterní zahradě přispívá k její nežádoucí fragmentizaci. Návrh vnitřního řešení zahrady je proti I. kolu soutěže méně jasný a přehledný. Zatímco návrh správně definuje plochu před klášterem jako těžiště společenských aktivit v území, navržená velikost zadlážděné plochy je proporčně neadekvátní vůči celému náměstí. Pergola na hraně mezi náměstím a parkem a v ose ulice Farského se nadále projevuje jako funkční a vizuální bariéra, přičemž situaci nelepší ani rozdrobení pergoly na samostatné objekty. Návrh uspořádání parku rezignuje na rozvoj nad rámec současného stavu. Předprostor před školou je hodnocen pozitivně. Řešení točny zohledňuje požadavky veřejnosti, nepřináší však žádné nové kvality. Komunitní záhonky před obytným domem jsou vzhledem k nedaleké klášterní zahradě neúčelné. Pěší pohyb podél parku je ve vztahu k šikmému stání nekonformní. Dopravní řešení Kladně lze hodnotit řešení prostoru před klášterem a návrh obytné zóny před školou. Zajímavý je návrh hřiště na střeše garáží před obytným domem v Plzenecké ulici. 2/2 Slabší stránkou je návrh na jednosměrný provoz cyklistů kolem náměstí, který v praxi nebude fungovat a zóně 30 a v obytné zóně je to kontraproduktivní. V této souvislosti by bylo lepší parkovací stání upravit. Pro symbiózu motorových vozidel a cyklistů není vhodné (bezpečné) používat na straně protisměrného pohybu cyklistů šikmá nebo kolmá parkovací stání. (Z posouzení Ing. arch. Ivana Lejčara, nezávislého odborníka na dopravu) Zeleň, voda Funkční řešení se propisuje do koncepce a podřizuje ho svému řádu. Statické řešení, které minimalizuje zásahy na očištění a provozní síť komunikací. Historický charakter není využit a do nového řešení se neprosazuje. Výtvarná povaha záhonového konceptu strhává na sebe pozornost v rozporu s charakterem prostoru, jde proti historickým i provozním vazbám i vůči kontemplativní povaze prostoru. Srážková voda je jímána externě a následně užita závlahovým systémem. Tento princip je v rozporu s požadavkem na udržitelnost a přirozený vsak srážkových vod. Navržená obnova stromového patra v horizontu 10–15 let postrádá konkrétní kvantifikaci fází. Pozitivně lze vnímat komunikovaný akcent participace obyvatelstva. Taxonomická změna a převod aleje na platany je odvážnou volbou druhu, nicméně zcela mění historický výraz místa. Technická opatření zlepšující stanoviště stromů jsou nedostatečně specifikována s ohledem na jejich význam v řešení celku.
3. cena - částka 75 000,- 

autor: JV PROJEKT VH s.r.o.

Hodnocení poroty: Posun návrhu oproti I. kolu soutěže zůstal ve fázi kosmetických úprav. Z připomínek poroty z I. kola soutěže návrh zapracoval jen velmi málo a neodstranil hlavní koncepční problémy. Koncepce návrhu je zcela podřízena vsaku a k neefektivnímu využívání přečerpávané srážkové vody k fenoménu soutoku 4 řek. Konzistentní není ani velká míra dlážděných ploch, i když prostor před kostelem je řešený racionálně a efektivně jako těžiště celého náměstí respektující jeho přirozenou dominantu. Prostor soutoku je deklarován jako společenský v rozporu se svým fragmentálním členěním, organizace severní části parku je schematická s nejasně vymezenými funkcemi. Více než dvojnásobné překročení finančního limitu není adekvátně zdůvodněno, přičemž návrh nelze zjednodušit ve prospěch snížení nákladů. Dopravní řešení Kladně lze hodnotit řešení prostoru před klášterem a pochopení principu zóny 30 vč. uspořádání podélného parkování po obou stranách jednosměrných komunikací. Je to přehledné, jednoduché, prostupné a pří zachování jízdního pruhu 4,5 umožňující jízdu cyklistů v protisměru. To je pro celkovou užitnou hodnotu veřejného prostoru velmi důležité. Diskutabilní je menší počet parkovacích stání (-15). Navýšení by mohlo nastat při celkovém zjednosměrnění náměstí nebo po změně části parkovacích míst na vnější straně náměstí na šikmá či kolmá. (Z posouzení Ing. arch. Ivana Lejčara, nezávislého odborníka na dopravu) Zeleň, voda Návrh přeformátovává povahu stávající klášterní zahrady do historické reminiscence, která předjímá využití mimo rámec očekávání a výsledky veřejné participace. Míra intenzity založení generuje obytnost nad rámec lokálních poměrů. Návrh omezuje odkaz 2/2 štěpnice na ovocné stěny a odkaz lidské práce umisťuje do obvodu areálu. Hlavní motiv hledá právě v příležitostech k zkapacitněnému vyžití návštěvníků. Vnímání biotopu a environmentální celistvosti je pod vlivem optiky trendových technologií vsakování srážkových vod, které omezeně odrážejí nutnou implementaci konkrétních potřeb daného místa. Pozitivně lze vnímat snahu o rozšíření biodiverzity. Koncepce stromového patra pracuje s individualitou stromů a vnímáním rozdílnosti obnovy stromořadí a solitér. Navrhované taxony respektují změněná stanoviště i historické tradice v místě.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články