Nová škola Chýně - výsledky soutěže

Zdroj
CCEA
Vložil
Tisková zpráva
15.05.2015 13:00
Atelier CMJN
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová
KOGAA studio

Soutěž obeslalo více než 60 návrhů, z nich polovina ze zahraničí. Vedle několika autorských týmů z blízkého Slovenska se soutěže zúčastnili architekti z Velké Británie, Portugalska, Španělska, Nizozemí, Japonska, Kanady, Ukrajiny, Itálie, Francie a dalších zemí.

Porota ve složení: za obec Chýně Anna Chvojková - starostka, Petra Vacková - místostarostka, Petr Štěpánek a za odbornou část architekti Gabu Heindl, Martina Buřičová, Pavel Nasadil a Ondřej Píhrt udělila tři ceny a dvě odměny.

1. CENA

/ 300 000 Kč

Atelier CMJN - François Lepeytre, Gaël Brulé
spolupráce: Hector Hernandez

Tento projekt přesvědčil porotu v rámci všech soutěžních kritérií: celkovým urbanistickým řešením, architektonickou kvalitou, jasným a chytrým fungováním a programem, stejně jako ekonomickým využitím prostoru a promyšlenou architektonickou koncepcí s ohledem na ekologické aspekty.
Areál budov je dobře napojen na logickou přístupovou cestu z centra obce skrze lineární park Višňovka, který v návrhu ústí do náměstí. Toto náměstí, plaza, je veřejným prostorem, otevřené a přístupné jádro nové výstavby, které slouží jak dobře naprogramovanému komunitnímu centru, tak jako vstupní předprostor inovativní škole.
Společenské prostory, jako jsou aula, jídelna nebo sportovní zařízení, jsou umístěny při severní a jižní straně nového náměstí, škola na jeho východní straně spolu s knihovnou; škola má dva vstupy, zvlášť pro první a druhý stupeň. Komunitní funkce spolu se vzdělávací zde mohou fungovat dobře v synergii i nezávisle.
Tento návrh školy vyniká svým přístupem ke vztahu interiéru a exteriéru: ihned po vstupu do školy má návštěvník vizuální kontakt s vnitřním dvorem, který může být využíván k výuce. Žáci druhého stupně jsou pak vedeni směrem ke sportovištím na východě, zatímco děti z prvního stupně mají intimnější, ale prostornou zahradu na jižní straně. Všechny venkovní prostory jsou zároveň propojeny.
Klastrová vnitřní organizace školního provozu umožňuje aplikovat různé vzdělávací postupy a zároveň poskytuje dobrou orientaci v prostoru.
Obecně měřítko návrhu, jeho citlivost k potřebám obce, stejně jako umístění možného budoucího bazénu může velice pozitivně ovlivnit společný i společenský život žáků i ostatních obyvatel Chýně.
 
Doporučení poroty — Projekt je možné zvětšit, jelikož momentálně využívá méně prostoru než většina ostatních návrhů. Takto se dá snadno dosáhnout požadovaných: větších společných prostor v jednotlivých klastrech a větší jídelny a kuchyně. Společný prostor na prvním stupni by se měl zvětšit s ohledem na doplnění šaten a chybějících sociálních zařízení pro žáky.
Závislá i nezávislá část poroty rovněž podporuje otevření klastrů v druhém nadzemním podlaží na střechu tak, aby mohla být využívaná jako terasa.
Mělo by se vytvořit chráněné/kryté spojení mezi školou a jídelnou, stejně jako mezi školou a tělocvičnami (v druhém případě bez nežádoucích zásahů do prostor školní družiny).
Porota rovněž doporučuje přepracování fasád tělocvičen tak, aby byly lépe propojeny s exteriérem veřejného prostoru. Malá tělocvična by měla být v podobném duchu propojena se zahradou prvního stupně.
Porota velice podporuje společné pokračování se zadavatelem v práci na programu náměstí, včetně sportovních zařízení.
V dalším stupni navrhování je potřeba pečlivě přistoupit k práci s terénem, stejně jako důkladněji prověřit navržené parkování v synergii s celkovým dopravním řešením širšího území.
Žádné z těchto navržených a doporučených přepracování by nemělo ovlivnit celkovou kvalitu návrhu.2. CENA

/ 150 000 Kč

ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová - Andrea Ambrovičová, Radoslav Kurucz, Jana Matlovičová, Juraj Mikulaj

Návrh s přehlednou urbanistickou koncepcí navazující na park Višňovka dobře využívá terénních rozdílů pro vnitřní provoz školy. Hlavní provozy jsou organizovány do pavilonů napojených na centrální foyer s aulou a školní jídelnou. Foyer jako společenské srdce školy je výraznou kvalitou návrhu a má předpoklady pro úspěšný komunitní život. Totéž platí pro knihovnu, která obohacuje vstupní prostor školy.
Jednotlivé pavilony definují poloveřejné venkovní prostory, které mají potenciál dobře propojit školu s exteriérem pro nejrůznější venkovní aktivity. Nejlépe vyřešený je společenský amfiteátr navazující na jídelnu a aulu. Venkovní atria na SZ a JV zůstávají pouze ve schématu bez přesvědčivého zpracování.
Samotné pavilony učeben jsou navrženy jako chodbový systém, který v případě druhého stupně skýtá málo využitelných společných ploch pro navazování kontaktů a trávení volného času o přestávkách. V některých případech jsou tyto chodby nepřesvědčivě ukončeny. Hlavní schodiště 2. stupně nepřesvědčivě navazuje na vstup do školy.
Orientace učeben na JV a JZ je mírně nepříznivá a bude vyžadovat venkovní stínění. Zóna vedení školy a učitelů je promísena s provozem druhého stupně a příliš izolována. Pozice přípravné třídy je umístěna až hluboko v dispozici. Venkovní únikové schodiště z jižního pavilonu doporučujeme integrovat do objemu školy, čímž se zlepší možnost využití přilehlé zahrady.
Prezentované architektonické řešení je schematické, na rozdíl od dobře strukturované provozní skladby a svým výrazem neodpovídá v textu deklarované koncepci dřevostavby.
Doprava v klidu, byť potřebná, obklopuje školu a poněkud ji izoluje od okolí. Chybí možnost efektivní dopravní obsluhy v ranních hodinách (např. K+R). Úzký pás zeleně, který navazuje na Višňovku při vstupním průčelí je příliš zdrobnělý vzhledem k pěším vazbám a významu prostoru.3. CENA

/ 75 000 Kč

Martin Neruda
spolupráce: Jana Šťastná, Zuzana Boháčová

Silný a jednoduchý koncept je dobře a čitelně zpracovaný do kvalitního návrhu. Základ řešení spočívá v přirozeném prodloužení promenády vedoucí až do navrhovaného centra dění – náměstí vymezeného racionální, nízkou hmotou domu. Návrh dobře pracuje s terénem. Novotvar se vůči okolní zástavbě vymezuje jasným tvarem, hmota však nedominuje okolí, postupně, nenápadně ovládá přilehlé prostory. Návrh je stejnou měrou školou jako komunitním centrem, obě funkce se přirozeně prolínají.
Avšak tvrdé rozdělení na čistě venkovní nebo vnitřní plochy bez přechodových zón nevytváří uživatelsky příjemné prostředí. Problematická je schematičnost řešení rozlehlé plochy náměstí bez rozdělení na menší, spíše ovladatelné a využitelné části. Toto řešení dle názoru poroty nežádoucím způsobem vrhá veškerou odpovědnost za zvládnutí prostoru na samotné obyvatele obce. Kolizní je provozní vazba jižního křídla s učebnami prvního stupně přímo s veřejným náměstím – chybí přechodová zóna vytvářející intimní prostor pro výuku a možnost žáků volně užívat venkovní prostor. Porota doporučuje přehodnotit tvrdost navrhovaného prostoru; je toho názoru, že tyto nedostatky lze vyřešit i při zachování jasného konceptu.
Zásadní nedostatek je v umístění bazénu pod hřištěm. Nemožné je rozfázování výstavby bez kompromisů. Konečné umístění hřiště na střeše bazénu je diskutabilní, působí spíše uzavřeně, podvědomě vylučuje veřejnost. Toto řešení přináší možné omezení a komplikace a nesplňuje zcela zadání.
Rovněž chybí uspokojující dopravní řešení.
Architektura je střídmá se soudobým výrazem, v určitých momentech až příliš strohá. Respektuje místo, je přiměřená svým objemem. Skulpturální forma nepříznivě ovlivňuje finanční náročnost řešení, návrh má z oceněných nejméně příznivý poměr mezi podlahovou plochou a plochou fasády.
Provozní vazby jsou dobře řešené, i když kromě kolize v místě otevření jižního křídla (blok 1. stupně) do náměstí jsou kmenové třídy 1. stupně svou dispozicí a nepříznivým poměrem hloubka / šířka problematické. Chodbová dispozice prvního patra je příliš utilitární a postrádá kvality dispozice přízemí. Z hlediska akustiky a provozního řešení je diskutabilní pozice velké tělocvičny. Velká tělocvična je s ohledem na zadání malá. Přípravné třídy jsou hůře dostupné, uživatelsky pohodlnější by bylo jejich umístění na hranici s veřejným prostorem.ODMĚNA

/ 45 000 Kč

KOGAA - Tomáš Kozelský, Viktor Odstrčilík, Alexandra Georgescu, Victor Quiros
spolupráce: Tomáš Vižálek, Jaroslav Vokál, Miroslava Šešulková, Ondřej Mráz, Leo Odstrčilík

Porota ocenila inovativní přístup autorů k prostorovému a funkčnímu uspořádání školní budovy. Návrh pracuje s prvkem „vnitřní školní krajiny“ jako volně plynoucím prostorem pro setkávání, hry a alternativní formy výuky. Zároveň je však věnována dostatečná pozornost i klasickým učebnám jako základní typologické jednotce školy. Jejich jednotné uspořádání podél severní fasády zajišťuje konstatní a rovnoměrnou hladinu denního osvětlení v průběhu celého dne. Porota si váží odvahy autorů prověřit soutěžním návrhem alternativní typologii školní budovy i za cenu extrémní prostorové a z ní přímo vyplývající finanční náročnosti takovéto budovy.ODMĚNA

/ 30 000 Kč

SLLA, s.r.o. - Michal Sulo, Miriam Lišková
spolupráce: Lucia Kostrubová

Porotu oslovila strukturalita návrhu a jednoduchý koncept pracující s měřítkem a hledající vhodný výraz školy v obci. Zvolená forma pavilonové školy navíc umožňuje důslednou aplikaci klastrového systému uspořádání učeben, který porota považuje oproti klasickému chodbovému systému obecně za vhodnější pro moderní způsob výuky a rozvoj smyslu pro komunitu u žáků.


Soutěžní návrhy všech 64 týmů a další informace »
0 komentářů
přidat komentář

Související články