Nová podoba lokality kasáren v Jičíně - výsledky soutěže

Zdroj
Městi Jičín
Vložil
Tisková zpráva
30.10.2013 16:30
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Dvoukolová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž
Vyhlašovatel: Město Jičín
Zpracovatel soutěžních podmínek: Ing. arch. Radek Jiránek, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Sekretář soutěže: Mgr. Eva Vogeltanzová, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Přezkušovatel soutěžních návrhů: Monika Zelingerová, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu Kasárna Jičín v rozsahu návrhu umístění staveb v řešeném území, návrhu dopravní a technické infrastruktury a stanovení podmínek pro zástavbu v dotčné ploše včtně návrhu regulace.
Termín konání soutěže: 22. 4. - 7. 10. 2013
Porota: Michal Kuzemenský, Antonín Novák, Martin Hilpert, Jiří Liška, Petr Volf; náhradníci poroty: Petr Hamáčk, Radek Jiránek, Ludvík Grym
Ceny a odměny celkem: 225 tis. Kč

1. cena (100 tis. Kč): CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. 
Hodnocení poroty: Návrh velmi jednoduchým způsobem dotváří dostatečě atraktivní prostředí pro bydlení, aniž by vytvářel v daném území cizorodou urbální strukturu. Měřítko i výšková úroveň navržených objektů vychází z místa i možností potencionálních investorů. Udržení uličí čáry dané kasárnami je kladně hodnoceno stejně jako odstup od lipového stromořadí. Jako  nevhodně může působit bariéra hromadných garáží v dané terénní konfiguraci, vhodné bude její přerušení pro lepší průchodnost. Porota doporučje průjezdnost ulice Skautská napříčúzemí pro lepší dopravní obslužnost budoucí je nutné najít ještě další dopravní napojení. Náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury převyšují doporučné požadavky investora. Navýšení je však řádně zdůvodněno a porota jej považuje za odpovídající.
Návrh je schopen realizace.
2. cena: neudělena3. cena (50 tis. Kč): MS plan s .r. o.
Hodnocení poroty: Dominantní prvek návrhu – velkoryse navržený veřejný prostor – rozsáhlý městský park je velmi diskutabilní. Jakkoliv může být tato myšlenka přínosná, je návrh do daného kontextu nepřesvědčvý, měřítko není úměrné, záporem jsou i oba stávající rodinné domy v jeho ploše i průjezdné komunikace narušující jeho celistvost. Zajímavá myšlenka není přesvědčvě a komplexně dopracována a ve svém důsledku tak oslabuje roli historické aleje. Náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury převyšují doporučné požadavky investora. Navýšení je však řádně zdůvodněno a porota jej považuje za odpovídající.
Návrh je schopen realizace za předpokladu zásadních změn.
3. cena
(50 tis. Kč: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Hodnocení poroty: Kladně byla posouzena odvaha k velkorysému návrhu, který však ne ve všech ohledech respektoval dané místo. Navržená promedána při aleji je diskutabilní z hlediska mísení pěší a dopravní funkce nedostatečému diferencování veřejných a poloveřejných prostor, jakož i malým odstupem objektů od stromů aleje. Umístění náměstí je formální pro alej nevhodné. Předprostor jezuitské rezidence Čeřov je řešen zcela příkladně, svým odstupem a průhledy dává vyniknout této historické dominantě.
Návrh je schopen realizace za předpokladu zásadních změn.
Odměna (25 tis. Kč): Ing. arch. Michal Potůček
Hodnocení poroty: Převládající navržený ortogonální systém zástavby při aleji je relevantní a ve správném propracování hierarchie veřejných, poloveřejných a polosoukromých prostorů i příkladný, zůstal však ve svém potenciálu nevyužit. Osa s přičeněnými veřejnými prostory je nepřesvědčvá, náměstíča jsou předimenzovaná. Dopravní systém není jasně oddělen od veřejných prostor. Není dostatečě řešena dopravní obslužnost budoucí výstavby při Čeřovce.


Více informací: www.mujicin.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články