Centrum přírodovědných a tech. oborů UJEP - výsledky soutěže

Zdroj
Mgr. Jana Šiková, UJEP
Vložil
Tisková zpráva
27.07.2015 17:05
Petr Pelčák

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ke dni 20. 7. 2015 zveřejnila výsledky veřejné architektonické soutěže o návrh novostavby Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v Kampusu UJEP.
Vítězným návrhem je budova z dílny společnosti Pelčák a partner, s. r. o., se sídlem v Brně – černých Polích, kterou zastupuje prof. Ing. arch. Petr Pelčák.
Do prvního kola soutěže bylo podáno celkem 22 návrhů. Při jejich přebírání a po celou dobu průběhu soutěže byla zajištěna anonymita jejích účastníků tak, aby byl zabezpečen zcela objektivní a nezaujatý přístup porotců.
Osmičlenná porota složená jak ze zástupců vyhlašovatele, tak z předních nezávislých odborníků na architekturu pod vedením předsedy doc. Ing. arch. Jana Jehlíka na svém zasedání dne 24. 4. 2015 vybrala 5 nejlepších návrhů, které v souladu s podmínkami soutěže postoupily do druhého kola. Soutěžící zastupující vybrané návrhy byli v rámci druhého kola vyzváni k předložení detailněji zpracovaných návrhů, čehož všech 5 využilo. Konkrétnější návrhy tak byly opět anonymně podrobeny dalšímu kolu hodnocení. Porota na svém zasedání dne 8. 7. 2015 dospěla k následujícímu pořadí účastníků soutěže:

1. místo: Pelčák a partner, s. r. o., Brno – Černá Pole
2. místo: ABM architekti s. r. o., Praha 1
3. místo: A
telier M1 architekti, s. r. o., Praha 6 – Břevnov
4. místo: MS plan s. r. o., Praha 5
5. místo: Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o., Mukařov
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jakožto zadavatel, nyní zahájí s vítězným uchazečem jednání o zadání zakázky na projektové práce, jejichž výsledkem budou projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a rovněž realizační dokumentace, která bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
„Tato soutěž o návrh je co do finančního objemu budoucí stavby jednou z největších v čR, univerzita proto vynakládá maximální odbornou i organizační péči, aby byl její průběh řádný a bezproblémový. Jsem velmi rád, že se nám to daří,“ komentuje výsledky soutěže rektor UJEP doc. Martin Balej.
Na podzim 2015 budou všechny soutěžní návrhy představeny veřejnosti jak fyzicky na výstavě v Ústí nad Labem, tak i elektronicky na webových stránkách UJEP.

Stručný popis vítězného návrhu
Vítězný návrh společnosti Pelčák a partner, s. r. o., tvoří vícepodlažní budova do tvaru písmene L s delším podélným křídlem umístěným východozápadní osou po vrstevnici. V tomto křídle jsou umístěny pracovny pedagogů, kdežto v kratším, příčném jsou provozy používané studenty, tzn. učebny a laboratoře. Podélné křídlo je dispozičně tvořeno třítraktem, příčné pětitraktem. V místě průniku obou je umístěno hlavní vertikální jádro tvořící jejich spojující článek, rozšířený v každém podlaží o prostor respiria, otevřený k jižní fasádě s výhledem na město a do údolí Labe. Baterie výtahů je umístěna v prosklené (požárně bezpečné) šachtě, která slouží jako vertikální světlovod a současně nebrání vizuálnímu propojení hlavního schodiště s respiriem a dálkovými výhledy.
Malá aula a největší přednáškové místnosti jsou situovány ve vstupním podlaží, další velké učebny o patro níže v přízemí. Obě přízemní podlaží – ze strany náměstí a parku – jsou v návaznosti na hlavní vstup propojeny patrovou vstupní halou. V té je navrženo další schodiště, které je vedeno paralelně s venkovním schodištěm umístěným v bráně propojující náměstí s parkem. Obě tato schodiště tvoří jeden vizuálně sjednocený celek mající charakter hlediště či auditoria. V přízemí je v návaznosti na vstupní patrovou halu umístěn provoz děkanátu.
Podél náměstíčka jsou v přízemí situovány „veřejné“ prostory objektu CPTO s„živým“ provozem: menza, bufet, fakultní klub, vstupní hala s foyer přednáškových sálů.
Podzemní podlaží jsou zapuštěna do svahu a nacházejí se v nich podzemní garáže.
Konstrukčně je budova navržena jako železobetonový skelet s monolitickými stropy, prefabrikovanými fasádními nosnými pilíři a monolitickými sloupy uvnitř budovy. Fasáda je tvořena prefabrikovanými nosnými železobetonovými pilíři obloženými cihelnými páskami a sendvičovými fasádními panely s okny. Střecha je navržena jako vegetační s extenzivní zelení.
Pokud jde o technologické vybavení, budova počítá s tepelnými čerpadly země– voda, bivalentním zdrojem tepla bude výměníková stanice. Dále jsou na střeše umístěné fotovoltaické panely. Budova obsahuje inteligentní systém řízení. Osvětlení je převážně navrženo automatické v závislosti na intenzitě světla.
Před novou budovou je dle soutěžního návrhu navržen park, který je vymodelován do vln tvořících val. Parkové pěšiny jsou žulové se širokými spárami prorůstajícími trávou. Náměstí před budovou je z minerálního betonu se systémem skrápění mlžnou clonou. Podél západní fasády je navržen bazén.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, hlavní architekt projektu, je ve svém oboru respektovanou osobností. Kromě akademické dráhy na VUT Brno a četné publikační činnosti má za sebou řadu významných staveb svým rozsahem a funkcí obdobných CPTO – kupř. kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce a dostavby areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně či veškeré projektové práce k výstavbě a modernizaci Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky téže univerzity.

Více infomací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články