Architektonická soutěž na památník letcům - výsledky

Radnice Českých Budějovic získala 54 možných podob

Zdroj
Milan Brabec, Statutární město České Budějovice
Vložil
Tisková zpráva
26.02.2013 08:20
H3T Architekti

Architektonickou soutěž na památník letcům vyhlásilo město České Budějovice v listopadu loňského roku.
"Oficiální pietní místo věnované všem, kteří bojovali za naši svobodu ve 2. světové válce, tady dosud chybí. Na hřbitově svaté Otýlie je sice památník ruských vojáků, ale není tu takový, který by vzdal hold zejména válečným letcům, jejichž osud byl úzce spjat s Českými Budějovicemi či s naším krajem," konstatuje primátor Juraj Thoma.
Celkový rozpočet by neměl přesáhnout jeden milion korun, který doplní částka vybraná od dobrovolných dárců a z výtěžku koncertu, pořádaného k tomuto účelu. „Do soutěže bylo přihlášeno čtyřiapadesát návrhů a jejich konečné pořadí doporučí radě města odborná porota ke schválení. Zatím mohu jen prozradit, že návrhy jsou velmi rozdílné, od minimalistických až po velká sochařská díla z různých materiálů, například nerezového leštěného plechu, kovu, dřeva, ale třeba i s prvkem vody. O konečném vítězi památníku, který své místo najde v prostoru před hlavním poštou, bude rozhodnuto v únoru,“ přibližuje primátor.
S osudem letců, působících za války ve Velké Británií, jsou České Budějovice spojeny i v těsně poválečné době díky letišti. „Už na podzim roku 1945 začal na letišti v Plané intenzívní výcvik dislokované 2. letecké divize, v níž nechyběli přeživší příslušníci 312. československé stíhací perutě RAF. Podíleli se i na přeškolování izraelských veteránů na stroje, které Izraeli po válce poskytl náš stát. V jejich řadách byl i pozdější president státu Izrael Ezer Weizman. To, jak se k našim válečným hrdinům zachoval komunistický režim, snad není nutné připomínat. I to je jeden z důvodů, proč by v Českých Budějovicích měl vzniknout pomník, připomínající hrdinství těchto mužů," dodal Juraj Thoma.

Více informací >
1. místo - “Sklop svůj zrak, spočiň, pozoruj nebe a přemýšlej.”
Autoři: Ing.arch. Eugen Řehoř
, Ing.arch. Jitka Pucandlová
, Štěpán Řehoř
, MgA. Vít Šimek

Textová část
Urbanismus
Poloha památníku je do značné míry definována místní situací a požadavky které generují ochranná pásma sítí, které pozemkem prochází. Je pravděpodobné, že náměstí projde dříve nebo později komplexní obnovou, a proto památník umisťujeme do místa o kterém se domníváme, že bude i v budoucnu pro podobný objekt vhodné. Samotný památník je umístěn v zelené ploše, a je napojen na pěší komunikace mlatovými cestami, orientovanými dle světových stran. Není to pouze formální gesto, ale i komunikace v rámci širšího urbanistického kontextu.

Architektura

Průvodním motivem návrhu jsou soustředné kruhy. Forma tedy přímo odkazuje ke znaku RAF (kde většina letců bojovala). Nízký válec je zasazen měkce do terénu. Působí tajemně, avšak nikoliv pateticky. Nabízí tajmenství, nabádá kolemjdoucí k nahlédnutí. Na vnějším plášti je umístěno jméno památníku, které může být podpořeno umělým nočním osvětlením. Vnitřní kuželový prostor je vyplněn soustřednými kružnicemi, které tvoří jména všech letců bojujících v druhé světové válce po boku spojenců za osvobození vlasti. Ovšem nejdůležitějším momentem našeho návrhu je zrcadlení oblohy na vodní hladině ve střední části památníku. Tvar je navržen tak, aby návštěvník při pohledu do nitra objektu viděl na vodní hladině pouze nebe. Nebe jako esenci letectví, jako lásku všech letců, jako fenomén, který nemá obdoby. Pieta je naplněna – návštěvník pokorně zklápí zrak avšak vidí nebe – vzhlíží k oblakům – k nebi samému.

Materiálové a technologické řešení

Materiál památníku odpovídá situaci. Je trvanlivý, technický a elegantní. Jedná se o chemicky zkorodovaný plech – ten tvoří tělo objektu a reliefní jména všech českých letců bojujících za druhé světové války za osvobození. Památník je založen na železobetonovém základu. Hmota památníku je svařena z ocelových plechů tloušťky cca 5mm. Jména letců budou vyřezána pravděpodobně laserem nebo vodním paprskem. Všechna jména budou po písmenu skládána a přivařována k tělu památníku. Konkrétní podoba technologie je třeba dále upřesnit po konzultacích. Vodní plocha bude napojena na flitrační a cirkulační zařízení. To si žádá napojení objektu na vodovodní řád a přípojku elektrické energie. Osvětlení je uvažováno pouze ve venkovní části památníku, a to varinetně buď po obvodu celého válce a nebo pouze v místě s nápisem.

Odhadované náklady: 1.059.250 Kč bez DPH
2. místo - "Základní formou památníku je převýšený obelisk."
Autoři: Ing.arch. Michal Nohejl, 
Ing. Pavel Jahelka

Textová část
Jaký by měl být současný památník?
Návrh vychází z přesvědčení, že připomínání velkých historických momentů náší historie a hrdinů naší vlasti pouhým vystavením vnějších atributů oslavovaných nestačí. Současný památník by neměl být pouhým pasivním nosičem symbolů, nýbrž vypravěčem lidských osudů. Měl by vyprávět příběh hrdinů, kterým osud (historický vývoj) vložil do cesty tak dramatické body zlomu, které by nikdo z nich svobodně nevolil. Nicméně právě to, jak se v těchto momentech rozhodli a zachovali z nich dělá hrdiny hodné připomínání a následování.
Základní formou památníku je převýšený obelisk. Ten však v naší interpretaci není pouhou hmotou, nýbrž časovou osou - životem jednoho z letců, kteří v létech 1939 až 1945 bojovali proti nacismu.
Obelisk se rodí ze země a umírá v nebi. Obelisk neční plynule a kolmo vzhůru. Je rozlomen, deformován, perforován.
První zlom symbolizuje jizvu Mnichovské dohody, zřízení Protektorátu Čechy a Morava a vypuknutí druhé světové války. Jisté znečitelnění nápisu na obelisku jeho rozříznutím a posunem, podtrhuje násilnost a dramatičnost těchto historických okamžiků, které nebylo v moci jednotlivců jakkoliv ovlivnit či odvrátit.
Druhý zlom, či spíše hmota odečtená z obelisku symbolizuje válečná léta. Řadu kruhových děr v obelisku lze volně interpretovat jako nezaplněný prostor po spolubojovnících, kteří padli v boji nebo jako prostřílený trup letounu.
Třetí zlom je nejdelší, táhlý a plynulý. Symbolizuje léta komunistické diktatury, represí a snahy režimu nepohodlné osoby zlomit a vymazat jakoukoliv připomínku na hrdinství letců z paměti společnosti.
Vlastní boj letců ve válečných letech je tak uveden do širšího historického kontextu.
Orientace obelisku na pozemku je rovnoběžná s nejstarší půdorysnou stopou Českých Budějovic, jeho jádrem. Tato orientace, kdy natočení obelisku není kolmé ani rovnoběžné s žádnou hranicí vlastní parkové plochy, podtrhuje výlučnost artefaktu, povznáší jej nad malicherné lokální urbanistické souvislosti a spojuje jej se srdcem Českých Budějovic – Náměstím Přemysla Otakara II.
V úrovni terénu je v mlatovém povrchu uloženo dalších cca 50 kovových obdélníků o stejných půdorysných rozměrech jako vlastní obelisk. Tyto desky, které zpevňují předprostor památníku, zároveň symbolizují životy nás ostatních.
Předpokládá se, že o vlastním nápisu na památníku bude následně otevřena širší debata. Text Československým válečným letcům 1939 - 1945 reflektuje název státního útvaru, za který ti, kterým je památník věnován, neváhali položit život.

Popis technického řešení
- Obelisk 9x1,6x0,3m, konstrukce z ocelových plátů tl.10mm, povrchový úprava, betonový základ, písmena nerez 
- 50ks ocelových plátů 1,6x0,3m tl.10mm kotvených do betonového základu 
- mlatový povrch cca 60m2 
- 3 ks osvětlení v zemi 
- přípojka elektro 
- památník nevyžaduje nadstandardní údržbu 
- v případě kolize s inženýrskými sítěmi lze navržené umístění Obelisku změnit

Odhadované náklady
Předběžným odhadem nákladů lze konstatovat splnění předpokládaných nákladů na realizaci ve výši 1mil. Kč bez DPH.
3. místo - “Ještě nikdy na poli lidských konfliktů nevděčila taková spousta za tak mnoho takové hrstce.”
Autoři: Ing.arch. akad.arch. Daniela Fenclová
, Marek Nosek
, Josef Odvárka, 
David Fryml

Textová část
MOTTO: "NEVER IN THE HISTORY OF HUMAN CONFLICTS WAS SO MUCH OWED BY SO MANY TO SO FEW" 
Winston Churchill, 20. srpna 1940
“Ještě nikdy na poli lidských konfliktů nevděčila taková spousta za tak mnoho takové hrstce.”
Slavná slova Winstona Churchilla vyřčená poprvé na veřejnosti 20. srpna 1940 v Dolní sněmovně britského parlamentu velmi emocionálně uvozují známý konflikt druhé světové války – leteckou Bitvu o Anglii. V jedné jediné větě se odrážejí stovky a stovky konkrétních osudů letců, kteří ve sveřepé letecké bitvě roku 1940 na obloze Velké Británie doslova psali dějiny. Konkrétní příhody a osudy, které se za toto větou skrývají, každý jiný, jedinečný, a něčím zcela zvláštní si jsou přesto tak podobné, plné odvahy, bojů, smrti a naděje, ale také lidství, lásky a strachu. Bohužel se do naší vlasti ze Západu nevrátilo 511 letců. Čest jejich památce! (http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=1233&kategorie=3)

Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení

Návrh památníku sestává ze zrcadlové plochy, která neotřelým způsobem zprostředkovává odraz nebe a trvale tak pozorovateli připomíná osudy hrdinů českého válečného letectva. Do kompaktní zrcadlivé plochy památníku bude vyřezán nápis “Českým letcům 1939 - 1945“. Deska je v levém horním rohu zpracována tak, aby evokovala symbol RAF. Poměry jednotlivého rozdělení polí odpovídají poměrům ve znaku RAF. Vnější kruh je do desky vypískován, vnitřní je vyříznut. Před samotným památníkem je pietní prostor z tmavých čedičových desek a nerezové desky, který je nenápadně, ale přesto zřetelně oddělený od prostoru přístupného veřejnosti nerezovou lištou, do které je vepsán citát od Winstona Churchilla. Pietní část slouží při výročích jako místo pro kladení věnců a vstup veřejnosti na ni není dovolen.
Přístupovou cestu k památníku vedeme z rohu Senovážného náměstí od Žižkovy třídy. Cesta zpevněná jemným čedičovým štěrkem a dosahuje délky 27m při šířce 2,4m. Okraje jsou z estetických, ale i praktických důvodů (údržba trávníku atd.) lemovány nerezovou lištou. Podél cesty jsou umístěny informační panely, nesoucí základní historické údaje. Forma památníku je volena tak, aby byla poutavá a srozumitelná pro lidi napříč všemi věkovými kategoriemi, dětmi počínaje. Pietní charakter místa je však zachován. Celková upravovaná plocha pro umístění památníku včetně přístupové cesty je 69m2. Památník je navržen jako bezúdržbový. Stačí obvyklá údržba trávníku, která nebude nikterak významně narušena. Památník je monoblokem z kvalitní nerezové oceli. Neobsahuje žádné potenciální objekty náchylné k poškození vandaly.
Popis materiálového a technologického řešení
Památník je tvořen sendvičovou konstrukcí s vnitřním výztužným roštem a plechy tloušťky 15mm z nerezové oceli o rozměrech 2400x3200mm osazené na zem pod úhlem 70°. V zemi je rošt spojen s betonovou patkou, která zajišťuje jeho stabilitu a úhel naklonění. Památník je uložen na udusanou zem zasypanou vrstvou štěrku a písku srovnanou s vrchní hranou odklánějící se od přístupové cesty. Do samotné desky je vyfrézován text na pravé straně z čelního pohledu. Vlevo nahoře je vyřezána část symbolu RAF. Vnitřní kruh tohoto symbolu je vyřezán, střední kruh je lesklé zrcadlo a poslední vnější část je pískována. Zbytek této desky je z leštěného nerezu, vytvářející zrcadlo.
Před památníkem jsou desky z čedičového kamene o celkových rozměrech 2400x1400mm. Tloušťka desek je 10cm. Kámen je vyfrézován tak, aby vytvářel jemné vlnky rovnoběžné s hranou zrcadla. Z velké části je ponechán ve své přírodní formě. Je uložen na udusanou zem, zasypanou 10cm stěrku a písku. Na kamenné desky navazuje plech z leštěné oceli o rozměrech 2400x1000.
Přístupová cesta k památníku je dlouhá 27m. Je vysypána z čedičového písku, který je na 10cm štěrkovém základu na udusané zemině. Hranici mezi štěrkem a travnatým porostem tvoří nerezová kovová lišta o tloušťce 30mm. Cestu lemují dvě informační tabule vyrobené rovněž z nerezové oceli. Tyto tabule jsou dále ohnuty a vyfrézovány.

Zdůvodnění urbanistického řešení, začlenění památníku do struktury území

Umístění památníku je dáno třemi pohledovými osami: první vede od autobusové zastávky před poštou směrem od Lannovy třídy. Druhá osa je z velké křižovatky směrem k poště. A poslední třetí osa je z ulice Karla IV. při chůzi k Senovážnému náměstí. Hlavní přístupová osa bude z křižovatky na Senovážném náměstí. Kolemjdoucí a obyvatelé jsou zváni k detailnějšímu prozkoumání místa a uctění památky Československých letců. Při významných výročích bude památník schopen pojmout více lidí, aniž by došlo k narušení dopravy a jiných městských funkcí.
Zeleň zůstane ponechána v současných objemech. Bude pouze vizuálně zkultivována a prořezána.

Odhadované náklady: 513.200 Kč bez DPH

1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
názor
Mg.A miro žáčok
26.02.13 05:58
zobrazit všechny komentáře

Související články