Pro každou střechu...

Vložil
Tisková zpráva
06.10.2008 00:05
Lindab, s.r.o.

falcovaná krytina Seamline na soukromém objektu v Jizerských horách.
Drážková (falcovaná) krytina je vysoce kvalitní a léty prověřený způsob zastřešení budov. Materiálem pro drážkovou krytinu Lindab Seamline je plech s označením PLX. Jedná se o speciální druh ocelového žárově pozinkovaného svitkového plechu jemnozrnné struktury. Díky této zrnitosti je materiálu výrazně lépe tvarovatelný, než běžný pozink, a to i přes to, že plech má tloušťku 0,6 mm. Plech je dále opatřen lakovou povrchovou úpravou v 15 různých barvách. Vrstva polyesterového laku o síle 50 µm zabezpečuje vedle pozinkování další ochranu ocelového jádra a umožňuje materiálu dosáhnout životnosti až šedesát let. Na plechu je navíc od výroby aplikována ochranná fólie, která napomáhá vyloučit drobná poškození povrchu plechu v průběhu montáže. Po dokončení střechy se tato folie sejme.

Princip falcované – drážkové krytiny spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou – falcem, kladených od okapové hrany k hřebeni střechy. Pásy se bočně spojují uzavřením zmíněné dvojité stojaté drážky. Drážka má výšku přibližně 3 cm a je tvořena dvakrát stočeným okrajem plechového pásu. Do falcu jsou vkládány příponky kterými je krytina kotvena k podkladu. Ten tvoří zpravidla prkenné bednění. Prkna mohou nahradit OSB desky. Podklad musí poskytovat dostatečnou oporu pro připevnění příponek. Odolnost proti vytržení vrutu musí být větší, než předpokládaná síla sání větru na daném objektu, která na plochu krytiny působí. Podélná rozteč příponek je max. 45 cm. Boční vzdálenosti jsou dané šířkou pásu, tedy 60 cm. Aby bylo plechu umožněno dilatovat v podélném směru, osazují se na část střechy tzv. kluzné příponky, které povolují pohyb pásu zapříčiněný vlivem tepelné roztažnosti. Pokud bude rozsáhlá střecha osazena pouze kluznými příponkami, vystavujeme se nebezpečí vlnění plechu, nebo postupnému uvolňování příponek. Je doporučeno vkládat mezi krytinu a podklad dodatečnou hydroizolační vrstvu tvořenou difúzní fólií nebo nepískovanou lepenkou. Velmi vhodné jsou difúzní fólie opatřené drátěnkou, která vymezuje mezeru mezi plechem a podkladem. Je tak možné částečné provětrání krytiny a plynulý odtok případného kondenzátu. Pokud se předpokládá výskyt kondenzované vlhkosti ve větší míře, je třeba koncipovat střešní skladbu tak, aby bylo větrání zajištěno prostorem pod bedněním (větraný hřeben, apod.).
Krytina Lindab Seamline je kotvena za pomocí kluzných příponek které zajišťují pohyb celistvých pasů vlivem změny teploty
Po uzavření drážky tvoří krytina celistvý komplet, který není rozebíratelný, je tedy třeba dbát na zpracování každého detailu. Díky kompaktnosti falcované krytiny ji lze montovat na sklony od 3,6º. Často bývá rovněž doplňkem ke střechám se skládanou krytinou, kterou nelze použít na mansardy a vikýře s malým sklonem. Problémem pro tuto krytinu není ani oblouková střecha, kdy jsou pásy zakřiveny. Minimální rádius by však neměl být méně než 15 m.
V případě menších ploch je možné stavět a uzavírat stojaté drážky ručně. Pro velké plochy je lépe použít strojní vybavení, které dílo výrazně zkvalitní a urychlí proces montáže. Společnost Lindab jako jedna z mála ne českém trhu zapůjčuje ke svému materiálu soubor strojů na falcování. První krok přípravy falců zajišťuje profilovací stroj – stavěčka. Po osazení na střechu nastává čas pro použití falcovacího stroje, který díky řadě tvarovacích koleček plynule uzavírá falc do konečné podoby. Pokud sklon konstrukce klesne pod 7º, je doporučeno vkládat do falcu prvek dodatečného těsnění. Tím může být oboustranně lepící páska, falcovací olej nebo běžný silikonový tmel. Všechny tyto prvky zajistí vyplnění falcu a zabrání průniku vody do střešní skladby. Vzlínání skrz falc hrozí zejména při odtávání sněhové pokrývky, která se na nízkém sklonu drží.
Příponky pro kotvení drážkové krytiny
Široká škála barevných odstínů krytiny LindabSeamline uspokojí estetické nároky zákazníka a dá možnost architektům a projekčním kancelářím široké pole pro ztvárnění rozličných druhů staveb. Zpracování a montáž tohoto druhu krytiny podléhá přísným požadavkům na kvalitu zpracování a správný návrh střešní skladby. Pokud jsou tyto aspekty splněny lze počítat s bezúdržbovou krytinou na dlouhá léta.

V souvislosti s doporučením drážkové krytiny pro užití zejména v horských oblastech a v místech se ztíženými povětrnostními podmínkami vyvstávají otázky, na které odpovídá Štěpán Lášek, produktový manažer Lindab Seamline, Coverline, Lindab s.r.o.

Jaký může být vliv sněhové pokrývky na povrch plechové krytiny Lindab Seamline?
Přítomnost sněhu nemá přímý negativní vliv na povrch ani jádro krytiny Lindab Seamline. V samé podstatě se jedná o lakovaný plech. Lak je tvrzený a sníh ani zmrazky ho nemohou poškrábat. To se však může přihodit při pohybu na střeše, nebo shazování sněhu kovovými nástroji, proto je při těchto činnostech namístě zvýšená opatrnost.

Jaká opatření jsou třeba, když se stavba nachází v extrémních povětrnostních podmínkách?
Krytina Seamline je vhodná pro sklony od 3,6° i pro obloukové střechy. Na obrázku je střecha je doplněna o sněhové zábrany.
Pojem extrémní povětrnostní stav je vzhledem k aktuální nestabilitě a nepředvídatelnosti počasí těžko přesně stanovitelný. Podmínky na které jsme byli zvyklí v horských regionech se nyní mohou objevit v městech a nížinách, stejně jako nás naopak mohou jarní teploty překvapit na horách. Je tedy vhodné použít vždy vyšší stupeň bezpečnosti, než je pro daný region běžné (nebo běžné bývalo). U drážkové, neboli falcované krytiny je zvykem navyšovat bezpečnost krytiny dotěsňováním drážek. Rovněž bezpečné přesahy a nutné otvory, prostupy se vyplatí nepodceňovat. Dotěsnění drážek je dnes nejběžněji prováděno samolepící EPDM páskou vkládanou do otevřených drážek, falců. Rovněž může být použit speciální olej nebo tmel (spíše nouzové řešení). Po uzavření je páska stlačena a tvoří výplň malých netěsností, které se mohou na drážce objevit zejména při ručním zpracování. Takové mikro spáry jsou náchylné na tzv. „tažení“ vody dovnitř konstrukce – vzlínání vody netěsností. Pravidla pro její aplikaci jsou uvedena v montážním návodu Lindab (sklon menší než 7° vždy). Vrcholně důležitý je však úsudek klempíře pokrývače, který může zhodnotit střechu nebo konkrétní detail jako rizikový a aplikovat pásku i mimo předepsané situace. Při návrhu detailů se také přihlédne k návětrné straně budovy, kde se detaily provádí s vyšší obezřetností a bezpečností. Prachový sníh a vzlínající voda dokáží proniknout i do prostor, které byly pokládány za utěsněné, zajištěné síťkou apod.


Jaké jsou možné vady a problémy spojené s montáží při nízkých teplotách?
O nízké teplotě je možné hovořit, pokud je teplota při manipulaci s materiálem pod 10° C. Pokud je použit plech s PLX jádrem, který tvoří jemnozrnná ocel s vysokou tažností, není třeba žádných dalších opatření pro zpracování svitkového plechu. Obecně platí, že strojní zpracování je k plechu šetrnější a je proto možné provádět ho až do -5° C. Při ruční práci – klepání a formování údery je bezpečná hranice +5° C. Krytina Lindab Seamline je kotvena za pomocí kluzných příponek které zajišťují pohyb celistvých pasů vlivem změny teploty. V případě montáže při teplotě cca 0°C je třeba počítat s vyšším nárůstem teploty než úbytkem. Naproti tomu při montáži v létě při teplotě cca 30° C bude situace opačná a teploty se budou pohybovat zejména směrem dolů. Dle toho se nastaví jezdec kluzné příponky. Výhodou může být nízká roztažnost oceli – rozměrové změny jsou menší, než u jiných používaných materiálů.

Co nezanedbat při návrhu střešního souvrství s krytinou Lindab Seamline
Při návrhu souvrství s krytinou Lindab Seamline je třeba počítat se 100 % nepropustností krytiny pro vnější vodu, ale zejména pro vodní páry, které stoupají s teplým vzduchem souvrstvím vzhůru ke krytině. Je nežádoucí, aby se tyto páry vysrážely kdekoliv ve střešní skladbě. Kvalitní utěsněná parozábrana, dostatečná tloušťka izolace a funkční aktivní větrání je proto naprostou nutností. Rovněž difuzní fólie plní nezbytnou pojistnou funkci. Dalším nebezpečím je namrzání povrchu krytiny, v případě kdy krytinu ohřeje zespodu teplý vzduch z interiéru. Zde je důležitá opět tloušťka izolace, ale zejména řešení odtahu par a tepla z prostoru pod krytinou. Více konkrétních podrobností lze opět nalézt v montážním návodu Lindab.

Jak ochránit přilehlý prostor před nekontrolovaným sjížděním sněhu?
Hladký povrch krytiny napomáhá sjíždění sněhu, což může být výhodou, ale rovněž potíží, pokud by sníh měl sjíždět do prostoru parkoviště, vchodu, nebo například chodníku. Zde nachází své uplatnění systém bezpečnostních prvků střech Protectline. Aplikací speciálních svěrných prvků na jednotlivé drážky získáme přípojné body pro sněhové zábrany, ale také střešní lávky, žebříky, atd. Tyto svěrné prvky se dotažením šroubů připevní k drážce bez nutnosti provrtat drážku, nebo samotnou krytinu. Nevytvoříme tak žádný možný problém do budoucnosti. Sněhové zábrany Lindab sestávají ze tří trubek tvořící rošt. Systémy s menším počtem trubek jsou méně účinné.