ArCon 9 – vizuální architektura

Vložil
Tisková zpráva
31.05.2007 00:05
Společnost SOFTconsult uvedla software ArCon-vizuální architektura na český a slovenský trh v roce 1998. Tento produkt představuje zcela nové pojetí grafického návrhu budov. Na letošním veletrhu IBF byly prezentovány nové verze ArCon 9. Profesionál za 39.000,- Kč a Small Business za 9.000,- Kč.

Co zaujalo uživatele

ArCon získal u uživatelů oblibu zásluhou moderního ovládání, objektovým chováním celého programu, 3D parametrickou filozofií. Nemalou zásluhu na jeho rozšíření má rozsáhlá 3D knihovna objektů (přes 25.000) se sortimentem konkrétních výrobců. Možnosti ArConu rozšiřují specializované moduly pro oblast koupelen, kuchyní, vestavěných skříní, krbových kamen, přípravu rozpočtů. ArCon je součástí obchodní podpory řady výrobců z oblasti interiérů (Rako, Indeco CZ, OfficePro … ). Tvorba v prostředí ArConu probíhá v konstrukčním a design módu. ArCon využívá technologie Direct-X, která se vyznačuje extrémně vysokou rychlostí při práci v prostoru. Uživateli doslova umožní pohyb v navrhovaném prostoru v reálném čase. Pocit virtuální reality je podpořen i přístupnou editací stavebních elementů přímo v 3D.

Prostory a stěny

Filozofie členění návrhu v ArConu vychází z tradičního pohledu na budovy, patra, prostory a vzájemného provázání. Vytváření prostorového členění patra spočívá v tvorbě a editaci provázaných prostorů pomocí Asistenta prostorů. Změny v jednotlivých rozměrech a tvarech se automaticky promítnou do souvisejících prostorů. Je možné začít tradičním kreslením stěn, a pro jejich zadávání využít klasické nástroje (uchopování na podkreslený podklad, využití rastru, numerické zadávání). Stěny mají tvar přímý, obloukový nebo průběh podle spline křivky. V půdoryse se vyplňují šrafou, barvou nebo vícevrstvou konstrukcí. Lze využít předdefinovaných typů stěn, nebo nadefinovat typy vlastní. Povrch stěn definujeme barvou, texturou nebo materiálem. Ořezání horní hrany stěny je prováděno automaticky, podle definice výšky podlaží. K dispozici je uživatelská definice pro ořezání stěn - ohraničit střechou, schodištěm nebo definovaným obrysem. Nastavení z existujících stěn lze libovolně přebírat na nové konstrukce a hromadně je měnit. Zobrazení stěn a napojení otvorů se stěnou je řešeno parametrickou definicí ostění, kterou lze svázat s typem otvoru. Otvory se vkládají do libovolně definované stěny.

Parametrické vytváření otvorů

Součástí programu je široká nabídka oken a dveří. Designer oken a dveří umožňuje vytvářet vlastní definice otvorů. Jednodu­chým a přehledným způsobem, pomocí definice parametrů, vytvoří vlastní tvary oken a dveří. Jejich členění, pevné a volné rozměry, způsoby otevírání (možnost kontrolovat animací) a typy kování. Jednotlivé části otvoru je možno propojit s barvou nebo texturou a příslušenstvím (okenice, roleta, mříže). Pro umístění dveří a oken jsou k dispozici různé módy vkládání (půdorys, 3D zobrazení). Směr otevírání otvorů se určuje přímo při vkládání. Zobrazení otvorů v půdoryse může mít více úrovní grafického vyjádření. Všechny tyto uvedené funkce výrazným způsobem rozšiřují možnosti architektonického návrhu.

Parametrická tvorba schodišť, střech, terénu, balkónů, zábradlí, komínů a arkýřů

Schodiště je automaticky generováno s možností volné definice zábradlí. Typy schodišť: přímá, zatočená, půlkruhová, vřetenovitá, točitá, volný polygon. Střechy se vytvářejí automatizovaně nad libovolným půdorysem. Tvary střešních ploch mohou být jak rovné, tak zaoblené. Parametricky jsou zadávány typy krytin, vaznic, pozednic, krokví a detaily ukončení střechy. Do střešní konstrukce je možné vložit vikýře, střešní okna, solární kolektory. ArCon Profesionál používá následující typy vikýřů: pultový, se sedlovou střechou, valbový, trojúhelníkový, lichoběžníkový, kruhový, prostorový netopýří vikýř a otvor ve střeše. Pro navržený tvar střechy vygeneruje ArCon Profesionál seznam dřeva a konstrukcí krovu. Pro modelaci terénu jsou k dispozici různé nástroje. Asistent terénu umožňuje čtení geodetických bodů, včetně přiřazení obsažených objektů (stromy). Další možností modelace terénu je zadání vrstevnic, které ArCon následně automaticky převede na výškové body. Do terénu můžete vyříznout libovolné otvory, dělit ho na různá rozmezí pro terasy, cesty, trávníky a zahrady. Doplňkové stavební konstrukce se vytvářejí parametricky s možností použití uživatelských definic. Balkóny lze vytvářet ve tvaru obdélníku nebo pomocí polygonu a to včetně zábradlí. Součástí programu jsou připrave né typy zábradlí s možností tvorby vlastních. Volná zábradlí je možno kombinovat se schodišti a balkóny. Pro optimální přizpůsobení zábradlí jsou uživateli k dispozici editační funkce pro úpravu bodů polygonu zábradlí. Lze vytvářet madla s volnými nebo uzavřenými polygony a kromě toho může zábradlí automaticky sledovat průběh terénu. Uživatelské definice se ukládají do knihoven pro použití v dalších projektech. Obdobné nástroje existují i pro návrhy komínů a arkýřů.

2D/3D objekty a 3D modelář

ArCon obsahuje katalogy objektů různých kategorií z oblasti interiérů a exteriérů; jedná se o kolekci asi 7500 objektů a textur (bmp, jpg). Objekty mohou být animovány a jsou rozměrově modifikovatelné. Pro všechny 3D objekty se definuje jakým způsobem se budou zobrazovat v půdorysu. Lze použít buď vyobrazení v DXF formátu, nebo objekt definovat kresbou přímo v ArConu. Vkládání objektů probíhá jak v půdorysném, tak prostorovém zobrazení s využitím uchopovacích funkcí. Široká báze 3D objektů konkrétních výrobců, je dostupná na serveru www.aec-data.com. Rovněž, v rámci nadstavbových modulů, je uživatelům k dispozici široká nabídka 3D objektů a textur konkrétních výrobců. Součástí ArConu Profesionál je integrovaný 3D objemový modelář. Za pomocí booleovských operací objemových těles (kvádr, koule, válec, kužel, jehlan, deska) se vytváří vlastní objekty. Integrovaný katalog objektů, materiálů a textur, včetně funkce Drag&Drop, umožňuje načtení uložených souborů. Vytvořený model uložíte jako objekt ve formátu ACO a O2C. Další možností vytváření vlastních objektů poskytuje Editor obrysů, který v ArConu najde uplatnění u tvorby podest, obrysů stěn a profilů madel.

Výstupy, vizualizace a publikování na Internetu

ArCon Profesionál poskytuje nástroje pro výstupy ve formě technických půdorysů, automatických řezů, výpisů v textové formě. Architektonickým zobrazením, v rámci půdorysů a řezů, určujete technické zobrazení stěn, otvorů, schodišť, střech, vikýřů, zábradlí a objektů vybavení. Součástí je rozpiska s logem, automatické kótování (vnější kóty) a zobrazení kót při kreslení stěn a otvorů. Uživateli je k dispozici i klasické kótování délek a úhlů. Součástí dodávky programu je FAMADA pro ArCon, která generuje kompletní výkazy výměr pro rozpočet. Vizualizace návrhu se provádí metodou raytracing. Určením polohy a času docílíte přesného a realistického vyobrazení návrhu. Nastavit lze denní/noční osvětlení a rozmístění světel. U jednotlivých světel se nastavuje jejich intenzita, dosah, barva a také „měkké stíny“, což zaručuje výslednou věrohodnost vizualizací. ArCon, pro všechny elementy, umožňuje ovlivňovat typy textur a vlastnosti materiálů. V rámci projektu je možno definovat průchody návrhem a ty následně vygenerovat jako video (.avi formát). Vytvořený projekt v ArConu lze prezentovat jako 3D WEB stránku. Tak lze přes Internet „na dálku“ ukázat klientovi návrh v ArConu bez nutnosti použití dalšího software. Návrhem lze procházet, uložit vybraný pohled jako rastrový obrázek a nebo spočítat raytracing.

ArCon představuje současný a komplexní nástroj pro architektonické návrhy. Jeho využití je velmi široké i v návrzích interiérů. Prvky virtuální reality z něj dělají jedinečný nástroj pro komunikaci mezi návrhářem a klientem.


> Více o programu ArCon 9 naleznete na www.ArCon3D.cz

Společnost SOFTconsult spol s r. o. podniká v oboru zavádění informačních technologií, především v oblasti stavebnictví a architektury. Zkušenosti v těchto oblastech zahrnují jak teoretickou, tak praktickou stránku, včetně publikačních aktivit.
Realizace těchto cílů je podpořena distributorstvím několika softwarových systémů - především CAAD systému SPIRIT, programu pro vizuální architekturu ArCon a manažera projektů PowerProject. Průběžně se věnuje školící a konzultační činnosti, a dále spolupracuje se školstvím na podpoře výuky ve výše zmíněných oblastech. Dlouhodobější aktivity společnosti reprezentuje zejména účast na datových projektech, které se zaměřují na informace ve stavebnictví.

SOFTconsult spol. s r.o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha

telefon: +420 271 750 510
mobil: +420 602 975 003

e-mail: info@softconsult.eu
www.softconsult.eu