Výsledky studentského workshopu Trojská louka

spolupráce univerzit NTNU Trondheim, VŠUP Praha a TUL Liberec

Zdroj
FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
18.04.2010 13:00
Josefin Nilsson, Jan Veisser, Randi A. Fjeldtvedt, Rune Stanngeland

The Hunchback of Troja

The space is a cathedral facing south. We wanted to enhance the space that is made naturally by the tree and the arch. Using materials found in the area supports our idea of adding something human made to a natural made structure.

Trojský hrbáč

Prostor vytváří chrám obrácený směrem k jihu. Chtěli jsme rozšířit prostor, který již předtím přirozeně vymezoval ohnutý strom. Použití materiálů, které jsme v oblasti našli, podporuje naši myšlenku připojit k přírodou vytvořené struktuře něco lidského.
Eva Švecová, Jan Hora, Torunn Vaksvik Skarstad, Elisabeth Soiland

On the Ground - In the Wind

We found a tree that we felt had a special movement. It withheld a kind of grasp on the ground where one feels small and surrounded by some then protective. But with a possibility to come up and over the ground and feel the air around you.
Contrasts: firm ground vs. floating on air
Solution: a tight enclosed and protected space combined with a structure floating in the wind
Feeling safe and feeling free!

Na zemi - ve větru

Našli jsme strom, u něhož jsme pociťovali zvláštní pohyb. Na zemi poskytuje sevření, kde se člověk cití být malý, obklopený a chráněný. Strom však nabízí možnost vystoupat ze země do koruny a ucítit okolní vzduch.
Kontrasty: pevná země proti vznášení v ovzduší
Řešení: těsný uzavřený prostor spojený s konstrukcí vznášející ve větru
Cítit se bezpečně a neomezovat se!

Zuzana Hebronová, Jakub Jirman, Astrid T. Haug, Vitalija Rosliakova

Preparing for Floods

… inspirated by local conditions and history... create a visible landmark... expression visualizing the possibility of floods... connecting the river and the top of the barrier to let people know there is something behind... inviting people up... cutting landscape with a straight line... make the barrier come to life...

Příprava na povodeň

… inspirace místními poměry a historií... vytvořit viditelná orientační bod... vizuálně vyjádřit možnost záplavy... spojení řeky s vrchole protipovodňové bariéry... ukázat, co je za ní... pozvat lidi nahoru... přesušit krajinu přímkou... oživit bariéru...

Aňa Přibylová, Lydia Høyem Anker, Andrius Tebelškis, Jan Holub

The Nest

312 different wooden pieces were put up in a tree weaving a space for skywatching.
The geometry of the nest comes directly from the trees geometry. Wood and natural rope were used for construction.
The nest was made with a perspective to grow old, growing slowly into the wind, becoming more and more part of the tree. The interior where the nest meets the body is smoother, while the outside, where the nest meets the nature has a rough surface.
People can now feel the tree from the inside, lay down and watch leaves and sky.

Hnízdo

V koruně stromu vznikla propletením 312 různě dlouhých kusů dřeva pozorovatelna.
Tvar hnízda vychází přímo ze stromu. Pro stavbu bylo použito dřevo a přírodní provaz.
Hnízdo bylo vytvořeno s představou, že bude pomalu stárnout, postupně růst a stávat stále více součástí stromu. Místo, kde hnízdo přichází do kontaktu s tělem, je hladší, zatímco vnější strana hnízda, kde přechází do přírody, je povrch hrubý.
Lidé mohou citít strom z vnitřku, lehnout si a pozorovat listí a oblohu.

Žofie Raimanová, Adam Cigler, Ivar K.V. Tutturen, Jean-Baptiste Francois

The Tunnel

The project is a work on contrast between outside and inside. After being drawned into the wooden structure, you dive gradually in another dimension. The walls get narrow the smell of earth is stronger, the space is secure and intimate.
Curiosity brings you to the end of the tunnel to a chamber where you sit and feel the earth and its vibrations. The atmosphere is deep and private, you look up and can see the sky from a different point of view. When you come back to the outside, you senses are back to normal, it is like a new birth.

Tunel

Projekt vytváří kontrast mezi vnějškem a vnitřkem. Poté, co bude potažen dřevěnou konstrukcí, tak se postupně ponoříte do další dimenze. Stěny jsou stále užší, vůně země se intenzivnější, místo je bezpečnější a intimní.
Zvědavost vás zavede až na konec tunelu do místnosti, kde se můžete posadit a ucítit zemi a její chvění. Atmosféra zde je tajemná a privátní, při vzhlédnutí nahoru můžete vidět oblohu z jiného úhlu. Při návrat zpět do exteriéru se vaše smysly vrací k normálu, je to jako se znova narodit.

Martin Gabaš, Tamara Staňková, Kristin Melkind Avset, Eldar Gantz

Momentary Lapse of Reason

The topic of 'a magical forest' brought us to think about fantasy, dreaming and places somewhere between reality and dream world. Through the dreaming and the fantasy we decided to make a bed for us, that is right in between. It provides privacy but is a part of surroundings. It is hidden and at the same time exposed. It is closed, but open as well.

Chvilkové pominutí mysli

Téma 'kouzelného lesa' nás přivedlo k fantazírování, snění a místech někde mezi realitou a světem snů. Pomocí snění a fantazie jsme se rozhodli pro nás vytvořit postel, která by byla situovaná někde mezi těmito světy. Bude nám poskytovat dostatek soukromí, ale bude součástí okolního prostředí. Je skrytá a současně odkrytá. Je uzavřená, ale také otevřená.

Petra Karlová, Theresa Kjellberg, Jostein Fardal, Edda Jonsdottir

The Floating Floors

We want to introduce the feeling of floating in the forest, for this reason we created a space to rest, meditate or meet other people. This space consists of three levels, each of them offering different experiences. You can lay down and watch the river flow. The wooden floors represent the lifted horizontal ground, while the ropes show the strength and diversity of the forest. Regarded from different distances and angles you can see various spatial compositions which will be emphasezed when people are present in the structure.

Plovoucí podlahy

Chceme navodit pocit plavení se v lese, pro tento účel jsme vytvořili místo k odpočinku, přemýšlení nebo setkávání s ostatními lidmi.
Prostor se skládá ze tří úrovní, přičemž každá z nich nabízí jiný zážitek. Můžete si lehnout a sledovat proud řeky. Dřevěná podlaha znázorňuje zvýšenou zemi, zatímco lana ukazují sílu a rozmanitost lesa. Při pohledu z různých vzdáleností a úhlů můžete spatřit rozličné prostorové kompozice, které budou ještě více zesíleny, když se budou v místě nacházet lidé.

Anna Podroužková, Pianaria Sundin, Alexander Furunes, Zuzana Štrosová

In between

The concept of this project starts with a two parameters. First, the park is defined by many different kind of borders, rows, groves, barriers, streets etc. These defines several directions and connections that counteract each other. Second, eight independent projects will be located in the park with different expression and directions.
These two parameters generates a possibility and our will to work with a gathering element. The strongest general object in the park from the human view are the trunk with their strong verticality and density. By physical connections and spatial focus given to the scenes that the 8 projects are creating.

Uprostřed

Koncept projektu spočívá na dvou parametrech. Prvním je park definovaný řadou různých ohraničení, řad, hájů, překážek, ulic atd. Tyto prvky vymezují několik směrů a spojení, která mezi sebou vzájemně působí. Druhým je osm na sobě nezávislých projektů umístěných v parku s různým vzhledem a směrem.
Tyto dva parametry vytváří předpoklady a naši vůli pracovat se shromažďovacím prvkem. Nejsilnějším hlavním v parku jsou z lidského hlediska kmeny stromů s jejich silnou vertikalitou a hustotou. Fyzická spojení a prostorová soustředění scén je utvářeno těmito osmi projekty.

Anežka Krejčí, Elisia Kathlee Bask, Milan Hanuš, Martin Pertl

Observatory

Wooden platform to observe the landscape. The structure is supported by the trees and it provides spaces to interact with the trees.

Pozorovatelna

Dřevěná plošina ke sledování krajiny. Konstrukce je vynášena stromy a nabízí prostor k interakci se stromy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články