Vyjádření osmi členů představenstva ČKA k dopisu Josefa Panny ze dne 17. 1. 2014

Vložil
Tisková zpráva
31.01.2014 09:55
Bývalý předseda ČKA uveřejnil 17. ledna dopis k jednání představenstva dne 14. ledna, na kterém byl odvolán z funkce. Vůči obsahu dopisu se níže podepsaní členové představenstva ohrazují a zároveň upozorňují na uvádění nepravdivých údajů. Josef Panna svým jednáním ve vztahu ke Kanceláři ČKA omezoval její činnost a ohrožoval tak fungování celé Komory, opakovaně neinformoval o výsledcích jednání, která vedl jménem Komory a opakovaně představenstvu nepředložil zprávu o neodkladných rozhodnutích, která učinil mezi zasedáními představenstva. Výše uvedené skutečnosti vyvrcholily dopisem pracovníků Kanceláře členům představenstva na prosincovém zasedání. Situace dospěla k zablokování komunikace mezi kanceláří a předsedou. Z těchto vážných důvodů byl na lednovém zasedání představenstva přednesen návrh na odvolání předsedy. Během hlasování bylo ze 12-ti členného představenstva 8 členů pro, 2 byli proti, 1 se zdržel (1 člen byl nepřítomen). Hlasování proběhlo řádnou formou a předseda byl podle §31 odst. 2 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA odvolán z funkce.

Josef Panna následně ve svém osobním dopise zveřejnil nepřesné a nepravdivé údaje o jednáních představenstva a plánovaném rozpočtu na rok 2014.  Podklady k jednání o rozpočtu, které částečně zveřejnil, byly pouze v pracovní verzi k projednání. Uveřejněním části informací vytržených z kontextu vytváří mylný dojem o plánovaných ztrátách. Umístění zmíněných nákladů a výnosů na grant CEC 5 vychází z platných zákonů, jak při jednání představenstva všechny přítomné informoval účetní ČKA Tomáš Křenek. Nový web Komora pořizuje zhruba za polovinu běžných komerčních nákladů. Uveřejnění dalších dílčích nákladů, které jsou ve fázi rozvahy bez dalších doplňujících čísel, zbytečně vede k dezinformaci členů. Plánovaný rozpočet na rok 2014 bude, dle zadání VH, vyrovnaný a jako takový bude předložen Valné hromadě k odsouhlasení. Členové představenstva si vzhledem ke zvýšeným nárokům na Kancelář v podobě zlepšování služeb pro své členy nekladou za cíl generovat zisk, jako v soukromé firmě, ale navrhuje účelně vynaložit svěřené prostředky ve prospěch členů ČKA.

Otázka počtu zaměstnanců Kanceláře ČKA plyne ze zadání úkolů představenstva. Je s podivem, že bývalý předseda vyjadřuje obavu nad navýšením počtu pracovníků, když jich sám několik přijal. Členové představenstva se neshodují s bývalým předsedou o otázce funkce sekretáře Komory a nesouhlasí s návrhem Josefa Panny, aby tato funkce byla vyškrtnuta ze stávajícího platného Organizačního řádu pro činnost Kanceláře ČKA. Je-li se svým návrhem bývalý předseda osamocen, nezakládá to důvod obviňovat ostatní členy představenstva z jednání v neprospěch ČKA. Členové představenstva jsou přesvědčeni, že právě ve způsobu vedení Komory a úkolování Kanceláře ČKA Josef Panna manažersky selhal. Osm členů představenstva vyhodnotilo situaci počínaje dopisem kanceláře jako krizi, která směřovala k  hromadné výpovědi zaměstnanců Kanceláře a jejímu kolapsu a tím i ke kolapsu chodu Komory jako celku.

Členové představenstva se důrazně distancují od urážlivých výroků bývalého předsedy, ke kterým se nebudou pro jejich neuváženost a nevyrovnanost v detailech vyjadřovat a žádají ho, aby dbal platných ustanovení Profesního a etického řádu ČKA. Druh a forma zveřejněného dopisu Josefa Panny sama nejlépe dokresluje způsob jeho komunikace v posledních měsících a utvrzuje nás, že jsme se pro odvolání rozhodli správně.

V Praze dne 30. 1. 2014

Pavel Hnilička, Radek Kolařík, Petr Lešek, Jaroslav Šafer, Petr Janda, Josef Smutný, Milan Košař, Martin A. Tomáš
27 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Ano...
Winter
31.01.14 10:28
Komnata
Emilliano
31.01.14 10:22
...špína
Michal
31.01.14 11:06
překlad do češtiny
S.M.
31.01.14 11:18
zobrazit všechny komentáře

Související články