Odborná komise společně s obyvateli Opavy rozhodnou o podobě Horního náměstí

Zdroj
CRESTYL
Vložil
Tisková zpráva
03.11.2009 11:45
Praha/Opava – Developerská skupina Crestyl v pondělí 26. 10. 2009 prezentovala šest architektonických návrhů na podobu Horního náměstí v Opavě jako nabídku městu Opava na zpracování prostoru současné Slezanky. Návrhy byly prezentovány odborné komisi, která během následujících týdnů vybere nejlepší projekt. Vzhledem k významnému dopadu tohoto kroku na budoucí podobu centra města se budou na rozhodování podílet i samotní obyvatelé Opavy. Jednotlivé návrhy si mohou prostudovat a hlasovat pro ten nejlepší v Městském informačním centru města Opavy, a to až do 12. listopadu každý všední den od 8 do 18 hodin.

„Protože máme v centru města velký investiční záměr, který ovlivňuje podobu celého náměstí, oslovili jsme město Opava s návrhem, že zpracujeme varianty architektonického ztvárnění jihozápadní uliční fronty Horního náměstí. Shodli jsme se, že návrhy řešení musí být komplexní a reprezentativní tak, aby náměstí i nadále plnilo obchodní a kulturní funkce, které k centru každého města historicky patří. Nová podoba náměstí musí být funkční a architektonicky unikátní při zachování tradiční struktury centra města. A samozřejmě výběr vhodného návrhu musí být objektivní a je potřeba mít z čeho vybírat – proto jsme připravili prezentaci několika návrhů od různých architektů, které byly představeny odborné komisi,“ řekl Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl.
„Vzhledem k významnosti náměstí pro celou Opavu zástupci města navrhli, aby o variantách řešení hlasovali i obyvatelé. Proto nám město umožnilo umístit návrhy v prostoru Informačního centra, kde má každý obyvatel Opavy příležitost se vyjádřit ke zpracování náměstí a dát svůj preferenční hlas. Věříme, že návrhy osloví veřejnost i zástupce města a společně vytvoříme reprezentativní a funkční náměstí, které si Opava zaslouží,“ dodal Omar Koleilat.
Skupina Crestyl oslovila celkem sedm architektonických kanceláří a architektů. Jedná se jak o mezinárodní architektonická studia, tak studia s lokální působností, která za sebou mají úspěšně realizované projekty. Aby komise ani obyvatelé nebyli při výběru toho nejlepšího návrhu jakkoliv ovlivňováni, zůstanou až do oznámení vítězného návrhu v anonymitě. Svůj návrh nakonec odevzdalo šest kanceláří a jsou prezentovány pouze pod číslicemi 1 až 6. Každému návrhu předcházely analýzy, které si jednotlivá studia zpracovávala na základě historických souvislostí a situací.
Prezentací návrhů na architektonické ztvárnění Horního náměstí skupina Crestyl reaguje na výzkum, který proběhl na jaře tohoto roku, ze kterého vyplynulo, že 80 % lidí si přeje Horní náměstí architektonicky upravit. Jako hlavní investor v prostoru náměstí by se skupina Crestyl tímto krokem ráda podílela na změně a diskutovala spolupráci s městem Opava.

Základní principy, které musí návrhy dodržovat, byly stanoveny následovně:

  • vzhled celého prostoru náměstí musí být řešen komplexně,
  • mělo by být zohledněno symbolické a výškového působení budovy bývalé radnice a dalších okolních výškových bodů,
  • musí být obnoveny průchody do zaniklých ulic Pivovarská a Radniční společně s členitou uliční frontou,
  • musí být vytvořeny průhledy v rámci náměstí a ven z něj,
  • musí být podpořena plocha zeleně.

Výběr vítězného návrhu
O budoucím vzhledu náměstí rozhodne odborná komise společně s obyvateli Opavy. Pro ty zpřístupnil Magistrát města prostory v Informačním centru, kde bude od zítřka otevřena veřejná výstava všech šesti návrhů společně s jejich popisy, a kde přímo na místě bude možné si každý návrh detailně prostudovat a do volebního boxu vhodit hlas jednomu z prezentovaných projektů. Jednotlivé návrhy budou vystaveny od pátku 30. října do 12. listopadu každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin v Městském informačním centru v Opavě, které se nachází přímo v centru města se vstupem ze zadní strany radnice naproti Slezance. Místnost bude vybavena hlasovacím boxem, který bude po skončení výstavy přenesen před komisi, která sečte jednotlivé hlasy.  Tři vybraní zájemci, kteří se zúčastní anketního hlasování, budou odměněni drobnými cenami.
V prvním kole komise doporučila čtyři návrhy a ty společně s návrhem vybraným obyvateli Opavy postoupí do 2. kola, kdy budou pozváni samotní architekti projektů, aby projekt představili vlastními slovy a poskytli komisi doplňující informace.  Z posledního kola soutěže vzejde vítězný projekt jako nabídka městu Opava na komplexní zpracování jihozápadní uliční fronty náměstí.
V odborné komisi zasedne za město Opava Ing. arch. Pavel Mališ – náměstek primátora, Ing. arch. Zdeněk Bendík – architekt města a Ing. arch. Lucie Langerová z oddělení památkové péče. Národní památkový ústav bude reprezentovat jeho ředitelka Ing. arch. Naděžda Goryczková. Skupina Crestyl do komise zvolila Ing. arch. Omara Koleilata a Ing. arch. Tomáše Klímu. Externí hodnotitelé budou zastoupeni Ing. arch. Martinem Chválkem – členem výkonného výboru Komory architektů z Ostravy a Prof. Vladimírem Šlapetou z fakulty architektury v Brně.

Popis jednotlivých návrhů

Návrh č. 1 navazuje na hlavní pěší tahy kopírující původní historickou stopu ulic Pivovarská a Radniční spojující prostor s ulicí Popská, respektující svým uspořádáním a měřítkem původní historické zástavby měšťanských domů na náměstí. Hlavním cílem je potlačit velké hmoty, které mohou na velkém prostoru náměstí vzniknout, a proto je fasáda členěna do tří hlavních menších celků oddělených prosklenými pasážemi, které zjemňují štíty a arkády tvořící hlavní dominantu celého objektu. Levá část navozuje podobu štítu měšťanských domů a pravá část připomíná vzhled novorenesanční radnice, která byla zničena za války. Díky ustoupené fasádě u divadla vzniká otevřený průhled na kostel a divadlo z náměstí. Hlavní fasády kombinují strukturální omítku s režnou cihlou, keramikou a celoprosklenou konstrukcí u pasáží, zatímco fasáda do Rybího trhu je výrazově potlačena a tím vynikají hlavní historické dominanty náměstí – konkatedrála a divadlo.


Návrh č. 2 vychází z historické parcelace a původního zastřešení uličních domů. Navržené objekty gradují směrem k původní budově radnice, přičemž na obou koncích jižní fasády náměstí stoupají i nárožní objekty, vytvářející optické ukončení průhledů z ulice Ostrožní a od Rybího trhu. Rybí trh si ponechá svou poklidnou atmosféru, nerušenou ruchem z hlavního náměstí, zatímco prostranství mezi radnicí a divadlem bude sloužit jako hlavní shromažďovací prostor v centru města. Nově pojatá uliční fronta namísto ploché a nízké Slezanky nabízí nové vizuální podněty vzniklé hrou stínů dopadajících na porézní kamenný obklad z travertinových desek. Vstup objektu z ulice Radniční je formován jako vstupní portál. Skleněná brána vytváří charakteristický bod v srdci města. Ve skleněných obkladech stěn a stropů se ve dne bude odrážet ruch na náměstí, a naopak večer bude vyzařovat do okolí vnitřní život budovy.


Návrh č. 3 vychází z původní historické parcelace s prominencí budovy historické radnice, podle které je navrhnuto také výškové členění říms. Fasáda na hlavní náměstí připomíná dominanci radnice a to současnou formou informačních technologií, kdy plocha objektu je rozdělena do 8 ploch obrazovek využívajících multimediální prvky. Plocha obrazovek může být užívána na prezentaci kulturních akcí, města či promítání filmů pod otevřeným nebem. Fasády jsou tvořeny čirým a matným sklem společně s betonem, přírodním kamenem, pískovcem, světelnými plochami obrazovek a zelení, jejíž barva se mění v ročních obdobích. Směrem ke konkatedrále jsou umístěny parkové terasy jako pátá fasáda, která bude viditelná z okolních budov a Hlásky. 


Návrh č. 4 vnáší na Horní náměstí podloubí podél celé fasády, kterým se snaží o navození atmosféry tradičních náměstí umocněnou palácovou architekturou
 s vystupující dominantou radnice a divadla. V jednoduchém řádu jednotlivé oblouky podloubí kopírují původní parcelaci měšťanských domů. Motiv oblouku se opakuje i v patrech, ale nepodléhá přísnému řádu, tím dochází ke zjemnění a narušení opakování. Oblouky v parteru jsou otevřeny a v patrech je fasáda připravena na prolomení okny v rámci rytmu oblouků, které otevřou příjemný vizuální kontakt s náměstím. Plocha fasády vytváří jemné reliéfy ve znamení štukatérské práce.


Návrh č. 5 pracuje s členěním jižní fronty na jednotlivé objekty v měřítku odpovídajícím historickému členění. Připomíná dominantu staré radnice, nárožní věž na rohu Ostrožné, otevírá průhled na konkatedrálu a podtrhává obě pasáže navrženého obchodního centra ve stopách původních uliček.  Tento návrh je postaven na třech základních principech: stanovení uliční čáry, která vychází ze sledování uliční čáry stávající Slezanky a rozšířením náměstí směrem k divadlu i katedrále; stanovení výškové hladiny, kdy dominantou zůstávají jako v minulosti v místě staré radnice, na rohu Ostrožné a prohloubením veřejného prostoru i u katedrály.


Návrh č. 6 je tvořen třemi samostatnými bloky, které od sebe oddělují bývalé ulice Radniční a Pivovarská a tyto ulice zároveň zajišťují vstupy z Horního náměstí do obchodního centra. V parteru nového objektu po celé délce Horního náměstí jsou umístěny jednotlivé prodejny s přímým vstupem z náměstí jako připomenutí původních honosných krámů obchodníků. Všechny tři samostatné objekty jsou propojeny jednak v podzemí společným parkovacím podlažím a dále ve třetím nadzemním podlaží. Celoskleněná fasáda objektu je navržena ve dvou barvách, které se střídají podle historické parcelizace území. V každé barvě jednotlivých částí je použito několik odstínu dané barvy, které jsou graficky rozvrženy tak, aby evokovaly rozvržení oken a plných ploch původních měšťanských domů. Návrh nechává Hornímu náměstí nadále dominovat budovy Hlásky a divadla.O skupině CRESTYL
Developerem projektu je skupina CRESTYL. Ta na českém realitním trhu působí od roku 1996 a patří mezi vedoucí developery s širokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. Skupina CRESTYL se v současné době aktivně věnuje rozvoji více než čtrnácti lokalit po celé České republice s celkovou investiční hodnotou přesahující 1 miliardu EUR.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
v Olomouci to jde také
betonář
04.11.09 09:57
ad betonář (zřejmě firma Zapa)
Jiří
04.11.09 06:43
zobrazit všechny komentáře

Související články