Pozvánka na výstavu "ARC...+5 workshop"

Galerie architektury Brno
Vložil
Tisková zpráva
13. 10. 2010 00:15
Uplynulo pět let od zahájení studia architektury na Fakultě stavební VUT v Brně. Jeho realizací byl pověřen Ústav architektury, v kódovém označení ARC. V akademickém roce 2005/2006 byl tedy otevřen bakalářský studijní program „Architektura pozemních staveb“, o čtyři roky později navazující magisterský studijní program „Architektura a rozvoj sídel“. Původní záměr rozšířit škálu možností studia velice žádaného oboru se daří krok za krokem naplňovat. Dnes studuje na Fakultě stavební 277 budoucích architektů, jejichž profesní profil se do jisté míry liší od kvalifikace poskytované jinými školami architektury.

Strukturované studium na FAST VUT je koncipováno jako čtyřleté bakalářské a dvouleté magisterské s vloženou odbornou praxí mimo akademickou půdu.

Bakalářský studijní program „Architektura pozemních staveb“ byl sestaven podle předpokládaného postavení absolventa na trhu práce, čemuž odpovídá i skladba předmětů. Hlavním prostředkem výuky je ateliérová tvorba (cca 27% celkového objemu). Specifikem programu je důraz na nové předměty související s kvalitní realizací staveb. Kvalifikační připravenost absolventa je ověřována závěrečnou bakalářskou prací, která je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené, propracované do stupně podrobné stavebně technické dokumentace. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti ve vzájemných architektonických i technických souvislostech a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání.

Odborná praxe zařazená v závěru studia je významnou součástí úplného bakalářského vzdělání. Absolventovi umožňuje získat nejzákladnější poznatky o reálných hospodářských, procedurálních a právních vztazích souvisejících s výkonem povolání, včetně povědomí o zodpovědnosti vůči profesi, zaměstnavateli i klientovi.

Podmínkou přijetí ke studiu jsou talentové zkoušky, testy z matematiky a deskriptivní geometrie a odborná rozprava.

Významným přínosem v nabízených možnostech studia architektury je navazující magisterský studijní program „Architektura a rozvoj sídel“. Zmnožuje škálu studia architektury o dosud nenabízené discipliny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Garanty výuky některých disciplin jsou proto i učitelé Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity.

Profil absolventa je dán jedním ze zaměření studijního programu, které si uchazeč volí na začátku studia. Může to být Architektura, Management architektury, nebo Prostorové plánování.

Absolvent zaměření Architektura je schopen zpracovat architektonický návrh provozně náročných objektů nebo souborů staveb a zároveň zajistit supervizi jejich kvalitní realizace. Je připravován pro autorizaci u České komory architektů a následně pro vedení architektonické kanceláře.

Absolvent zaměření Management architektury je připravován zastoupit klienta ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační činnosti související se zhotovením stavebního díla. Jeho uplatnění je především u kontraktorských firem, zajišťujících realizaci staveb od počátečního konceptu až po kolaudační řízení.

Absolvent zaměření Prostorové plánování je připravován zejména pro působení ve státní správě. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s prací s evropskými i domácími veřejnými fondy. Jeho uplatnění je především v útvarech územního rozvoje obcí a krajů.

Zejména zaměření Management architektury a Prostorové plánování představují kvalifikaci, kterou zatím nenabízí žádná z českých škol architektury. Jedná se o osobitý příspěvek Fakulty stavební VUT v Brně v národních i evropských souvislostech.

Po pěti zakladatelských letech by studenti i učitelé rádi ukázali, jaké jsou výsledky. Výstava studentských prací je pro ně druhem veřejné kontroly a zpětnou vazbou, která jim může pomoci v dalším hledání vlastního místa mezi ostatními školami architektury. To ještě zdaleka neskončilo. Proto tedy ARC…+5 workshop.

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.,
vedoucí Ústavu architektury FAST VUT Brno
0 komentářů
přidat komentář