Vrchlabské Muzeum Krkonoš bude mít nový multifunkční vstup

Zdroj
Radek Drahný, Správa KRNAP
Vložil
Tisková zpráva
01.06.2021 19:40
Vrchlabí

Roman Koucký
Roman Koucký architektonická kancelář

Přípravy rekonstrukce expozic Krkonošského muzea Správy KRNAP v budově bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí začaly už v roce 2009. Nyní jsme po letech diskusí a projektování ve fázi realizace Hlavního návštěvnického centra, které plánuje Správa Krkonošského národního parku otevřít v květnu 2023 pod názvem Muzeum Krkonoš.
V dubnu 2021 byla odkryta hrubá stavba nového vstupu do budoucích expozic, který je dialogem abstraktně přírodních tvarů „skály“ s lidsky důsledně pravoúhlým hranolem haly. Nový objekt „přilepený“ k historické barokní budově je svébytný, doplňuje kompozici stávajících objemů a propojuje všechny úrovně kláštera. Umožňuje logické vazby uvnitř i vně. Urbanisticky je zároveň dalším krokem k dotvoření areálu KRNAP jako nedílné součásti reprezentativní centrální lokality města Vrchlabí. Architektonickou stránku celého projektu zajišťuje již od roku 2010 profesor Roman Koucký a Šárka Malá ze společnosti koucky-arch.cz, s. r. o.
Muzeum Krkonoš sídlí v budově bývalého augustiniánského kláštera, v budově sloužící původně zcela jinému účelu. Tento fakt máme po celou dobu plánování nových expozic i architektury přidaného nového vstupního objektu na paměti. Architekti se snažili využít potenciál historické budovy při zachování maxima z jejího původního principu a jejích hodnot. Výhodou je, a celá nová expozice se toho snaží využít, že lidé podvědomě vnímají takovou stavbu jako kontemplativní, klidnou, a tedy také zklidňující.
Základní orientace budovy kláštera i klášterního kostela zůstala zachována. Zachován zůstane i původní historický vstup do budovy, který bude využíván jako vchod služební, jako vstup do části, kde budou k dispozici krátkodobé a sezónní výstavy a také coby relaxační a odpočívací prostor pro návštěvníky. Zůstane vstupem „domácím“. Hlavní vstup do nově pojatého muzea bylo nutné řešit z řady důvodů nově a jinak.
„Brali jsme v úvahu dispozice kláštera i jeho okolí – rekonstruované klášterní zahrady, téměř přiléhající hřbitov s jeho alejí i polohu kláštera vůči dalším dominantám středu města – zámku, farnímu kostelu sv. Vavřince a sídlu Správy KRNAP,“ říká architekt Roman Koucký. Výsledné architektonické řešení nového vstupu bylo zvoleno po mnohých diskusích. Vstupní objekt je spíše svébytným exponátem, než typickou budovou, domem. Architekti navrhli nové uspořádání, kdy je hlavní vstup do expozic otočený k městu, přímo navazuje na parkoviště, odkud přichází největší počet návštěvníků. Významově navazuje nejen na scénář budoucích nových expozic Muzea Krkonoš, ale především doplňuje celý areál Správy národního parku.
V novém vstupním objektu jsou místnosti, bez kterých se současný muzejní provoz neobejde a zároveň bylo jen obtížně možné vložit je do struktury bývalé klášterní budovy, jejíž dispozice jsou ve své podstatě důsledně zachované. Přístavba v sobě skrývá především vstupní halu s pokladnou a muzejním obchodem, šatny a sociální zařízení. V návaznosti na nově upravenou klášterní zahradu je ve spodním podlaží multifunkční přednáškový sál. Klíčový je také výtah, zajišťující bezbariérovou prostupnost objektu od spodního podlaží na úrovni zahrady po 2. nadzemní podlaží, tedy všech veřejnosti přístupných prostor klášterní budovy. Uvnitř ve vstupní hale potom začíná příběhová linie samotné budoucí stálé expozice.
Všechny tyto potřeby byly důvodem k přístavbě nového objektu tak, aby struktura klášterní budovy zůstala zachována ve své podstatě, i když již více než půl století slouží zcela novému účelu. Veškeré nové úpravy směřovaly především k zachování otevřeného rajského dvora, který měl být dle starších návrhů zastavěn. Dalším zásadním požadavkem, který se podařilo splnit, bylo umožnění volného průchodu celým ambitem, a to v obou podlažích. V Muzeu Krkonoš bude v ambitu umístěna část expozice, kde se bude odehrávat příběh hor a přírody, příběh času, kde budeme procházet miliardy let starou historií přírody od prvopočátku po dnešek. Přilehlé místnosti budou věnovány člověku a jeho vztahu k horám. Obrazová galerie v patře, v horním ambitu, bude zcela klidným prostorem. Umožní také optické propojení s kostelem (který patří Městu Vrchlabí). Návštěvník zde bude procházet okolo místností, ve kterých budou sídlit pracovníci muzea. Tím se propojí obě základní funkce muzea jako takového – sbírkotvorná instituce se otevírá veřejnosti.
Hrubá stavba nyní dostává izolační vrstvu, na kterou ještě přijde povrchová úprava tenkým betonovým nástřikem v antracitovém odstínu. Souběžně bude doplněna prosklená fasáda vstupní haly, která ponese verše českého umělce Miloše Šejna, který již desetiletí zkoumá vztah člověka a přírody (nejen) Krkonoš.
Podrobněji se k architektuře nového vstupu do Muzea Krkonoš vyjadřuje profesor Koucký v rozhovoru v právě vycházejícím červnovém čísle časopisu Krkonoše – Jizerské hory.
Stavební část je spolufinancována z projektu Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Vrchlabí podpořeného IROP. Navazující projekt Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku hrazený z projektu OPŽP zabezpečuje primárně expoziční část.
0 komentářů
přidat komentář

Související články