Příbramské autobusové nádraží se změní v moderní terminál

Vložil
ČTK
30.05.2006 00:45
Příbram

Příbram - Příbramské autobusové nádraží se do roka změní v  moderní dopravní terminál. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála místní firma Kompakt. Pokud se nikdo z neúspěšných účastníků neodvolá, mohly by práce začít v červnu nebo červenci. Trvat by měly zhruba 11 měsíců a uskuteční se za provozu, řekl ČTK místostarosta Ivan Šedivý.
Do výběrového řízení se přihlásilo osm firem. Nabídky čtyř z nich byly cenově o 20 procent nižší než průměr nabídek ostatních. Své návrhy proto musely obhájit v dumpingovém šetření. Jednu firmu nakonec výběrová komise vyřadila.
Kompakt Příbram vyhrál s  nabídkou 43,5 milionu korun. Z celkových nákladů pokryje 75 procent dotace ze Společného regionálního operačního programu, zbytek uhradí město z vlastních zdrojů. Radnice už oslovila banky, aby jí předložily nabídky na financování projektu.
Modernizace autobusového nádraží je dalším z projektů, na něž se Příbrami podařilo získat peníze z Evropské unie. S jejich pomocí modernizuje čistírnu odpadních vod nebo opravuje přístupovou silnici a buduje parkovací plochu u Hornického muzea v městské části Březové Hory. Peníze z evropských fondů pomohly městu postavit novou místní komunikaci Nad Štolou, která je přístupovou cestou k dolu Drkolnov s unikátním vodním kolem. EU finančně podpořila také stavbu malé železnice, po níž bude návštěvníky mezi expozicemi v  Hornickém muzeu vozit elektrický vláček.


AUTORSKÁ ZPRÁVA

Autor: HMArchitekti

Tato studie se zabývá dvěma vzájemně propojenými tématy: rehabilitací budovy a především revitalizací jejího městského kontextu. Centra veřejné dopravy jsou průchozí uzle, kde hlavní roli hraje orientace, pohyb a čas. Pro svou programovou dočasnost mají tato místa tendenci stávat se stálým útočištěm okrajových uživatelů, kteří žijí jakoby v jiném čase. Jinými slovy, nádraží bývají často nevábnými prostory. Jak tato místa naplnit normálními městskými uživateli? Jak tato místa propojit se strukturou města?

Urbanistická renovace
Náš koncept vychází právě z těchto urbanistických souvislostí. Nejlogičtějším řešením se zdá zanést na místo různé typy programů, které by sem přilákaly další uživatele než pouhé cestující a bezdomovce. Tento polyfunkční princip se osvědčil u jiných typologických druhů, jako například u nákupních center, multikin apod.
Jako výsledek vznikl komunikační pruh a veřejné prostranství. Tyto dvě složky řídí, orientují a distribuují veškerý pohyb a dění na místě. Zároveň díky nim dochází k propojení kinetické aktivity (chůze) a pasivní aktivity (sledování obrazovky, občerstvení, čekání), horního a dolního prostoru, vertikální a horizontální komunikace.

1. veřejné prostranství - dolní úroveň
Dolní prostranství vytváří shromažďovací prostor u komerčních ploch, které svou flexibilitou poskytují možnosti pro obchody rychlého občerstvení (food-court) nebo pro individuální prodejny s doplňkovou plochou v mezaninu. V zimním období toto náměstí umožňuje umístění lední plochy, která bude sloužit stávajícím i budoucím rezidenčním objektům. Záměrem je poskytnout uživatelům kvalitní pobytový prostor s možností různých aktivit.

2. komunikační pruh/ letní kino - horní úroveň
Horní pruh slouží jako venkovní čekací plocha během dne a večer jako letní hlediště pro sledování filmů, sportovních a významných událostí. Myšlenka shromáždit lidi prostřednictvím významných událostí je velmi stará a v současném elektronickém věku velmi rozšířená. Tato funkce by měla přilákat další návštěvníky a funkčně integrovat topograficky rozdělený prostor.

Architektonická rekonstrukce
Rekonstrukce je určována limity původní budovy a zároveň dvěma zmíněnými městskými funkcemi. Z původní stavby jsou zachovány základní konstrukční části jako například opěrné zdi, sloupy a některé nosné zdi. Stávající komunikační prostory jsou určeny k demolici a navrženy nově tak, aby byl posílen vztah mezi interiérem a městem a mezi odbavovací halou a autobusovými terminály. Nové části byly navrženy na základě logické organizace povrchů, objemů a materiálů, umožňující snadnou orientaci:

1. zeď s nápisem
Stávající opěrná zeď oddělující spodní a horní úroveň je zachována a dostává novou architektonickou funkci: horizontální stěna opatřená jasnou oranžovou barvou s modrými monumentálními písmeny nápisu AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ slouží jako upoutávka pro blízké okolí. K této zdi je přisazeno ocelové perforované opláštění pro materiálový dialog s ostatními architektonickými elementy a především jako zábrana proti graffiti.

2. elektronická věž
Tento nový vertikální element ponese všechny elektronické části včetně obrazovky a hodin. Zároveň vytváří orientační bod nádraží, vnímaný z širšího okolí, tak jako tradiční kostelní věže. Konstrukci tvoří ocelový rám, krytý ocelovým perforovaným opláštěním, jehož perforace je mnohem drobnějšího měřítka než na zdi s nápisem. V noci bude věž sloužit jako světelný maják.

3. prosklená fasáda
Stávající schodiště a terasy jsou nahrazeny lehkou zavěšenou fasádou, která je tvořena různými typy potištěných barevných skel s horizontálním rámováním, které posiluje lineární charakter místa. Fasáda se skládá z pěti skleněných pásů o výšce dva metry. Dva horní pásy definují rekonstruovanou halu a dva spodní pásy nové komerční prostory pro rychlé občerstvení (food-court), prodejny atd. Odlišný střední pruh tvoří poutec s reklamou na komerční aktivity v objektu a na filmové události na elektronické věži.

4. střecha odbavovací haly
Tento nízký horizontální objem vizuálně spojuje dolní veřejné prostranství s odbavovací halou a spodní část pozemku s jeho horní částí. Konstrukci střechy tvoří ocelové vazníky, kryté ocelovým perforovaným opláštěním středního měřítka. Prosklené fasády umožňují vizuální kontinuitu střešní roviny z exteriéru do interiéru.

5. provozní kanceláře
Tento objem ukončuje kompozici fasády. Je vnímán jako samostatný element jak objemově, tak i materiálově, a zároveň barevně odpovídající oranžové zdi s nápisem. Hmota provozní kanceláře je vytvořena jako topografický kontrapunkt k této zdi.

Horní úroveň - terminál autobusů
Terminál autobusů je koncipován jako dopravní smyčka, do které přijíždějí autobusy z jihu, vyloží cestující a dále se buď otočí zpět a zajedou na novou parkovací plochu, kde vyčkají do času nástupu, nebo přes nástupní terminály odjíždějí okamžitě. Odjezd je možný jižním i severním směrem. Nová parkovací plocha poskytuje 20 parkovacích míst pro autobusy, 3 nekryté výstupní terminály a 3 kryté nástupní terminály. Zavedení systému tří nástupních terminálů znamená, že stávající jízdní řády bude třeba částečně upravit v době páteční odpolední špičky. Celá plocha je z důvodu mírného svažování rozdělena do dvou částí.

Dolní úroveň - zastávka MHD, parkoviště osobních automobilů a nový hotel
Uspořádání dolní úrovně odpovídá stanovené koncepci. Nová zastávka autobusů MHD je začleněna do komunikačního pruhu a do veřejného prostranství. Představuje zde začátek pohybové sekvence na dolní úrovni. Komunikační pruh odděluje veřejné prostranství od parkoviště osobních automobilů. Parkoviště poskytuje 60 parkovacích míst + 6 výstupních míst pro taxi. Komunikace v rámci parkoviště je obousměrná s vjezdem na jižní straně pozemku. Na této straně je navržena novostavba hotelu s možností podzemního parkování jako doplnění neukončené stávající zástavby.

> www.hma.cz

Další informace: MF Dnes, 6. 5. 2006
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
To jsou věci ta aritmetika...
památkář
26.05.06 10:48
zobrazit všechny komentáře

Související články