Výsledky architektonické soutěže Údolní 53

Vložil
Martin Rosa
06.12.2006 15:10
V Brně proběhlo ve dnech 10.-11. října 2006 vyhodnocení architektonické soutěže Údolní 53. Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně.

Porota neudělila žádnou cenu. Mezi předloženými návrhy se objevilo několik rozdílných konceptů, které přinesly zajímavé myšlenky a podněty. Čtyři návrhy však bude zapotřebí ještě rozvinout a dopracovat, protože plně nevyužily možnosti daného konceptu.

Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční od 8.1.2007 do 20.1.2007 na rektorátě VUT v Brně.
Bližší informace o soutěži: www.udolni53.cz.

Složení poroty:
Předseda poroty:

Ing. arch. Ján Stempel.

Řádní členové závislí:
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c.
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. arch. Ján Stempel
Ing. arch. Akad. arch. Jan Šépka
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Ing. arch. Zbyněk Pech

Návrhy doporučené k rozpracování:
Soutěžní návrh č. 10: Autor: Ing. arch Josef Kiszka; Havířov, Spolupráce: Ing. arch. Lenka Musilová, Ing. arch. Barbara Potysz
Zvláštní odměna 125.000 Kč
Návrh přináší jasnou koncepci řešení. Odhodlaně uchopuje urbanistické danosti bloku a po svém je pozitivně rozvíjí. Akcentováním vztahu objektů dvou fakult přináší nové prostorové kvality. Nová geometrie zprostředkovává intenzivní vztah areálu a města, ale zároveň zachovává intimitu vnitrobloku – mezi veřejný a soukromý prostor vkládá poloveřejný prostorový článek.

Soutěžní návrh č. 14: Autoři: Ing. arch. Pavel Suchý, Ing. arch. Lukáš Bílek, Jan Černohorský, Ing. arch. Tereza Hradílková, Ing. arch. Petr Bouřil; Praha
Mimořádná odměna 125.000 Kč
Porota oceňuje přehledné odlišení historické a soudobé architektury přiřazením samostatného objektu galerie a ateliérů k dochovaným budovám. Záporem je promíchání ploch obou fakult, které by ztížilo správu objektů.

Soutěžní návrh č. 17: Autor: FAM ARCHITEKTI, s.r.o. - Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. MgA. Jan Horký,Ing. arch. Tomáš Straka; Praha, Spolupráce: Elsie M. A. Owusu, Ing. arch. Zdeněk Heřman
Mimořádná odměna 125.000 Kč
Návrh svébytně rozvíjí dané urbanistické postavení dvou nejhodnotnějších historických objektů. Odlišným architektonickým způsobem v přičleňování přístaveb vzniká nový městský prostor, který vtahuje kolemjdoucí do velké hloubky vnitrobloku – piazza, výstavní dvůr, společenské centrum a park. Velkorysé založení parku rozprostírajícího se až k ulici Tvrdého přesahuje hranice chápání pouhé vnitroblokové zeleně.

Soutěžní návrh č. 19: Autoři: Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Pavel Pijáček; Brno, Spoluautoři: Bc. Ondřej Mundl, Ing. arch. Jiří Zrzavý, Ing. arch. Jiří Střítecký
Mimořádná odměna 125.000 Kč
Návrh zhodnocuje a čitelně dostavuje historické objekty a jasně definuje jednotlivé organizační složky areálu. Podobně zdařilé a vhodné pro univerzitní typologii se jeví rozšíření dvoutraktů stávajících budov na pětitrakty. Expozice objektu galerie na nároží Úvozu a Údolní upomíná na funkci obou fakult. Nepřijatelná je však jeho navrhovaná podoba a to jak z hlediska provozu, kvality vnitřního prostředí, architektury i urbanismu.

Ostatní odměněné návrhy
Soutěžní návrh č. 12: Autoři: Ondřej Chybík; Modřice, Jiří Vojtěšek; Břeclav, Jan Vrbka; Brno, Spolupráce: Ing. arch. Luboš Františák
Zvláštní odměna 50.000 Kč
Porota ocenila logickou snahu historické budovy rozšířit novými příčnými křídly směrem do vnitrobloku. Zvolená koncepce umožňuje využití vnitrobloku jako parku a jeho případné další rozvíjení. Propojení obou stávajících hlavních objektů a architektonické ztvárnění vstupu z křižovatky považuje porota za nepřesvědčivé.

Soutěžní návrh č. 13: Autoři: Ing. arch. David Mareš, Ing. arch. Jan Kolář, Ing. arch. Tomáš Bílek; Praha, Spolupráce: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Zuzana Kulhánková, Jakub Finger
Odměna 50.000 Kč
Návrh se na první pohled prezentuje zachováním nárožního objektu, monumentalizací stávajících budov nárožními věžemi a výstavbou solitérní knihovny ve vnitrobloku, ale při bližším studiu se ukázalo, že vůbec nereflektuje potřebnou změnu stávajícího dvojtraktu. Porota ocenila snahu zachovat stávající aulu, pokus o klasicistní kompozici a vymezení vnitřního prostoru bloku nově navrženými objekty.

Soutěžní návrh č. 22: Autoři: Michal Sulo; Barcelona, Miriam Lišková, Žilina
Odměna 50.000 Kč
Porota ocenila sympatickou snahu historické budovy rozšířit novými křídly směrem do vnitrobloku. Návrh umožňuje ponechání stávající zeleně, ale konkrétní řešení nenabízí. Rozpačitě vyznívá architektonické ztvárnění proskleného hlavního vstupu v nároží ulic Úvoz a Údolní a s tím související vzájemné propojení dvou hlavních objektů.


> Údolní 53 - veřejná architektonická soutěž [10.7.2006]
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
narozi
Petr Kurek
11.12.06 06:19
zobrazit všechny komentáře