Vyhlášení výsledků arch. soutěže na přístavbu ZUŠ Úpice

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13.01.2012 10:50
Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž
 
Vyhlašovatel: Základní umělecká škola
 
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přístavby budovy Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici. Přístavba má zajistit rozšíření kapacity stávající budovy ZUŠ. Může se jednat o přístavbu, nástavbu, samostatný objekt či kombinaci. Přístup musí být bezbariérový. Maximální předpokládaná cena stavby je 15 500 000,- Kč bez DPH.
 
Porota:
Ing. Zdeněk Peterka, Město Úpice – místostarosta;
Zdeněk Tlučhoř, ZUŠ Úpice – ředitel školy;
Doc. Ing. Arch. Zdeněk Jiran – autorizovaný architekt (vyškolený porotce ČKA);
Ing. Arch. Vlado Milunić – autorizovaný architekt (vyškolený porotce ČKA).
Ing. Arch. Martin Peterka – autorizovaný architekt (vyškolený porotce ČKA);
 
Náhradníci poroty
Petr Hruška, Město Úpice – divadelní technik (za závislé členy);
Ing. Arch. Petr Lešek – autorizovaný architekt, vyškolený porotce ČKA (za nezávislé členy).
 
Termín: 15. 6. – 30. 12. 2011
 
Počet odevzdaných návrhů: 81
 
Ceny a odměny celkem: 150  tis. Kč
 
1. cena (70 tis. Kč)
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CsC., Ing. arch. Tomáš Růžička, Ing. arch. Roman Strnad, Jiří Tomíček, Ing. arch. Jan Vrbka

Hodnocení poroty: Jednoduché funkční a razantní řešení s velkou vnitřní a provozní variabilitou, umožňuje i dobré propojení s venkovním prostředím. Vhodně zvolený odstup od stávající budovy, díky němuž nestíní staré učebny. Jednoduchými prostředky je dosaženo výrazných prostorových efektů. Nejsnáze se může přizpůsobit provozním požadavkům ZUŠ. Návrh prostorově počítá i s případným umístěním výtahu, který by řešil bezbariérový přístup do původní budovy.
K záporům patří nepříliš přesvědčivé řešení velmi dlouhé a monotónní severní fasády a komplikované technické řešení prosklených stěn. U lamel a žaluzií bude nutné zvážit účelnější materiálové i technické řešení. Dále bude třeba řešit návaznost foyer na výtvarnou dílu a propojení výtvarné díly s koncertním sálem. Nutné je upravit i zázemí koncertního sálu.

2. cena (45 tis. Kč)
Ing. arch. Jan Mackovič; Bc. Tomáš Beránek, Bc. Lucia Horkavá (mackovič architecture s.r.o.)

Hodnocení poroty: Výtvarně velmi silný a technicky zvládnutelný návrh. Energeticky nejúspornější. Budova vytváří komorní prostor amfiteátru v parku. Zachování poměru zeleně k ostatním plochám. Kvalitní řešení interiéru, zejména sálu.
Návrh má velmi malou variabilitu a neumožňuje rozšiřování. Nástup na jeviště je komplikovaný. Absence přímého osvětlení a větrání. Může nastat problém s odhlučněním a vzájemným rušením jednotlivých prostor. Souběžný provoz ve všech třech místnostech bude komplikovaný. Vzduchotechnika může dále zhoršit akustiku, neboť nese zvuk.

3. cena (35 tis. Kč)
Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. Jiří Švorc

Hodnocení poroty: Konsensuální a funkční návrh, s velkou variabilitou. Provozně přizpůsobeno s menšími výhradami potřebám ZUŠ. Návrh, založený na ozeleněné fasádě koncepčně citlivě řeší pomezí mezi stávající budovou a parkem. Výtah zajišťuje bezbariérový přístup jak pro novou, tak pro stávající budovu. Návrh respektuje požadavek na nízké provozní náklady.
Nová budova je svou výškou a hmotou dosti robustní a v těsné blízkosti původního domu, čímž snižuje světelný komfort starých učeben. Bude třeba upravit zázemí pro účinkující a foyer i výstavní prostory. Původní návrh pro první kolo byl vyváženější a funkcionalisticky jemně propracovaný, tato rovnováha se ve druhém kole vytratila. Taneční sál je hůře přístupný dlouhou chodbou. Fasáda bez ozelenění a před nárůstem ozelenění je výtvarně málo přesvědčivá a působí robustně.
0 komentářů
přidat komentář

Související články