Údolní 53 - veřejná architektonická soutěž

Vložil
Martin Rosa
10.07.2006 09:15
Soutěže

Druh soutěže
veřejná, jednokolová, architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305

Sekretář soutěže
Hana Rohánková
rohankova@ro.vutbr.cz
+420 541 145 221

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně, Údolní 53. V areálu budou dislokovány čtyři organizační jednotky VUT v Brně – Fakulta architektury (dále též FA), Fakulta výtvarných umění (dále též FaVU), Centrum vzdělávání a poradenství (dále též CEVAPO) a Ústav soudního inženýrství (dále též ÚSI).

Porota
řádní členové poroty závislí
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.,
prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně
Ing. Vladimír Kotek, kvestor VUT v Brně
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.,
děkan FA VUT v Brně
doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c.,
děkan FAVU VUT v Brně

řádní členové poroty nezávislí
prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva Jiřičná, Londýn
Ing. arch. Josef Pleskot, Praha
Ing. arch. Ján Stempel, Praha
Ing. arch. Akad. arch. Jan Šépka, Praha
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Praha

náhradníci poroty závislí
Ing. Vlastimil Bejček, CSc.,
ředitel Centra vzdělávání a poradenství VUT v Brně
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.,
ředitel ÚSI VUT v Brně
Ing. arch. Markéta Teplá, MMB OÚPR
ak. soch. Zdeněk Zdařil,
proděkan pro výstavbu, dislokaci a materiální vybavení FAVU VUT v Brně

náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Zbyněk Pech, Brno
Mgr. Martin Strakoš, Ostrava

Termíny
Vyhlášení soutěže: 8. července 2006
Prohlídka řešené lokality: 13. července 2006
Lhůta k podání dotazů soutěžícími: do 4. srpna 2006
Lhůta k zodpovězení dotazů: 14. srpna 2006
Odevzdání soutěžních návrhů: 3. října 2006
Hodnotící zasedání poroty: 11. – 13. října 2006

Ceny a odměny
1. cena - 500.000,- Kč
2. cena - 300.000,- Kč
3. cena - 175.000,- Kč

Odměny celkem - 300.000,- Kč

Další informace
oficiální web soutěže:  http://www.udolni53.cz/
informace na stránkách ČKA: http://www.cka.cc/souteze/probihajici/udolni53_prob.html
0 komentářů
přidat komentář