Soutěž o návrh „Fakulta výtvarných umění“ VUT v Brně

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Vložil
Jan Kratochvíl
13.01.2013 02:00
Brno - Vysoké učení technické v Brně vyhlásilo 28.12.2012 soutěž o návrh novostavby Fakulty výtvarných umění. Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonické studie - návrhu novostavby Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která bude umístěna v KÚ Královo Pole, obec Brno. Soutěžní návrh musí být přizpůsoben místu realizace stavby. Výstavba musí být realizovatelná ve 2 etapách.

> Soutěžní podmínky


Výběr informací ze soutěžních podmínek:

Obálka novostavby FAVU (dále jen "Stavba") musí být z hlediska energetické náročnosti klasifikována nejhůře v třídě „B“.

Použité materiály a technologie musí odpovídat standardům VUT v Brně.

Soutěžní návrh musí respektovat požadavek zadavatele na maximální rozpočtovanou cenu za realizaci Stavby, která bude předmětem návrhu, ve výši do 320 mil. Kč bez DPH.

Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který v posledních 3 letech řádně realizoval alespoň 2 významné služby.
Významnou službou se rozumí
1. zpracování studie na stavbu, na jejímž základě následně došlo ke zpracování všech nezbytných stupňů projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a poté bylo vydáno pravomocné stavební povolení,
nebo
2. zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno pravomocné stavební povolení, přičemž se jednalo v každém jednotlivém případě o stavbu s náklady na realizaci ve výši minimálně 150 mil. Kč bez DPH

Konec lhůty pro podání soutěžních návrhů je stanoven do 21. března 2013.

Porota:

Řádní členové poroty
1. MgA. Milan Houser, děkan FAVU VUT v Brně
2. Prof. Ing. Arch Zdeněk Fránek, děkan FUA TUL Liberec
3. Prof. Ak. Arch. Jindřich Smetana - rektor VŠUP
4. Doc. Mgr. Michal Koleček, PhD. - děkan FUD UJEP Ústí nad Labem
5. Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně

Náhradníci řádných členů poroty
1. Mgr. Irena Armutidisová, proděkanka pro tvůrčí činnost a vnější vztahy FAVU VUT v Brně
2. Prof. Ing. Ak. Arch. Jiří Suchomel, FUA TUL Liberec
3. Mgr. Ak. Arch. Roman Brychta - VŠUP, pedagog, vedoucí ateliéru architektury
4. Doc. Mgr. Michaela Thelenová, FUD UJEP Ústí nad Labem
5. Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prorektor pro tvůrčí rozvoj VUT

Hodnotící kritéria
A. kvalita soutěžního návrhu váha kritéria 70%
B. ekonomická náročnost zvoleného řešení (ekonomická rozvaha) váha kritéria 30%

Ceny
1. cena 250 000 Kč
2. cena 150 000 Kč
3. cena 100 000 Kč

Zrušení soutěže o návrh
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 108 Zákona vyhrazuje právo soutěž o návrh kdykoliv zrušit do doby rozhodnutí poroty o stanovení pořadí návrhů. V takovém případě nenáleží žádnému účastníkovi soutěžní cena.

Autorská práva
Součástí každého soutěžního návrhu musí být návrh účastníka na uzavření licenční smlouvy uzavírané mezi zadavatelem a vítězným účastníkem soutěže o využití jeho soutěžního návrhu zpracovaný dle závazných obchodních podmínek, které jsou přílohou těchto soutěžních podmínek, podepsaný účastníkem.
Obchodní podmínky nesmí uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Účastník, který ve vnitřní obálce označené „Autor“ návrh licenční smlouvy nepředloží, bude z další účasti v soutěži o návrh vyloučen.

citace ze Smlouvy:
3. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“), v neomezeném rozsahu (zejména z hlediska časového) a ke všem způsobům jeho užití za podmínek dále v této smlouvě stanovených.
4. Právem dílo užít se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání díla jako podkladu zejména pro zpracování projektové dokumentace a následně pro vlastní realizaci výstavby Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
19 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
3.soutĕž
Pavel Nasadil
13.01.13 12:49
Hexaplan
Konrad Nüll
13.01.13 02:57
neregulerní soutěž
kd
14.01.13 11:27
regulérnost?
imho
14.01.13 03:44
Soutěž
Matěj Kruntorád
14.01.13 06:24
zobrazit všechny komentáře

Související články