Městský dům Dobříš - 1. místo

4DS spol. s r.o. (Ing. arch. MGA. Marek Barták, Ing. Vojtěch Navrátil, Bc. Václav Toufar, Mgr.A. Luboš Zemen)

Zdroj
Město Dobříš, Česká komora architektů
Vložil
Martin Rosa
01.05.2009 00:20
4DS spol. s r.o.

Hodnocení ve 2. kole soutěže
Návrh pozitivním způsobem reaguje na výhrady poroty v 1. kole soutěže, aniž by opustil základní principy zajímavého konceptu zachování hmoty kina, obklopené jednopodlažním prstencem prostorů pod nakloněnou rovnou střechou. Odstranil neefektivně a provozně konfliktní využití kina v centru dispozice na vstupní halu a naopak tento prostor velmi efektivně využil 3podlažní prostor s regály na knihy a depozitářem s technickým zázemím. Původní koncept přitom výrazně obohatil vložením dalších objemů obdobných jako kino, ale menších rozměrů, pro umístění regálů dětských knih a polyfunkčního sálu nebo zázemí kavárny či knihovny. Přemístění sálu z posledního podlaží prostoru kina do mezipatra přístupného přímo z terénu z ulice Boženy Němcové zcela odstranil vytýkané bariéry v přístupu k sálu. Návrh nejenže zachovává velmi zajímavou, citlivě tvarovanou původní hmotu kina, ale velmi zajímavě rovněž reaguje a využívá výškové členění pozemku. Konceptem bohatě dimenzovaného a členěného zakrytého parteru kolem budovy kina a dalších vložených objemů, dospěl k nejspecifičtějšímu a nejcitlivější mu zhodnocení pozemku i stávající stavby v rámci soutěže. Porota doporučuje zvážit redukci vložených objemů, která by mohla přispět i k menší četnosti provozu hygienického zázemí. Dále zazněla doporučení více dbát o kvalitu denního osvětlení dětské části knihovny a reflektovat specifické nároky na velikost chráněných pracovišť v provozu kavárny. Návrh nejlépe prezentuje fenomén Městského domu v této lokalitě.


Autorská zpráva

Kontext

 • Stávající budova kina stojí uprostřed skupiny převážně obytných domů shodně hmotově orientovaných s hlavní osou kinosálu ve směru východ – západ.
 • Chceme podpořit genius loci, není naším zájmem likvidovat stávající hodnoty a vrstvy v území.
Koncept
 • Převážně jednopodlažní prosklenou dostavbu rozvíjíme okolo stávající urbanisticky hodnotné hmoty kina, do níž umísťujeme sklady knih.
 • Další „domy“ uvnitř celkové hmoty obsahují víceúčelový sál, zázemí kavárny a kanceláře a vytváří jakýsi vnitřní „urbanismus“ uvnitř domu s komponovanými průhledy. „Ulice a náměstí“ se nacházejí v okolním volném prostoru dostavby a obsahují převážně vstupní prostory a čítárny knihovny.
Návrh
 • objem kinosálu s konkávní fasádou do parku ponechán jako dominanta, v něm umístěn převážně volný výběr knih
 • dům se vyhýbá ponechané dvojici výrazných vrb, které doplňují plochy zeleně
 • další plné hmoty schované pod střechou obsahují víceúčelový sál, zázemí kavárny a dětského koutku a kanceláře
 • kolem plných hmot se nachází jednopodlažní prosklená dostavba volně plynoucí prostor obsahující převážně vstupní prostory a čítárny knihovny
 • volná dispozice dostavby umožňuje různé režimy a variabilitu využití v čase, prosklená fasáda dostavby umožňuje kontakt kolemjdoucích s interiérem
 • různé úrovně podlah umožňují zajímavé průhledy mezi jednotlivými částmi domu
 • maximum funkcí se nachází v přízemí, což je uživatelsky nejvhodnější řešení
 • střecha dostavby svým sklonem kopíruje svah • optimální je situování vstupů pro veřejnost a zaměstnance (zásobování) na protilehlé strany, hlavní vstup do knihovny umisťujeme ze strany veřejného prostoru parku na osu stávající konkávní fasády kina, která láká návštěvníky dovnitř
 • z finančních důvodů navrhujeme parkování na povrchu v ulici B. Němcové
 • náhradní výsadba za kácení bude uskutečněna mimo řešený pozemek
Dispoziční řešení
 • hlavní vstup do knihovny je z východní strany proti parku na ose konkávní fasády
 • před námi je centrální pult knihovny se šatnou, po jeho stranách vcházíme přes kontrolní body vlevo do knihovny pro děti a vpravo do větší knihovny pro dospělé
 • konkávní stěna za centrálním pultem skrývá vertikální komunikace k volnému výběru ve 2. NP a do depozitu knih ve 3.NP
 • v obou částech knihovny jsou umístěna kruhová informační stanoviště
 • knihovna dospělých má volný výběr knih umístěn ve stávající budově kina ve dvou podlažích
 • knihovna dětí má volný výběr knih umístěn pod víceúčelovým sálem
 • ve 3.NP jsou umístěny archivní fondy knihovny a technické zázemí s vlastním vloženým schodištěm
 • víceúčelový sál s vlastním vchodem z jihozápadního nároží se nachází o patro výš přímo přístupný z ulice B. Němcové, sál je multifunkční, umožňuje variabilní uspořádání hlediště a má kapacitu 50 diváků
 • kavárna je situována na jihovýchodním rohu nejblíže náměstí, odkud přichází nejvíce návštěvníků, její letní zahrádka s výhodou využívá konzolu střechy
 • vedle kavárny je dětský koutek otevřený jak do knihovny, tak i do ulice a přilehlého parku s dětskými atrakcemi, dětský koutek bude sloužit i jako poradna nebo klubovna
 • počítačová učebna je u západní fasády se samostatným vchodem a druhým přístupem z knihovny
 • vstup zaměstnanců a zásobování je ze západní strany z „uličky“ spojující ulice B. Němcové a Přemyslovu, na protilehlé straně hlavního vstupu pro veřejnost
 • u vstupu zaměstnanců se nachází provozní schodiště a výtah ke kancelářím do 2.NP
 • kanceláře zaměstnanců mají výhled přes „pavlač“ do knihovny dospělých
 • návrh umožňuje různé časové režimy u jednotlivých funkcí domu, při uzavření knihovny je možno využívat samostatně sál, učebnu,kavárnu i dětský koutek poradnu
> Kompletní autorskou zprávu a soutěžní panely ve vysokém rozlišení naleznete zde>
0 komentářů
přidat komentář

Související články