Biografie
Studia: ČVUT v Praze - 1917-1922 a AVU (třída Josefa Gočára) – 1934-1935

Roku 1935 J. Fragner podnikl společně s Adolfem Hoffmeistrem studijní cestu do USA. Byl vedle architektů Evžena Linharta, Víta Obrtela a Karla Honzíka členem proslulé skupiny Puristická čtyřka, neformálního sdružení studentů pražské ČVUT, činné v první polovině 20. let minulého století. Fragner byl dále členem Devětsilu (od roku 1923), Klubu architektů a SVU Mánes, jež se roku 1939 stal předsedou. Fragnerovy prvotní práce osobitým způsobem reagovaly na pozdní fázi syntetického kubismu. Kolem roku 1924 Fragner dospěl společně s některými architekty (zejména J. Krejcarem) k internacionálnímu funkcionalistickému pojetí architektury, charakteristické pro většinu architektových realizací druhé poloviny 20. a první třetiny 30. let, kdy se Fragnerova tvorba pomalu odkláněla od striktně krabicovitého pojetí a začala inklinovat k organicistnější architektonické tvorbě, inspirované mimojité díly F. L. Wright nebo A. Aalta. Charakteristickou polohu této fáze Fragnerovy tvorby představují obytné zahrady, kterými autor obklopoval své vily, rodinné domy a zejména letní a víkendová sídla. Součástí Fragnerova zájmu bylo rovněž zájem o problém pojetí moderní monumentality u veřejných staveb. Od konce 30. let se architekt zabýval restaurováním a rekonstruováním historické architektury a památkových objektů.

Realizace a projekty

Další realizace
Malobytové domy družstva „Nad Vltavou“, Pod Kavalírkou 448, 486, Praha, 1927
Gymnázium v Českém Těšíně, Frýdecká 30, 1928 soutěž 1928-34
Pavila – vila ing. G. Pavlíka v Praze, Glinkova 1659, 1932-1933
Rozvodny ESSO, Kostelec nad Černými Lesy a Uhlířské Janovice, 1934-37
Kašna v Mělníku, 1937 (spolupráce Vincenc Makovský)
Pomníky T. G. M. v Olomouci, Libochovicích, Brně, Bystřici nad Pernštejnem, 1938 (spolupráce Vincenc Májovský)
Malobytový dům ESSO v Uhlíř­ských Janovicích, 1939-47
Administrativní budova ESSO v Kolíně, Rašínova 583, 1940-44

Další projekty
Gymnázium v Kolíně, 1934
Po­mník T. G. M. v Praze-Hradčanech, 1937 (spolupráce Vincenc Makovský)
Plán Severního Města v Praze, 1942-43
Soutěž na parlament v Praze

Literatura
Oldřich Starý, J. Fragnerovi. Architektura ČSR XVIII,1959, s. 107-111.
F 1898 až 1967 (katalog výstavy - text O. Nový). Praha 1969.
Rostislav Švácha, Fragnerovy ná­zory na architekturu. Umění XXXV, 1987, s. 129-38.
Zeněkd Lukeš, Projekty z ar­chivů. Purismus. Technický magazín XXVII, 1985, č. 7, s. 37, 38.
Devětsil. Czech avant-garde art, architecture and design ofthe 1920s and 1930s (katalog výstavy). Oxford-London 1990.
J. F. Architektura (katalog výstavy - text Z. Lukeš). Kolín 1991.
Jaroslav Fragner – náčrty a plány (katalog výstavy – text J. T. Kotlík, J. Novotný, R. Švácha). Praha 1999.

Výběr z bibliografie
Stavitel IV, 1922-23, s. 44-45, Soutěžní návrh českého diva­dla v Olomouci, heslo „Myšlenka", spoluautor Evžen. Linhart.
Veraikon X., 1924, s. 126, - Návrh vily.
Jaroslav Fragner, Nemocniční pavilón. Stavba III, 1924-25, s. 48-49.
Walter Gropius, Internationale Archi­tektur. München 1925, s. 60, -Návrh sanatoria.
Fgr. (J. Fragner): Zahrada. Stavba IV, 1925-26, s. 63.
Fgr. (J. Fragner), O metodách USA. Stavba IV, 1925-26, s. 94.
Jaroslav Fragner, Pavilon v čsl. státním dětském domově v Mukačevu. Stavba IV, 1925-26, s.183-85.
ReD I, 1927-28, s. 185.,-Vila inspektora Maříka, Praha-Dejvice, spolupráce K. Honzík.
Karel Teige, Moderne Architektur in Tschechoslowakei. ReD I, 1927-28, č. 10, s. 341-343.
Stavba VI, 1927-28, s. 199.,- Soutěžní návrh na dívčí školu v Rokycanech
Jaromír Krejcar (ed.) L'architecture contemporaine en Tchécoslovaquie. Praha 1928, s. XX. a XXL, - Obecná škola v Rokycanech, Dětský domov v Mukačevu.
KarelTeige (ed.) MSA 1. Mezinárodní soudobá architektura. Praha 1929, s. 148, - Zahradní kolonie Barrandov.
J. Setnička Soutěž na Zemský archiv v Praze. Stavitel X, 1929, s. 135-36.
Jaroslav Fragner, Škola pro zítřek. Středočeské hlasy XVI, 21. 2. 1930, č. 8, s. 3.
Karel Teige, MSA 2. Moderní architek­tura v Československu. Praha 1930, s. 126-130.
Volné směry XXVIII, 1930-31, s. 264-65.
P. Zedník, Nová parní elektrárna v Kolíně-Zálabí. Věstník klubu čsl. turistů- odbor Kolín (red. R. Marek), VIII, 1931, č. 6-7, s.78-80.
Jaroslav Fragner, „Elektrárna Elektráren­ského svazu středolabských okresů. Volné směry XXIX, 1932, s. 97-99.
Jaroslac Fragner, Továrna lučebnin a léčiv v Dolních Měcholupech. Stavitel XIII, 1932, s. 17-21.
Volné směry XXIX, 1932, s. 14-16.
Stavba XI, 1932-33, s. 3-5.
Stavitelské listy XXIX, 1933, č. 7, s. 76-79.
Typ. Ilustrovaný magazín pro mo­derní podnikání VII, 1933, č. 11, s. 1.
Karel Teige: Architektura pravá a levá. Praha 1934, s. 10.
Volné směry XXXII, 1936, s. 110-114.
Soutěž na pomník T. G. Masaryka v Praze. Styl XX (XV), 1936-37, s. 149.
Jaroslav Fragner, Nový dům pojišťovny Merkur v Revoluční třídě. Stavba XIII, 1936-37, s. 7-12.
Stavitelské listy XXXIII, 1937, s. 111-14.
Volné směry XXXIII, 1937, s. 104-106.
Volné směry XXXIII, 1937, s. 252-257.
Vincenc Beneš, Jaroslav Fragner, Josef Gočár, Veřejný projev o národní kultuře. Volné směry XXXIII, 1937, s. 258-260.
Volné směry XXXIV, 1937-38, s. 99.
Stavitel XVI, 1937-38, s. 12.
Jaroslav Fragner, Vincenc Májovský, Průvodní zpráva. Návrh na vyhledání místa pro pomník T. G. Masaryka. Stavba XIV, 1937-38, s. 47.
Jaroslav Fragner, Vincenc Májovský, Myšlenka pomníku. Stavitel XVI, 1937-38, s. 44.
Karel Honzík, 0ldřich Starý, Oldřich Stefan, Kritické poznámky k soutěži na vyhledání místa pro pomník T. G. Masaryka. Stavba XIV, 1937-38, s. 44-56.
Volné směry XXXV, 1938-40, s. 77.
Jan Evangelista Koula, Nová česká architektura a její vývoj ve XX. století. Praha 1940. Architektura ČSR III, 1941, s. 60.
Jaroslav Fragner, Dům obchodního zastupitelství Auto-Tatra. Archi­tektura ČSR IV, 1942, s. 5, 7.
Jaroslav Fragner, Plánování. Spolupráce architektů na výstavbě státu. Architektura ČSR V, 1945-1946, s. 13-14.
František Doležal, Jaká bude příští budova Národního shromáždění? Národní osvobození XVIII, 1. 6. 1947, č. 127.
Jaroslav Fragner, Pozdrav Emilu Fillovi. Volné směry XXXIX, 1947, s. 265.
Architektura ČSR VI, 1947, s. 109.
Pavel Janák, K soutěži na novou budovu Národního shromáždění. Architektura ČSR VI, 1947, s. 209.
K. Bušek, K omezené soutěži na přístavbu budovy ministerstva vnitra. Architektura ČSR VIII, 1949, s. 174-75.
Jaroslav Fragner, Záznam ze sovětské cesty. Architektura ČSR XII, 1953, s. 4-9.
Alois Kubiček, Betlémská kaple. Praha 1953, s. 78-82.
Oldřich Starý, Soutěž na vysokou školu strany - velkým poučením na naší cestě vpřed. Architektura ČSR XIV, 1955, s.16-42.
Jaroslav Fragner, Svědomí architektovo. Československý architekt IV, 1958, č.9, s. 9.
Oldřich Starý, Obnova Karolina. Architektura ČSR XVIII, 1959, s. 77-92.
Oldřich Starý, Jaroslavu Fragnerovi. Architektura ČSR XVIII, 1959, s. 107-111.
Karel Honzík, Z času Devětsilu. Kultura VI, 1962, č. 18, s. 6-7.
Karel Honzík, Ze života avantgardy. Praha 1963.
Jaroslav Fragner, Obnova středního křídla Pražského hradu. Architektura ČSSR XXIV, 1965, s. 364-68.
Jiří Voženílek, Soutěž na přestavbu areálu u Národního muzea v Praze. Architektura ČSSR XXV, 1966, s. 455, 458.
Marie Benešová, Za Jaroslavem Fragnerem. Umění a řemesla, 1967, č. 3, nestr.
Alois Kubíček, Dokončení obnovy Ka­rolina. Československý architekt XV, 1969, č. 1, s. 2.
Český funkcionalismus 1920-1940. (katalog výstavy, eds. A. Adlerová, J. Rous, A. Vondrová), Praha - Brno 1978, nestr.
Vladimír Šlapeta, Bauhaus a česká avant­garda II. Umění a řemesla, 1980, č. 3, s. 54-62.
Vladimír Šlapeta, Česká meziválečná avantgarda z hlediska mezinárodních vztahů. Umění XXIX, 1981, s. 309-319.
Vladimír Šlapeta, Öffnet die Fenster nach Europa für eine neue Architektur! Stadt. Monatshefte für Wohnung und Städtebau XXIX, Hamburg 1982, č. 5, s. 1-3, 26-47.
Rostislav Švácha, Odkaz Jaroslava Fragnera. Výtvarná kultura VI, 1982, č. 3, s. 58-59.
Rostislav Vácha, Od moderny k funkciona­lismu. Praha 1985.
Rostislav Švácha, Architekti Devětsilu. in: Devětsil. Česká výtvarná avant­garda 20. let (katalog výstavy, ed. F. Šmejkal). Praha - Brno 1986.
Rostislav Švácha, Fragnerovy názory na architekturu. Umění XXXV, 1987, s. 129-138.
Jaroslav Fragner. Katalog k výstavě v Galerii Svazu českých architektů, Praha 1988 (příloha časopisu Československý architekt). Text Z. Lukeš.
Vladimír Šlapeta, Czech Organic. Architectural Review, London 1988, č. 3, s. 72-78.
Zdeněk Lukeš, Otakar Nový, Jaroslav Fragner. Czech Architecture 1988-89, s. 81-86.
Devětsil. Czech avant-garde art, architecture and design of the 1920 and 1930. (katalog výstavy, eds. F. Smejkal, R. Švácha) Oxford - Londýn 1990.
Jaroslav Fragner - architektura. Katalog k výstavě v Regionálním muzeu Kolín, 1991. Text Z. Lukeš.
Rostislav Švácha, Architekti o architek­tuře - Puristická čtyřka. Blok, 1991, č. 2.
Ohniska znovuzrození. České umění 1956-63. (katalog výstavy, ed. M. Judlová, GHMP), Praha 1994.-Text R. Šváchy s. 243 a n., Karolinum.
Jan E. Svoboda, Ohrožené stavby. Architekt XL, 1994, č. 13, s. 2.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění (ed. A. Horová). Praha 1995, s. 187 (text R. Švácha).
Prague 1900-1938. Capitale secréte des avant-gardes. (katalog výstavy, ed. J. Anděl), Dijon 1997.
Zdeněk Lukeš, Jaroslav Fragner (medailon). Architekt XLIV, 1998, č. 25-26, s. 79-81.
Jiří T. Kotalík, Jaroslav Fragner. Forum architektury a stavitelství VI, 1998, s. 60.


0 komentářů
přidat komentář