Upřesnění ČKA k záměru Univerzity J.E.Purkyně na vyhlášení soutěže o návrh

Záměr vyhlásit soutěž o návrh na novostavbu Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Source
Michal Fišer a Petr Lešek / pracovní skupina pro soutěže ČKA
Publisher
Tisková zpráva
13.02.2013 14:50
Česká komora architektů jednoznačně uvítala snahu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) uplatnit při rozvoji univerzitního areálu formu architektonické soutěže (přesněji soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách), která je nejlepším možným řešením při výběru projektanta z hlediska celkové kvality veřejné investice včetně výše investičních a provozních nákladů i transparentnosti procesu. Konkrétním záměrem, při němž měla být architektonická soutěž uplatněna, je novostavba Přírodovědecké fakulty na místě dosud stojícího objektu bývalé polikliniky, který je v současné době předmětem odborné debaty o tom, zda by měla být tato stavba prohlášena kulturní památkou, nebo zdemolována.
Vzhledem k tomu, že na uvažovanou novostavbu je v současné době již rozpracován projekt ve stupni dokumentace pro územní řízení a vydané územní rozhodnutí přesně definuje polohu nového objektu, jeho objemové řešení včetně provozních vazeb, je otázkou, zda-li by architektonická soutěž v dané situaci skutečně poskytla vyhlašovateli očekávaný kvalitativní přínos. Případný účastník architektonické soutěže by měl zásadně omezené možnosti k návrhu alternativního řešení, které by se soustředilo nejspíše na řešení fasád a jiné detaily ryze technické povahy odpovídající návazným projektovým stupňům. V neposlední řadě by vyhlášení architektonické soutěže s sebou neslo povinnost vyhlašovatele vyřešit otázky autorského práva stávajícího zpracovatele projektové dokumentace. V takovém případě považuje ČKA použití architektonické soutěže za postup nepřiměřeně komplikovaný. Zpochybnily by se tím některé ze základních principů architektonické soutěže, kterými jsou vyhledání optimální koncepce rozložení stavebního programu v daném prostoru a ochrana autorského práva.
Optimálním řešením by bylo vyhlášení architektonické soutěže na úvodní koncepční fázi umístění novostavby se známým stavebním programem a s přiměřeně nastavenými prostorovými limity. Architektonickou soutěž lze uplatnit také v případě, bude-li nakonec rozhodnuto o zachování původní stavby. Podobně tak lze architektonickou soutěž s výhodou využít např. při hledání optimálního zastavovacího plánu univerzitního kampusu nebo při kterémkoli z dalších investičních záměrů UJEP, k čemuž bude mít od ČKA plnou související podporu.
Univerzitní areály v současné době procházejí v ČR intenzivním stavebním rozvojem. Jsou potenciálními nositeli kvalitního vystavěného prostředí nejvyšší úrovně. Ke škodě naší hmotné kultury však zůstává možnost nalezení a uplatnění kvality většinou nevyužita a rozhodují pouze kriteria krátkodobé láce a rychlosti. ČKA podporuje aktivity usilující o nápravu tohoto neblahého stavu.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles