Současný český dům: očima mladých architektů 2013

Source
www.greatvillas.org
Publisher
Tisková zpráva
09.01.2013 21:50

Současný český dům: očima mladých architektů 2013

 /podmínky soutěže/
 
1. Současný dům očima mladých architektů je mezinárodní soutěž určená studentům architektury, jejíž českou část v akademickém roce 2012/13 vyhlašuje Fakulta architektury ČVUT v Praze a Foibos Books s.r.o. ve spolupráci s FA VUT Brno,  FA TU Liberec, FAST VSB-TU Ostrava a UMPRUM. Soutěž v národních kolech probíhá zároveň také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a ve Slovinsku.

Garantem soutěže na ČVUT v Praze je  Ing. arch. Ján Stempel
Na FA VUT v Brně Doc. Ing. Arch. Iva Poslušná Ph.D.
Na FAST VSB –TU Ostrava Ing. arch. Aleš Student, koordinátor soutěže Ing. Arch. Tomáš Bindr
Na FA TU Liberec  Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.a Ing.arch. MgA. Petr Šmídek
Na UMRPRUM, Ateliéru architektury prof. ak. arch. Jindřich Smetana

2. Rozhodující podmínkou účasti je původní kreativní koncept. Zúčastnit se mohou jednotlivci i týmy studentů, každý tým však bude prezentován jedním autorem.
 
3. O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota jmenovaná pořadateli. Jako 3 porotci a jeden náhradník ročníku 2012/13 byli osloveni Jana Tichá, Dalibor Borák, Petr Suske a Ján Stempel. Výsledky budou vyhlášeny v dubnu 2013.
 
4. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro 4 člennou rodinu. Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Pořadatelé záměrně nevyhlašují žádná další tematická omezení soutěžních projektů.

obsah projektu:
situace  M = 1:1000půdorysy, řezy  M = 1:100
vizualizace exteriéru a interiéru
autorská zpráva max. 1000 znaků
texty a popisy v českém a anglickém jazyce
výstavní panel (Kappa deska) formát: B1 700x1000 na výšku
3 D model - trojrozměrný model  M = 1:50 podložka 700x500

5. Soutěžící je povinen řádně vyplnit přihlášku na předepsaném formuláři (viz příloha), podepsat a spolu s výstavním panelem a povinnou dokumentací (v tištěné i elektronické verzi na CD/DVD) osobně odevzdat 22. dubna 2013 na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Nová budova, místnost 864, 13:00 - 15:00 hod.
Případně odeslat poštou tak, aby zásilka byla nejpozději 22. 4. 2013 do 15:00 hod. doručena na FA ČVUT.
Nebo odevzdat ve sběrném místě některé z ostatních fakult (Brno, Liberec, Ostrava) v následujících termínech:
15. 4. 2012 do 15 hod. Fakulta umění a architektury TU v Liberci

(děkanát FA u asistentky tajemnice Evy Hejtmánkové, Studentská 1402/2, Liberec)
15. 4. 2012 do 15 hod. Fakulta architektury VŠB TU Ostrava
(kancelář sekretářky katedry architektury, Markéta Teslíková, místnost H606/2, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba)
15. 4. 2012 do 15 hod. VUT Brno, Fakulta architektury
(Ústav navrhování UN1, místnost A209, Poříčí 273/5, 639 00 Brno, kontaktní osoba Doc. Ing. Arch. Iva Poslušná Ph.D.)

6. Národní porota může vyhlásit 3 hlavní ceny a udělit maximálně 2 uznání poroty.

7. Ceny
    1. cena 15 000,- Kč
    2. cena 10 000,- Kč
    3. cena 5 000,- Kč


Autoři dalších tří projektů budou dále odměněni knižní edicí Slavné vily Čech, Moravy a Slezska.
Porota si vyhrazuje celkovou částku 30 000,- Kč rozdělit v jiném poměru.

8.  Všechny práce oceněné v národních soutěžích budou představeny v polovině května 2013 na mezinárodní výstavě a workshopu v Košicích (SK).

9. Třídenního workshopu v Košicích se zúčastní vítězové národních soutěží zemí V4 a Slovinska ( tj. 1-2 studenti z každé země, kteří získají 1.cenu) spolu s pedagogy z fakult vítězů národních soutěží (tj. 1 pedagog z každé země). Náklady spojené s workshopem (cestovné, ubytování, stravu) hradí hlavní organizátor soutěže FOIBOS BOOKS Praha.

10. Projekt počítá s putovními výstavami prezentujícími tvorbu českých studentů v ČR i zahraničí. Výstavní modely a panely proto zůstávají v majetku Foibos Bohemia o.p.s.

Hlavní organizátor soutěže:
FOIBOS BOOKS Praha
Bartoškova 26
140 00 Praha 4                                                                               

Další informace na www.greatvillas.org
0 comments
add comment

Related articles