Revitalizace Gahurova prospektu

předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně

Publisher
Tisková zpráva
20.11.2013 06:00
ellement architects s.r.o.

Projekt Revitalizace Gahurova prospektu zvítězil ve veřejné anonymní architektonické soutěži v roce 2011. S ideou "projít a nepřerušit" vyhrála soutěž zlínská kancelář ellement. Autoři, Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka ve spolupráci s Martinem Veleckým a Petrou Martinákovou, svým návrhem navázali na koncept funkcionalistického architekta a urbanisty Františka Lydie Gahury a reagovali na nové potřeby území, které vznikly po výstavbě Univerzitní knihovny a Kongresového centra. Pro veřejný prostor navrhl umělecké dílo Jiří Valoch, kurátorkou projektu je Lucie Šmardová, na grafickém řešení detailů autoři spolupracovali s grafickým studiem 6.15. 

Gahurův prospekt (GP) je součástí velkolepého urbanistického plánu F. L. Gahury (1891-1958), jehož snahou bylo vytvořit zahradní typ města, které by lidem žijícím v průmyslovém středisku poskytovalo svým charakterem podobné životní standarty jako lázeňská města. Právě k tomuto účelu byly na území města rezervovány velké plochy pro založení parků a odpočinkových zón. GP je jedním z těchto míst a zaujímá dominantní polohu v centrální části města. Jedná se o hlavní severojižní kompoziční osou centra města, která tvoří "zelenou" příčnou páteř centra. Prospekt je vymezen dvěma řadami budov bývalých baťovských internátů, v nejvyšší poloze je zakončen objekty bývalého Studijního ústavu. Tomuto působivému urbanistickému celku na vrcholu dominuje Památník T. Bati (bývalý Dům umění). Důraz kladený na "zelený ráz" města, který F.L. Gahura do svých plánů vepsal, se stal zásadním i v novém projektu kanceláře ellement.

Řešený prostor GP je v současné době vymezen objekty Kulturního a univerzitního centra na jedné straně, na druhé straně jej obklopuje Obchodní dům s Tržnicí. Dvojice budov se vymyká obvyklému pravoúhlému řádu zlínského meziválečného urbanismu a vytváří ve vztahu k řešenému prostoru rozevřené "svorníky". Jde o urbanisticky klíčové území centra, kde veřejná zeleň GP přechází do prostoru veřejné zeleně městských parků. Urbanisticky střídmě formovaná zeleň založená na kontrastu volné trávníkové plochy a lemující vzrostlé zeleně, takřka bez možnosti krátkodobé relaxace, kontrastuje s klasicky založenou zelení městských parků s organickými skupinami vrostlých stromů, keřovým patrem a volnými trávníkovými plochami s nabídkou pro odpočinek. Nově revitalizovaný prostor se nachází ve spodní části GP a vytváří mezistupeň mezi kultivovaným městským parkem a volným svahem GP. Pěším přináší možnost místem projít a krátce si odpočinout jak na zvýšeném obrubníku, tak na modelovaném trávníku.

Projít a nepřerušit
Hlavním záměrem kanceláře ellement se stalo naplnění základní a na první pohled jednoduché ideje "Projít a nepřerušit". Projít - umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční, nepřerušit - cíleně navázat a reagovat na koncepci F.L.Gahury a dál ji rozvinout ve stávajících podmínkách, tedy vztahovat projekt jak lidskému měřítku, tak k urbanistickému.
Tento záměr je zrealizovaný prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do podoby mírných kopečků, které jsou definovány trasováním cest a zapuštěním chodníků pod úroveň původního terénu. Návrh kanceláře ellement přitom navazuje na chodníky v horní části GP, které v diagonálách protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách. GP je místem křížení a pohybu většího počtu lidí, moment křížení je v návrhu zdůrazněn protínajícími se cestami pro pěší. Směry nových cest - chodníků vycházejí z důkladné analýzy pohybu pěších přes dané území a jsou souběžné s podélnými osami čtveřice významných budov po stranách území - budov Tržnice, Prioru, Univerzitní knihovny a KUCu, zároveň také na trasu směřující do historického centra města. Chodníky jsou vyrobeny z litého betonu, pro exaktní vyznění všech detailů byl na obklad obrubníků zvolen kompozitní materiál - sklocement. Díky tomuto užití bylo možné integrovat obslužné prvky závlahy, pítka a sedáky do zvýšených obrubníků.

Uvnitř a venku
Travnatá plocha uvozuje svou modelací zbytek GP a nenápadně odkazuje k historickému významu celého prostoru. Nově vzniklé cesty jsou díky svému zapuštění téměř neviditelné. Pro vzdáleného pozorovatele tak vzniká dojem, že území je zatravněné, celistvé a plynule navazuje na horní část GP, nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří trávníkové zrcadlo. Uvnitř GP naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Zeleň jej obklopuje ze všech stran a vzniká komornější atmosféra vhodná pro relaxaci a oddech. V letních měsících je možný pobyt i na samotných terénních vlnách, kde je použit kvalitní trávník se závlahovým systémem. Pro zvýšení komfortu užívání jsou v horním křížení umístěny pítka s pitnou vodou, která jsou určená jak pro chodce i jejich psí doprovod. Neposledním benefitem pro občany i návštěvníky města  je možnost připojením k internetu přes městkou Wifi síť. Travnatý prostor je olemován plechovým pozinkovaným obrubníkem, který v kontaktu s zvýšenými obrubníky vytváří skrytý přetokový žlab.

Veřejné osvětlení chodníků v oblasti GP je zabudováno do sklocementových stěn zapuštěných chodníků. Došlo také k výměně veřejného osvětlení kolem revitalizovaného území a doplnění svítidel u KUCu pro intenzivnější nasvícení dopravní křižovatky. V průběhu prací byly předlážděny pěší trasy v okolí parku při Gahurově ulici a zároveň byl zbudován zvýšený práh sloužící jako zklidňující prvek dopravy na komunikaci a místo pro přecházení.

Pokaždé úplně jiná slova
Modelovaná travnatá plocha je výtvarným prvkem sama o sobě. Minimalistické architektonické řešení vedlo k rozhodnutí nenarušovat prostor samostatnou skulpturou a definovalo od začátku i výběr umělce, který měl přímo pro GP vytvořit umělecké dílo. Tímto autorem se stal Jiří Valoch (1946), konceptuální umělec, kurátor výstav, teoretik a kritik umění, tvůrce vizuální, konceptuální a fotografické poezie, autor fotografických konceptů, textových instalací a konceptuálních kreseb. Umělec, který se významně podílel na utváření moravské umělecké mapy, ve Zlíně mnohokrát vystavoval, organizoval a uváděl výstavy ostatních umělců coby kurátor například v Krajské galerii výtvarného umění, v Galerii 6.15 nebo v Kabinetu T., kde pomáhal představit kromě své práce také díla autorů ze starší i mladší generace.

Jiří Valoch je vášnivý chodec, důvěrně zná město, jeho historii a prostory. Dílo, které pro GP vytvořil je pokračováním Valochových prací v galeriích, kde proměnil prostory výstavních síní v poetickou architekturu či krajinu. Dílo tvoří jedna věta - "Pokaždé úplně jiná slova", která je šestkrát zopakována napříč celým prostorem na kolmých stěnách obrubníků. Text, kolem něhož lze procházet je jednoduchý, srozumitelný, každému jasný a pokaždé jinak. Místo a okolnosti jeho čtení se mění, pohyb diváka určující. Význam díla je otevřený mnoha interpretacím - věta může vyvolat emoci, nést osobní sdělení diváka, chodce, který se v prostoru nachází. Valachův text jakoby spouštěl vnitřní řeč. Když připomeneme výtvarné práce, které se v prostoru nebo kolem něj v minulosti nacházela a nachází (socha Klementa Gottwalda, socha T.G.Masaryka, socha "Koželuha" pod hotelem Moskva, neznámého vojína v Komenského sadu a sochy J.A.Bati a T.Bati v blízkém okolí), můžeme "Pokaždé jiná slova" chápat jako memento, připomínku poukazující na relativnost a pomíjivost politických systémů.ellement
Kancelář pro architekturu a design

Od roku 2002 působí ellement v oblasti architektury a designu. Propojením těchto dvou oborů dochází k aktivnímu dialogu, jejímž výsledkem je komplexní způsob nahlížení a následné zpracování jednotlivých projektů do nejmenšího detailu.
Kancelář ellement, fungující ve Zlíně, jejich realizace se pohybují v rozmezí od urbanistických studií, přes veřejné prostory, komerční objekty až po návrhy rodinných domů, menší i rozsáhlé rekonstrukce, komerční  i soukromé interiéry a produktový design. Součástí práce na produktu je i následná prezentace na veletrzích a přehlídkách. Dlouhodobě zaměřuje na rekonstrukce různých typů baťovského bydlení. K samostatným činnostem patří vytváření instalací výstavních projektů a s nimi spojená spolupráce s institucemi a kurátory. Metodika práce na jednotlivých zakázkách je přizpůsobena jednotlivým zadáním. Mezioborová spolupráce a komunikace s odborníky z oblasti výtvarného umění, sociologie nebo grafického designu, vede k výjimečným řešením.

Členové kanceláře ellement se věnují i popularizaci zlínské architektury a jejího dědictví. Jedním z výstupů tohoto zaměření se stala např. výstava "Můj baťovský domek" a stejnojmenná publikace, jejíž editorkou je Jitka Ressová. Členové kanceláře se rovněž angažují v občanském sdružení aArchitektura, která pořádá autorské přednášky a architektonické procházky.
Základní tým kanceláře tvoří ing.arch. Jitka Ressová Ph.D., ing. arch. Hana Maršíková a MgA. Jan Pavézka.


Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně
Autoři: ellement, kancelář pro architekturu a design - Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka, Spolupráce: Martin Velecký, Petra Martináková, Ondřej Stolařík    
Investor: Statutární město Zlín                                             
Veřejná architektonická soutěž: 2011                                      
Projekt: 2011-2013
Realizace: 2013
Umělecké dílo: Jiří Valoch
Kurátor: Lucie Šmardová
Grafické řešení: STUDIO 6.15
Autoři soutěžního návrhu: ellement, kancelář pro architekturu a design - Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka, spolupráce: Martin Velecký
0 comments
add comment