Město Dobříš má připravený projekt k rekonstrukci náměstí

Source
FAM Architekti, s.r.o. a Město Dobříš
Publisher
Tisková zpráva
25.03.2009 01:05
FAM Architekti

Po téměř dvouleté spolupráci občanů, města a projektantů skončilo v Dobříši období projednávání a hledání „ideálních“ variant pro různé skupiny obyvatel i budoucích uživatel nového náměstí. V únoru 2009 byla dokončena dokumentace pro účely stavebního povolení a město také získalo souhlasná vyjádření všech dotčených orgánů.


Účelem regenerace náměstí v Dobříši je docílení přehledného městského prostoru se všemi vyrovnanými funkčními složkami (doprava, komerce, odpočinek a společensko-sociální funkce). Jedním z prostředků zvýraznění prostorových vazeb náměstí s ostatními částmi města, definování jeho hran a oddělení ploch pro pěší od frekventovaných komunikací, je variabilita navrhovaných povrchů. Je aplikován výtvarný princip, kdy pouze hlavní komunikační tahy jsou řešeny v živičném povrchu tak, aby se pohledově a výškově oddělily od ploch dopravně klidových. Ostatní plochy jsou v povrchu navrženy z kamenné dlažby různých formátů a materiálů, podporující hierarchizaci dalších funkčních částí dlážděných ploch a hran. Jednotlivé strany náměstí jsou přes hlavní komunikace propojeny vydlážděnými přechody pro chodce tak, aby se dlážděné strany náměstí co nejvíce propojily. Řešení zádlažby sjednotí prostor náměstí a podpoří integraci všech částí centra Dobříše v jeden urbanistický celek (stavebně značně poškozený v 2. pol. 20. století). Řešení parteru předcházela koncepční úprava dopravního systému obsluhy centra města s cílem preference městské dopravy a eliminací nadbytečného tranzitu. Výsledné řešení nabízí flexibilní veřejnou městskou plochu určenou ke svobodnému užívání obyvatel a návštěvníků Dobříše – plochu Náměstí.
Autorská zpráva, FAM Architekti, s.r.o.


Práce na projektu z pohledu Města Dobříše

Ve spolupráci s týmem FAM architektů vznikl kvalitní projekt, který byl od počátku vytvářen na základě diskuzí a připomínek občanů a zároveň vyhověl nárokům všech ostatních uživatelů prostranství náměstí.
Mezi největší problémy při projektování dopravního řešení patřila nutnost zachovat průjezd komunikace II. třídy (Pražská), vyřešení rozsáhlé sítě autobusových linek a s tím souvisejícího pohybu osob a zároveň výrazné zvýšení bezpečnosti dětí, které přes náměstí i silnici II. třídy chodí do svých škol. Snahou bylo rovněž vytvořit příjemné prostředí v centru města a maximálně silnici odclonit vhodnou zelení. Společně s předními projektanty dopravy, Příbramským dopravním inspektorátem, SUS Benešov a Dobříšským odborem dopravy jsme hledali řešení, které vyhoví potřebám občanů města, návštěvníkům i projíždějící dopravě. Během ročního maratónu projektování došlo několikrát ke změnám povrchů komunikací, dopravního značení či zpomalovacích prvků.
Největší střety a rozdílné požadavky se objevily pravděpodobně mezi zastánci zeleně a parkovacích stání.
Návrh zeleně byl na jednáních často připomínkován Okrašlovacím spolkem Dobříš i dalšími občany, proto město přistoupilo na návrh setkání nezávislého odborníka Dr. Cílka s projektantkou zeleně Ing. Vízkovou. Na setkání došlo k vzájemné shodě co se koncepce návrhu zeleně týče, pan doktor Cílek podpořil myšlenku Ing. Vízkové a přidal několik svých doporoučení a podnětů. Zajímavým tématem byl „boj“ o alejku. Tato dominanta města zůstane v Dobříši i po rekonstrukci. Alejka byla do současnosti omlazována každých 20let, nejde tedy o žádné vzrostlé či historické stromy. Dendrologický průzkum ukázal, že nevhodná péče o stromy ve městě tyto mladé akáty ještě před dovršením oněch 20ti let odsoudila k postupnému zániku. I proto město nakonec dovolilo projektantům nahradit současné stromy mladými, vhodnějšího druhu a samo se zavázalo najít kvalitnější způsob péče o zeleň. Dále se v projektu podařilo přidat novou řadu listnatých stromů po severní hraně náměstí a doplnit další listnaté stromy v ploše hlavního náměstí. Naopak náměstí opustí většina keřů či polokeřů a jehličnanů všeho typu. V ploše hlavního náměstí již nebudou plochy vyšlapaných trávníků, ty nahradí kultivovaná rabátka v okolí stromů umožňující pěstování květin či jiných rostlin.
Častým námětem diskuzí veřejnosti a podnikatelů bylo parkování.  V současnosti se v řešeném území nachází více než 100 parkovacích míst, v návrhu se počítá se snížením tohoto počtu o 10. Město se zavázalo k vybudování nového parkoviště s kapacitou 50 míst v prostoru u statku nacházejícím se 200 m od náměstí, tedy v docházkové vzdálenosti.
O důležitosti rekonstrukce současného neuspořádaného prostoru náměstí se snažíme přesvědčit také Krajský úřad Středočeského kraje, který právě kvůli silnici II. třídy musí mít na rekonstrukci rovněž zájem. Se zástupci kraje jednáme již téměř rok, vyjednávání se však zpozdila díky loňským krajským volbám. Na počátku února 2009 došlo ke společné shodě náměstků hejtmana pro dopravu a pro investice, kteří chtějí město podpořit a společně zažádat o stavební povolení na tento projekt.
Ing. Dagmar Smrčinová Ph.D.
Odbor místního rozvoje, Město Dobříš

> Jak jsme v Dobříši tvořili architektonickou soutěž v roce 2007Projektový tým

FAM Architekti, s.r.o. – autor a generální projektant – Jan Horký, Pavel Nasadil, Tomáš Straka
Ing. Antonín Žižkovský – koncepce dopravy
Ing.Eva Vízková - zeleň
Atelier Promika, s.r.o. – dopravní část – Ing.Petr Jeřábek, Ing.Petr Macek
SÚPR – vodohospodářské stavby – Ing.Michal Chramosta, Dipl.Ing.Josef Chmelka
Etna, s.r.o. – veřejné osvětlení – Ing.Ladislav Tikovský
Deltaplan, s.r.o. – zásady organizace výstavby – Ing.Zdena Hejduková
Energon Dobříš, s.r.o. – elektro – Ing.Roman Šrámek
IMKA Mníšek – inženýring – Tomáš Typl
Mgr. Jaroslav Slanec – výtvarná spolupráce
0 comments
add comment

Related articles