Historickou perlu bývalých městských jatek obklopí zeleň

Source
Mgr. Gabriela Pokorná, Magistrát města Ostravy
Publisher
Tisková zpráva
11.04.2022 12:45
Czech Republic

Ostrava

Robert Konieczny
KWK PROMES

Rekonstrukce bývalých městských jatek se chýlí ke konci a naváže na ni významná přeměna veřejného prostoru v jejich blízkosti, která započne v dubnu 2022 a hotova bude na podzim letošního roku. Budovaný prostor zohlední historický kontext, nabídne příjemné místo plné zeleně k trávení volného času, ale obsáhne i historické prvky, jež byly nalezeny při výkopových pracích spojených s rekonstrukcí jatek. Zhotovitelem stavby bude K2 stavební Moravia s. r. o. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 38 416 000 korun bez DPH. Autorem návrhu je stejně jako v případě samotných jatek architekt Robert Konieczny, technickou část projektové dokumentace zpracovala ostravská MS-projekce s. r. o., část krajinářskou Denisa Tomášková.
„Zahájili jsme přejímací řízení jatek, budova by tak mohla být zkolaudována dle plánu koncem dubna 2022, na náročnou rekonstrukci objektu navazujeme oživením jejího okolí. Z původních vizualizací si možná mnozí pamatují, že objekt jatek byl obklopen velkým betonovým platem jednalo se pro nás tedy o otevřený úkol. Po dohodě se zástupci galerie PLATO jsme požadovali přírodní řešení lokality. Úkolu se zhostil Robert Konieczny, jakožto autor návrhu jatek a promítl do něj nejen očekávání města i naší galerie, ale také opět kus historie. Nečekejte tradiční pojetí, úhledné náměstí ani klasický městský parčík,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.
Prostor byl v minulosti zastavěn objekty, které byly součástí jatek a fungovaly zde až do roku 1965, kdy se činnost jatek přesunula do masokombinátu v Martinově. Objekty v okolí jatek byly zbourány a zůstal po nich nesourodý terén s různými povrchy bez estetického vzezření. Optické dělení venkovního prostoru v podobě cest a chodníků odkazuje právě na uspořádání již zbouraných objektů, které byly v minulosti součástí jatek. Mlatové cesty a chodníky, které vzájemně propojují budovu budoucí galerie Plato s ulicemi Porážková, Janáčkova a Masná. Najde se zde uplatnění pro historické struskové kostky, které byly nalezeny při výkopových pracích kolem objektu jatek. Část pojezdových cest bude provedena ze zatravněných zasakovacích roštů. Prostranství bude vyplněno množstvím zeleně v podobě trávníků, výsadbou louky, lučních bylin, keřů a stromů. Osázení celého prostoru bude probíhat postupně, navržené stromy budou osázeny v podzimním období, kdy je pro jejich výsadbu vhodnější doba. Místo zde nalezne i vodní plocha v podobě malého jezírka, biotopu hojně osazeného vodními rostlinami. Pro zálivku zeleně budou sloužit dvě podzemní akumulační nádrže, které budou jímat vodu ze střech budovy jatek. Budova jatek je položena níže, než je okolní terén. Aby nedocházelo k zatékání dešťové vody při vydatných či dlouhodobějších deštích do galerie, je celý prostor odvodněn drenážním systémem, který dešťovou vodu odvádí do zmíněných akumulačních nádrží.
Součástí veřejného prostranství je pět parkovacích míst (z toho jedno pro zdravotně handicapované). Pro zvýšení komfortu zde budou umístěna dvě pítka s pitnou vodou. Prostor bude doplněn i o tři kusy betonových historických patníků, nalezených při výkopových pracích spojených s rekonstrukcí vlastní budovy jatek. Celé prostranství je koncipováno jako pěší zóna. Galerie Plato ji hodlá využívat pro své různorodé aktivity. Současně bude plocha sloužit i široké veřejnosti jako místo odpočinku a relaxace. Díky úpravě okolí budovy jatek získá nejen ostravská veřejnost další zajímavé místo k trávení volného času.
Město Ostrava pokračuje v rozvoji celé lokality. V současné době probíhá veřejné zakázka na výběr zhotovitele na stavbu prodloužené ulice Masné, jejímž cílem je propojit ulice Janáčkova a Stodolní. V současnosti probíhá společné povolení.
0 comments
add comment

Related articles