Výsledky soutěže na kulturní fabriku Světovar v Plzni

4. ročník architektonické soutěže Helika pro vysokoškolské studenty

Source
Helika, a.s.
Publisher
Tisková zpráva
04.12.2012 16:00
Předmětem soutěže byla revitalizace vymezeného území v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar (rozsah řešeného území viz soutěžní podklady). Na řešeném území se nachází vícepodlažní objekt bývalých ležáckých skladů, ledárny a jednopodlažní halový objekt bývalé požahovny a výstavu piva, vyznačená část objektu ležáckých skladů bude využívána pro účely městského historického archivu a není součástí zadání soutěže.

Vyhlašovatel: Helika, a. s.
Termín: 16. 4. – 30. 9. 2012
Porota: Vladimír Kružík, Benjamin Fragner, Kateřina Melenová; náhradníci: Václav Králíček, Tomáš Skřivan
Počet odevzdaných návrhů: 21
Ceny a odměny celkem: 75 tis. Kč

1. cena (35 tis. Kč): Magoc Black Box / Eduard Sojka, Jakub Sládeček, FA ČVUT Praha
Tento návrh byl porotou jednomyslně oceněn jako nejlepší ze všech posuzovaných soutěžních návrhů. Ve všech posuzovaných aspektech dosahuje očekávanou úroveň kvality. Oceněn byl vizuálně jasný architektonický koncept dokonale čitelného odlišení „starého“ a „nového“ vyjadřující dostatečně respekt k industriálnímu dědictví, důkladnost analýzy flexibility jednotlivých provozů, logika navrženého půdorysného dispozičního uspořádání. Jednoznačný kubus multifunkční scény – „stage“ – se bez pochyb všem jasně asociuje s navrhovaným účelem a využitím objektu. Zvláštní zmínku zasluhuje reálnost návrhu v konkrétních podmínkách činnosti 4x4 CULTURAL FACTORY. Logický a přehledný je rovněž způsob grafické prezentace soutěžního návrhu.

2. cena (25 tis. Kč): Future Culture Factory / Michaela Prikrylová, FA ČVUT Praha
Jednomyslné ocenění návrhu porotou 2. místem zasluhuje především jasný a vizuálně čistý architektonický přístup k řešení otázky vztahu „nové“ a „staré“ architektury. Svébytný útvar „pneumatického ochozu“ spojuje odlehlá místa objektu /vstup do objektu bývalého výstavu piva na úrovni chodníku a prostor sálů v 5. podlaží objektu bývalé spilky/, zároveň ho můžeme chápat jako originální objektovou instalaci kontrastující s architekturou okolních průmyslových objektů Světovaru. Porota ocenila logický a přehledný způsob grafické prezentace soutěžního návrhu.
 
3. cena (15 tis. Kč): Světovar – kultura pro každý věk / Marta Mezerová, Šárka Lorencová, FA ČVUT Praha
Návrh autorek byl hlasováním poroty oceněn 3. místem především pro důkladnou analýzu všech urbanistických a architektonických souvislostí vně a uvnitř areálu a z ní vycházející rozbor vnitřního funkčního uspořádání objektu. Ze všech posuzovaných soutěžních návrhů je právě tento nejvíce výjimečný svojí analytickou částí. Porotou byl oceněn návrh využít část pozemku areálu jako komunitní zahradu. Jako logický a přehledný lze nazvat způsob grafické prezentace soutěžního návrhu.
 
Zvláštní ocenění: Jakub Dvořák, FUA TU Liberec
Zvláštní ocenění si návrh zasloužil pro jasný a přehledný způsob grafické prezentace architektonického konceptu, který by si určitě zasloužil podrobnější zpracování. Porota ocenila architektonickou logiku a míru respektu k industriální památce vyjádřenou lapidárním nicméně jasným a čitelným grafickým způsobem.

Zvláštní ocenění: Zuzana Šikulová, Filip Šefl, Radek Podorský, FSv ČVUT Praha
Porota oceňuje výjimečně profesionální úroveň návrhu a to co se týče samotného obsahu ale i grafické podoby způsobu prezentace navrhovaného řešení. Jako velice kultivovaná je hodnocena i architektonická podoba nových objektů. Autoři návrhu dokumentují svůj respekt k industriálnímu dědictví Světovaru vizualizacemi rekonstruovaných interiérů v objektu.
 
Zvláštní ocenění: Petr Vacek, Jakub Kopecký, Jan Gašpárek, FSv ČVUT Praha
Oceněny byly vybrané jednotlivosti obsažené v návrhu jako například myšlenka venkovní terasy obíhající po obvodu objektu a sjednocující všechny jeho provozy nebo způsob využití meditační kaple bývalé vodárny. Návrh použít v objektu typizované přepravní průmyslové kontejnery porotu inspiroval k následné diskusi a k rozvíjení této myšlenky.

Více informací: www.helika.cz
0 comments
add comment

Related articles

0 03.02.2023 | Plzeň dokončí obnovu Světovaru, budou tam byty, inovační park a parkovací dům
0 17.05.2016 | Plzeň připravuje v bývalých kasárnách technologický park a archiv
0 20.04.2015 | Plzeň nabídne část pivovaru a Světovar developerům
0 12.12.2014 | Plzeň na dva roky zakonzervuje kulturní centrum a archiv Světovar
0 06.10.2014 | Osud Světovaru v Plzni je nejistý, postoj stran se značně liší
0 05.09.2014 | Osud Světovaru v Plzni je dál otevřený, běží zakázka na sanace
0 01.09.2014 | O osudu archivu a kulturní fabriky ve Světovaru stále není jasno
0 19.08.2014 | O osudu kulturní fabriky v Plzni by mohlo být jasno za týden
0 04.06.2014 | Kontaminovaná izolace ohrožuje stavbu Světovaru v Plzni
0 18.03.2014 | Kulturní fabrika Světovar se otevře za rok, vyjde na 136 milionů
1 26.01.2014 | Plzeň nabízí developerům cennou lokalitu bývalých kasáren Světovar
0 02.10.2013 | Plzeň zahajuje přestavbu bývalého pivovaru a kasáren Světovar
0 24.07.2013 | 5. ročník studentské soutěže: dostavba základní školy v Roztokách u Prahy
0 18.06.2012 | Soutěž HELIKA Světovar - kulturní fabrika Plzeň. EXKURZE !
0 25.04.2012 | 4.ročník architektonické soutěže HELIKA, Světovar - kulturní fabrika Plzeň
0 14.02.2012 | V Plzni se začne příští rok s realizací kulturní továrny Světovar
0 21.02.2011 | Plzeň zbourá 21 objektů v bývalém pivovaru Světovar
0 06.08.2010 | Výsledky soutěže na řešení prostoru pivovaru Světovar v Plzni
0 24.05.2010 | Plzeň vyhlašuje urbanisticko architektonickou soutěž o návrh řešení areálu bývalého pivovaru Světovar
0 02.03.2010 | Kulturní centrum Světovar: Příležitost pro Plzeň