"Vodní dům" - 3. cena

AND, spol. s.r.o. (Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar)

Source
AND spol. s r.o.
Publisher
Tisková zpráva
17.03.2010 00:05
Idea
Voda jako zdroj a voda jako biotop.
Abstraktní a konkrétní.
Abstraktní ztvárnění vody jako zdroje. Konkrétní ztvárnění vody v biotopu.

Urbanistické řešení
Záměrem návrhu je představit vodu ve dvou pohledech – jako zdroj a jako biotop. Proto je dům navržen jako kompozice dvou odlišných, záměrně kontrastních prvků – domu ve tvaru dlouhého úzkého obdélníku a třech malých přírodních nádrží. Do expozičního řešení chceme zapojit i okolní volnou krajinu – snažíme se nenarušit její půvab a přirozené tvarování, chovat se k ní ohleduplně. 
Dům je navržený jako čistý tvar, řez v krajině, lidský prvek založený na geometrickém uspořádání, prostor určený lidem – návštěvníkům. Otevřený řez v krajině, nabízející cestu pod povrch, cestu za poznáním, za tajemstvím, cestu k vodě jako ke zdroji.
V sousedství domu jsou volně rozmístěné tři malé přírodní rybníky - konkrétní přirozený biotop vody v krajině.

Proč jsme zvolili toto uspořádání?
Velké interierové akvárium je fantastický zážitek a skutečný vrchol expozice. Pro jeho provoz je však potřeba velká strojovna s náročnou technologií. Navrhujeme řešení, které považujeme za jednodušší, ekologičtější, levnější a na daném místě logické: nahradit akvárium vnitřní akváriem venkovním – malou přírodní nádrží. Tato nádrž bude nejvyšší částí soustavy tří rybníků, které jako celek vytvoří přirozenou ekologickou čistírnu vody.  Místo velké složité strojovny používáme pro čištění vody přírodu! Čistá voda umožní pohled do přirozeného prostředí obývaného stejnými tvory jako nedaleká přehradní nádrž.
Vodní dům nabízí návštěvníkům poznání hrou:  jeho centrem je prostorný dvůr se spoustou strojů a hracích zařízení, na kterých si můžete buď "jen tak" hrát, a nebo si všimnout, že každý je označen informačním systémem, podle kterého se uvnitř expozice dozvíte, jaký fyzikální princip hračka představuje. Děti necháte hrát v potůčku - jen několik centimetrů hlubokém - kde můžete vodu zastavit botou a "zatopit" kamennou vesnici... jak málo stačí k povodni... vyzkoušíte vodní pumpu nebo Archimédův šroub, dáte si kávu a třeba se zúčastníte prohlídky přehrady nebo rybníků – ekologické přírodní čistírny vody. Školy a jiné davové akce vítány! Sušení obuvi a šatstva zajištěno!

Architektonické řešení
Záměrem návrhu je dát prezentaci vody výraznou důstojnou formu a ekologický podtext.
Vodní dům navrhujeme jako moderní muzeum, kde nejsou jen statické exponáty a vysvětlující popisy, ale především interaktivní expozice, která umožní dětem zábavnou hru a všem starším neformálně připomene fyziku nebo biologii ze školy tak, že po letech ty věci opravdu pochopí.
Kolem centrálního dvora jsou soustředěny dva objekty. V jednom je nezbytné zázemí pro návštěvníky - informace, kavárna, WC, … v tom druhém to, co po všem tom, co zažijeme na dvoře, už doopravdy chceme vidět! Výstavní pavilon.

Dispoziční řešení
Vodní dům má tři části: vstupní pavilon, dvůr a muzeum.
Vstupní pavilon poskytne návštěvníkům potřebné informace, občerstvení, hygienické zázemí. Odtud se mohou vydat výpravy na prohlídku hráze a do okolí.
Střední část, dvůr, je prostor, který je centrem expozice. Je ohraničený, jasně vymezený v krajině. Je to místo akce i posezení.
Do muzea je koncentrováno sdělení, které chce celý areál předat. Vzdělání návštěvníků formou porozumění jevům. Děje se tak hrou, interaktivní formou, pohledem do tematických akvárií a jako vrchol vstup pod hladinu venkovního akvária – čistého přírodního rybníku s vodními tvory, kteří žijí např. kousek odsud v Želivce.

Expozice
Expozice prostupuje celým areálem. Je naučná a hravá, interiérová a exteriérová.

a/ Naučná stezka kolem ekologických rybníků
Představuje pěšinu, která vede přírodní částí areálu. Představuje vodu v biotopu.

b/ Herně naučné prvky na dvoře
Vodní hračky doplněné vodopády a potůčky nebudou samoúčelné. Jak bylo zmíněno výše, ten kdo bude mít zájem, může se o fyzikálním nebo technickém principu hračky dozvědět v muzeu. To lze využít i pro hravou formu výuky školáků (kvíz při hledání určitých jevů apod.)

c/ Interiérová expozice s průhledem pod vodu ve výstavním pavilonu
Expozice bude obsahovat prvky interaktivní, naučné (panely), tematická akvária (cca 400l) a dioramata s jevy (vlnění u pobřeží, koloběh vody, apod.), která popíší vodu v biotopech. Vrcholem bude podvodní vstup do venkovního akvária – ekologicky čištěného rybníku (jako např. v německém Furth im Wald). Další částí budou vodní stroje a technologie s průhlednými skleněnými prvky, kterými bude možné sledovat děj a případně jej ovlivňovat.

d/ Témata pro organizované skupiny
Zatímco předchozí prvky budou volně k dispozici, Vodní dům nabídne návštěvníkům ještě zvláštní atrakce a výjimečné zážitky: návštěvu vlastních místností s bazénovou technologií, která slouží vodním prvkům v areálu. A pak návštěvu přehrady.

Ekologie
Myšlenka ekologie je pojata v nejširším slova smyslu. Ukazujeme „technologii“ přírody i technologii na našem stupni vývoje civilizace. Rybníky jsou navrženy podle nejmodernější metodiky biofiltrace přírodních jezírek. Použité „lidské“ technologie jsou ve stavbě otevřeně přiznané, jsou to vlastně další exponáty. Střechy jsou z expozičních důvodů záměrně řešeny odlišně: jedna střecha je vegetační, na druhé jsou fotovoltaické panely.
Energeticky je dům navržen v nízkoenergetickém standardu. Část elektrické energie bude získávána z fotovoltaických článků, zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Energetická koncepce domu bude součástí expozice.

Technologie vody
Vodní režim areálu má tyto základní myšlenky: vodou co nejvíce šetřit a vodu procházející areálem čistit.
Vodní systémy budou dva: rybníky (s průhledem pod vodu) a vodní prvky. Rybníky představují přírodní čistící cyklus s jedním čerpadlem. Vodní prvky budou napájeny pitnou vodou, zokruhovanou přes technologii (typu bazénové technologie). Zdrojem pitné vody bude vrt nebo vodovodní řad. Pod vstupním objektem bude navíc nádrž na užitkovou vodu (doplňovaná dešťovou ze střech a vodou z vrtu). Voda z této nádrže bude doplňovat rybníky a může být po úpravě s výhodou použita pro praní filtrů v okruhu vodních prvků.
Celá technologie vodních prvků bude přístupná v rámci prohlídek pro organizované skupiny návštěvníků.

Použité materiály
V areálu jsou použité místní materiály: fasáda budov a zdí je kamenná, z místního lomu u Bernartic (hadec), ze stejného materiálu je i plocha dvora, doplněná dřevěnou palubou z místního dubu.

Vnitřní prostory
Vnitřní prostory jsou bílé ve „vstupním pavilonu“ a tmavé ve „výstavním pavilonu."

Parkování a přístup
Parkování automobilů a autobusů je navrženo na sousedním pozemku – parkovací stání jsou rozmístěná nepravidelně mezi stromy v přilehlém lesíku. Návštěvníci se odtud k Vodnímu domu dostanou po navrženém chodníku. Před vstupem do Vodního domu je vyhrazeno stání pro imobilní.


Hodnocení návrhu porotou:
Návrh byl oceněn, přestože nemá odpovídajícím způsobem vyřešenu zahradní část. Polozapuštěný prostor atria však dává dobrou možnost volně a smysluplně s okolní krajinou dále pracovat. Porota ocenila jednoduchost, nenápadnost a nevtíravost návrhu
0 comments
add comment

Related articles