Spolkový dům Velešín - výsledky soutěže

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Předmětem soutěže bylo řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku města bude návrhem posílena. Smyslem soutěže bylo získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh novostavby budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Vyhlašovatel: U Zlaté Podkovy s.r.o.
Datum konání soutěže: 26.11.2020 - 14.2.2021
Datum zveřejnění výsledků: 25.3.2021
Počet odevzdaných návrhů: 19
Ceny a odměny celkem: 650 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Vágner – starosta, Ing. arch. Petr Hornát – městský architekt,
Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Jan Mach, Ing. arch. Pavel Buryška, MgA. Markéta Zdebská,1. místo - 260 000,- Kč

Autor: Karel Filsak architekti / Ing.arch. Karel Filsak, 
Ing.arch. Přemysl Jurák
Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí architektonické řešení a uměřenost návrhu místu. Návrh působí vyváženě a konzistentně napříč všemi rovinami úvah nad konceptem (lokalita - náměstí - dům - dvůr - interiér). Hmota je svým uspořádáním vhodně integrovaná do stávající zástavby a urbanisticky využívá stávajícího zastavovacího systému, čímž vytváří přirozenost a reaguje na kontext místa. Lze cítit silnou snaha o prostorovou a provozní optimalizaci. Redukce prostoru v určitých místech generuje schematické řešení, které porota doporučuje v navazující fázi dopracování studie dále analyzovat a upravit pro dosažení vyššího uživatelského komfortu. Charakter vstupních prostorů působí z prezentace návrhu adekvátně, nýbrž chybí zádveří při vstupu do restaurace. Míra prosklení sálu je úměrná provozu, okna na sever nebudou způsobovat nechtěná přesvícení, přičemž poskytnou příjemné prosvětlení při komunitních akcích. Úzká dlouhá proporce sálu společně s absencí zázemí pro účinkující mohou přinášet provozní komplikace. I přes jasné koncepční důvody autora o úvahách nad vzezřením sálu směrem do dvora (solitérní stodola evokující původní hospodářské objekty), porota doporučuje využít pro rozšíření příručního skladu sálu úzký sbíhavý prostor mezi jižní obvodovou stěnou a dělící stěnou sousedního objektu. Pro dosažení ideálnější proporce sálu by bylo příhodné zvážit jeho rozšíření směrem na sever na úkor vydlážděné části dvorku. Podzemní prostor určený v návrhu pro výměník tepla (místnost 0.13) porota doporučuje využít pro umístění zázemí herců s přímým napojením na jeviště, popřípadě prodloužit sál, pro dosažení zázemí, směrem do dvora). Porota kladně hodnotí důvtipné řešení prostupu mezi náměstím a dvorem skrze odskočení severní fasády spolkového domu s výkladcem do restaurace, což napomáhá bezpečnému průchodu ve večerních hodinách. Zahrada si zachovává měřítko maloměstského dvorku a příjemným způsobem nabízí využití venkovního vyrovnávacího schodiště jako hlediště akcí. Do vyrovnávacích stupňů však bude nutné zapracovat bezbariérové řešení při pohybu mezi kinem a náměstím. Vedení města se obává umístění zkušeben s oknem směrem do náměstí (hluk - případně zvážit umístění zkušeben do suterénu). Kuchyně se zdá již na první pohled poddimenzovaná. Z výše uvedených důvodů stojí za zvážení vybudovat podzemní patro i pod hlavní budovou směrem do náměstí. Porota hodnotí pozitivně decentní meziprostor mezi náměstím a restaurací v podobě uskočeného loubí nabízející kryté venkovní posezení s výhledem na náměstí. Autoři volí příjemný poměr mezi zpevněnou a nezpevněnou plochou dvora umožňující různorodé využití tohoto prostoru. Stromořadí podporuje novou spojnici mezi sídlištěm a náměstím.
2. místo - 200 000,- Kč

Autor: LINK studio s.r.o. / Ing.arch. Luděk Černý, Ing.arch. Jan Malinovský, Ing.arch. Lucie Černá, Ing.arch. Michala Selingerová, Ing.arch. Romana Chvalová
Hodnocení poroty: Zásadním přínosem návrhu je řešení parteru. Kavárnu ustoupenou vůči uliční frontě, i tvarování průchodu vnímá porota jako přínos pro život na náměstí. Porota ocenila také kultivovanost prezentovaného propojení sálu s prostorem ve dvoře. Vizuální kontakt hlavního sálu v patře s náměstím působí velmi efektně, zejména s pohledem upřeným na věž kostela. Nicméně fasáda do náměstí není porotou vnímána jako adekvátní ve vztahu k měřítku obce. Otevření sálu/ů do obou směrů znamená absenci myšlenkového ukotvení pódia a umístění zákulisí a s tím související koncepční i funkční nejasnosti oddělení malého sálu, které je však možné dopracovat. Porota vyhodnotila jako provozně složitou odtrženost sálu od restaurace, které je však nahrazena návazností na dvůr. Bar naznačený na chodbě 2. NP není možné považovat za dostatečný, návrh má však kapacity k jeho zvětšení. Mezi dispoziční nedostatky patří chybějící zádveří a foyer v případě vstupu z náměstí, absence šatny pro návštěvníky plesu, chybí zkušebny, návrh má však kapacity k jeho doplnění. Jako problematické se jeví zásobování restaurace, technické zázemí se zdá být předimenzováno. Porota kladně hodnotí dobré proporce sálu avšak doporučuje dopracovat návrh vhodného akustického řešení v rámci navržené estetiky sálu. Přes “nedokonalosti” je porota přesvědčena o nesporných kvalitách kompaktního návrhu a možnosti jeho dopracování do podoby, která bude potřebám města zcela vyhovovat.
3. místo - 150 000,- Kč

Autor: Ing.arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing.arch. Jiří Matys, Ing.arch. Vanda Martínková, Ing.arch. Matyáš Gál, Tomáš Strnad
Hodnocení poroty: Návrh má z pohledu náměstí malého města příjemnou formu a dobře navazuje na okolní domy. Přesto je jeho forma sebevědomá současná architektura a objekt dává na první pohled jasně na srozuměnou že je domem pro kulturu a veřejnost. Autoři návrhu jako jedni z mála přišli s inovativním přístupem k průchodu domem do dvora, který umístili tak, že směrem do náměstí ústí přímo naproti kostelu. Parter objektu je dobře vymyšlen, restaurace s foyer orientovaná do náměstí, pasáže i dvora vytváří živé propojení všech těchto prostor. Diskutabilní z hlediska poroty jsou kvality hlavního sálu. Nevhodné se zdá umístění pódia mezi vstupy do sálu, celkový tvar a malá výška sálu. Diskutovanou otázkou v porotě byla míra uzavření sálu, který nevyužívá možnosti otevření do dvora i náměstí.
Odměna - 40 000,- 
Kč
Autor: GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. / Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski, Bc. Jan Horký
Hodnocení poroty: Návrh je jeden ze zástupců řešení, které umisťují hlavní sál směrem do náměstí a prosklenou stěnou ho otevírají městu. Tato tendence je porotě sympatická a pochopitelná, ale způsobuje zásadní provozní komplikace: jeviště orientované zády k ulici bez dostatečného zázemí pro účinkující, komplikace se stíněním a akustikou sálu, potlačení komerčního potenciálu restaurace. Porota se rozhodla i přes některé nedostatky návrh č. 18 ocenit odměnou proto, že přináší sebevědomou současnou podobu domu směrem do náměstí. Celoprosklená fasáda je skrytá v druhém plánu za mřížkou s okenicemi. Dům při pohledu z ulice má rytmus je krásný a navazuje originálně, i když kontrastně, na měřítko okolní zástavby. Návrh č 18 představuje kvalitním způsobem provedenou myšlenku otevřené současné kulturní instituce v prostředí menšího českého města.

0 comments
add comment

Related articles