Soutěž: Revitalizace a dostavba budoucího školního náměstí v Dolních Jirčanech

Publisher
Martin Rosa
25.09.2007 16:15
Competitions

Veřejná, dvoukolová, urbanisticko-architektonická soutěž

Vyhlašovatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  PSÁRY

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu celkové revitalizace a uspořádání prostoru budoucího Školního náměstí a dále návrhu
  • umístění a podoby nové budovy ekologické základní školy ll. stupně s polyfunkční tělocvičnou a se zázemím pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých a
  • řešení stávajícího objektu bývalé Jednoty (rekonstrukce případně demolice a umístění nové stavby)
  • návrh řešení na zvýšení kapacity stávají základní školy (týká se pouze II. kola) a další úpravy
Cílem soutěže je vytvoření příjemného a přirozeného centra obce a místa setkávání občanů s nabídkou obchodů a služeb, a to v moderním pojetí při současném respektování historického rázu lokality (kostel sv. Václava). Při řešení předmětu soutěže by měl být kladen důraz na hospodárnost a ekologickou šetrnost.
 
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a následně zadat předmětnou zakázku/zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací včetně souvisejících činností v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Porota

Řádní členové:
Ing. arch. Zdeněk Lukeš (nezávislý)
Akad. arch. Mikuláš Hulec (nezávislý)
Ing. Kristýna Krejčová (nezávislý)
Ing. arch. Oldřich Hájek (nezávislý)
Jana Valášková, starostka (závislý)
Mgr. Jan Vrba, místostarosta (závislý)
Lucie Kubalošová, radní (závislý)

Náhradníci:
Ing. arch. Martin Wolf (nezávislý)
Ing. Jiří Zezulák (nezávislý)
Václav Novák, zastupitel (závislý)
Ing. Jiří Janata, radní (závislý)
Milan Vácha, místostarosta (závislý)

Termíny

Vyhlášení soutěže: 10.9.2007
Prohlídka lokality: 20.9.2007
Datum pro podání dotazů soutěžícími: do 28.9.2007
Datum k zodpovězení dotazů: do 4.10.2007
Datum odevzdání soutěžních návrhů v I. kole: do 26.10.2007

Bližší informace naleznete na stránkách České komory architektů >
0 comments
add comment