Soutěž na řešení Anglického nábřeží v Plzni má dva vítěze

Source
Město Plzeň
Publisher
Tisková zpráva
22.09.2009 15:55
Zastavět či nezastavět a jak vůbec vhodně řešit prostor před stávající Komerční bankou na Anglickém nábřeží? Tuto otázku si kladli odborníci již delší dobu. Proto vyhlásilo na jaře město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně architektonickou soutěž na toto území. Od 17. do 18. září zasedala soutěžní porota, aby vyhodnotila vítěze. „Návrhy odevzdalo celkem 43 týmů. V průběhu posuzování byl vyřazen 1 návrh pro závažné formální nedostatky. Celkem tedy porota hodnotila práci 42 týmů,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Se všemi hodnocenými návrhy se může veřejnost seznámit na výstavě, která se uskuteční v Měšťanské besedě od 14. do 27. října 2009 (vernisáž 14. října v 16.30 h).

Porota se rozhodla udělit dvě první ceny, a to soutěžnímu návrhu číslo 14, který zpracoval tým Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík, spolupráce Adam Wlazel, a návrhu číslo 43 zpracovaném týmem Bc. Jan Gadziala, Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Druhou cenu získal návrh číslo 13 od architektonického týmu Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Tomáš Král, Ing. arch. Irena Šebová a třetí cenu návrh číslo 31 zpracovaný týmem Ing. arch. Petr Hurník, Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Jaroslav Sedlák. Dále byly uděleny dvě odměny, a to návrhu číslo 3 od týmu Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch Martin Elich a návrhu číslo 19 od týmu Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. akad. Arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Matej Zahadňanský.

Předložené návrhy lze rozdělit na základě přístupu k míře a způsobu využití řešené lokality do čtyř skupin:
a) návrhy, které využívají řešení území jako parkovou plochu;
b) návrhy, které využívají řešené území jako převažující městský parter (s drobnými objekty);
c) návrhy, které zastavují pouze část území v kombinaci s městským parterem;
d) návrhy, které využívají řešené území k převážnému nebo úplnému zastavění.

Soutěž prověřila, že zastavění území je možné. Z předložených návrhů vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je částečné zastavění území. Důležité je, aby urbanistické a architektonické řešení mělo vysokou kvalitu vzhledem k poloze a významu místa. Dále je důležité, aby program objektu byl funkcí obohacující městské prostředí v tomto území a nezvyšoval nadměrně dopravní zatížení.

Hodnocení vítězných návrhů

Návrh číslo 14
Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík,
spolupráce Adam Wlazel
Je reprezentantem návrhů, které zastavují řešené území samostatným objektem. Jedná se o elementární tvar z hranolu s dostatečným rozsahem volného parteru přesně umístěného v rámci širších vztahů. Provoz včetně vazby na veřejný prostor je přiměřený místu.

Návrh číslo 43
Bc. Jan Gadziala, Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka
Reprezentant solitérní budovy navržený na vhodném místě řešeného území. Hmotově dobře reaguje na okolí a vytváří příznivý veřejný prostor. Je v jasně definovaném vztahu k významným objektům města. Celková architektonická forma, zejména v pohledu z Americké třídy, není přesvědčivá.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
výsledek..
Petr Jehlík
02.10.09 01:53
re
Petas bistas
17.10.09 06:50
show all comments

Related articles