Revitalizace zemědělského družstva v Doubravníku - výsledky

soutěž v rámci projektu Cena Petra Parléře 2015

Source
Marta El Bournová / Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Publisher
Tisková zpráva
24.06.2015 07:35
Ivo Pavlík
Martin Prokš
Marek Přikryl

Ideová architektonická veřejná jednokolová soutěž

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel: město Doubravník
Termín: 21. 4. 2015 - 11. 6. 2015

Hlavním cílem soutěže bylo získat fundované ideové architektonické náměty revitalizace řešeného území, které by mělo důstojným způsobem spoludotvářet vzhled historicky cenného centra městyse Doubravník. Řešené území, tedy areál bývalého zemědělského družstva, se nachází v samém centru obce, v Městské památkové zóně Doubravník, v bezprostřední blízkosti nejvýznamnější kulturní památky – kostela Povýšení svatého Kříže, v archeologicky významné lokalitě.

Odevzdáno bylo 13 soutěžních návrhů.
Porota se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 16. 6. 2015 v tomto složení:

Řádní členové soutěžní poroty:

Ing. Barbora Šenkyříková, starostka, závislá
Ing. Jiří Rous, člen Rady městyse, závislý
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, nezávislý
MgA. David Maštálka, nezávislý
Ing. arch. Eva Špačková, PhD., nezávislá
Náhradník:
Ing. Petr Sedláček, Ph.D., místostarosta, závislý

Porotci rozhodli o ocenění následujících soutěžních návrhů:1. cena – návrh č. 11

Autoři: Ing. arch. Jaroslav Sixta, Ing. arch. Marek Tůma, Ing. arch. Jan Procházka, Ing. arch. Michal Kuřík, Ing. arch. Ondřej Zámečník

Hodnocení poroty:
Návrh, který porota ocenila 1. místem za komplexní kvalitu řešení staveb i celého areálu. Autoři se rozhodli pro demolici budovy bývalého kravína. Nově navrhované objekty vymezují prostor parku s veřejným přístupem, který bude sloužit obyvatelům domů stejně jako veřejnosti. Neformální podoba prostoru s dětským hřištěm a ovocnými stromy odpovídá charakteru a prostředí malého historického městečka.
Penzion stojí podél hranice zahrady ticha částečně ve stopě původní budovy a vhodně odděluje nový areál od okolí kostela a fary. Menší objem stavby umožňuje nové průhledy od parku směrem na kostel. Je naznačena možnost příležitostného propojení parku a klášterní zahrady, které doporučujeme při rozpracování návrhu rozvinout. Dům s ordinacemi je dobře umístěný při vstupu do parku v uliční hraně. Další obytné domy stojí podél potoka Rakovce. Jejich organicky až nahodile modelovaná forma vytváří příjemné měřítko, ke zvážení dáváme vývoj k poněkud pravidelnější organizaci.  Možnost vjezdu automobilů pro rezidenty a stání u jednotlivých budov je komfortní a řeší přístup a parkování v potřebném rozsahu. Objekt lisovny není nezbytný, zahradní domek naopak tvoří užitečné příslušenství parku. Architektonický výraz staveb naznačuje sympatickou práci s měřítkem a materiálem, ke zvážení doporučujeme dvojí plášť fasády domu pro seniory. Pro město je velmi výhodné to, že návrh tvoří samostatné objekty menšího rozsahu a odděluje jednotlivé funkce – penzion, dům s ordinacemi a sociální bydlení. Tento koncept umožňuje postupné stavění po etapách.


2. cena (snížená) – návrh č. 7
Autoři: City Upgrade s.r.o. - Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Lucie Chytilová, Ing. arch. Vratislav Ansorge, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Anita Prokešová, Bc. Lenka Juchelková, Patcharasiya Kamphusan

Hodnocení poroty: Silnou stránkou ideové studie je skvělé zmapování širších vztahů a velmi citlivá práce s drobnými detaily i materiály. Porota si také velmi cení návrhu směrem vnímání celkového měřítka, snahy o zachování hmoty včetně fragmentů původních zdí, vazby na zahradu kostela a především umístění a nabídky krytého společného prostoru v těsné blízkosti se zahradou ticha. U návrhu se spustila vcelku bouřlivá diskuse směrem některým zjevným technickým i formálním nedostatkům, jako například nedostatečné prosvětlení přízemí, nebo ryze formální fragment vstupního objektu beze střechy. Jednoznačně se však porota nakonec shodla, že tyto nedostatky mohou být předmětem další diskuse a jejich korekce je reálná. Návrh porotu zaujal také citlivým přístupem k místu a přesvědčivou artikulací znalostí lokality. I přestože se mohou některé myšlenky autora zdát lehce "zasněné", je jejich shledání v celkovém počtu návrhu velmi inspirativní a podnětné a stojí za to se jim dále věnovat blíž. Jednou ze slabých stránek návrhu je také dopravní řešení, zejména parkovací plochy v blízkosti objektu zbytečně oddělující obytný dům a parkovou plochu. Řešené území je však natolik rozlehlé, že lze uvažovat o jejich variantním umístění.
 

3. cena – (sdílená snížená) - návrh č. 8 a 13

Návrh č. 8
Autoři: Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jiří Železný,
Klára Zahradníčková

Hodnocení poroty:
Předložené řešení je jednoznačným manifestem snahy zachovat naprosto všední a přitom s citem renovovanou tvář původní budovy kravína. Jakoby tu stál odjakživa. Racionální řešení, kdy se pro pobytové plochy využívá pouze přízemní část, mezitímco nezateplené podkroví je ponecháno jako rezerva, nebo prostor pro příležitostné kulturní akce, se jeví jako přesvědčivé a logicky odůvodněné. Velké pochybnosti však vyvolala velikost i podoba navrhované plochy vodního biotopu. I přestože byla možnost umístění vodního prvku jako jeden z podnětů zadání, tak působí navrhované řešení svým měřítkem jako nedůvěryhodné, obzvlášť s vědomím těsné blízkosti dvou stávajících vodních toků. Největší slabinou se tak stala celková podoba parkové části území, se všemi prvky souvisejícími právě s biotopem. Dalším rozporuplným bodem je návrh parkovacích ploch ve velké vzdálenosti od samotného obytného objektu. Síla ideje jakéhosi vesnické všednosti, byla nakonec natolik přesvědčivá i silná, že se porota i přes sporný biotop, rozhodla návrh umístit na třetí dělené místo. Reálnost rekonstrukce objektu původní hospodářské stavby by však, podobně jako u ostatních návrhů s touto rozvahou, stála za pečlivé a podrobné zvážení všech pro i proti. Zachování kontury stávající hmoty se však v tomto případě jeví jako velmi zdařilé a sympatické.


Návrh č. 13
Autoři: Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl

Hodnocení poroty:
Návrh využívá stávající budovy kravína pro přestavbu na penzion včetně požadované společenské místnosti a ordinací. Návrh přestavby je funkčně, provozně i architektonicky zvládnutý. Dokládá možnost ponechat pro požadovaný účel objem původní budovy a jeho využití ať už jako rekonstrukci nebo novostavbu na původním místě.
Vstupy do bytů přes společnou obytnou chodbu působí příjemně, méně výhodné je osvětlení ložnic malými okny do zahrady ticha oddělené živým plotem. Oproti dobře řešené stavbě je území parku, jehož centrem je nová vodní nádrž, pojato schematicky. Velikost vodní plochy i její využití považujeme za problematické. Zejména zimního bruslení by si obyvatelé Doubravníku, kde jsou silné dlouhotrvající mrazy výjimkou, mnoho neužili. Park s hřištěm pro děti a vstupem pro pěší z ulice si zasluhuje invenčnější přístup, i když s využitím jednoduchých výrazových prostředků lze v tomto místě bez výhrad souhlasit.
0 comments
add comment

Related articles