Penzion pro seniory v Opavě - výsledky soutěže

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
10.03.2012 16:30
Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž

Vyhlašovatel: Statutární město Opava

Předmětem soutěže
bylo zpracování kvalitního architektonického návrhu penzionu s kapacitou 50 samostatných bytových jednotek, o ploše do 40 m². Malometrážní byty s bezbariérovým vstupem a evakuačním výtahem typu pečovatelské služby mají vytvořit bydlení pro samostatně obslužné občany důchodového věku s možností terénních služeb lékaře a sester.

Termín konání soutěže: 11. 11. 2011 - 30. 1. 2012

Porota:
Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy - závislý porotce
Ing. Radim Křupala, ředitel Seniorcentra Opava – závislý porotce
Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu, Magistrát města Opavy – závislý porotce, odbornost: autorizovaný architekt
Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková – nezávislá porotkyně, odbornost: autorizovaná architektka
Ing. arch. Milena Vitoulová   – nezávislá porotkyně, odbornost: autorizovaná architektka
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák – nezávislý porotce, odbornost: autorizovaný architekt
Ing. arch. Radim Václavík – nezávislý, porotce, odbornost: autorizovaný architekt

Náhradníci poroty
Ing. arch. Jitka Nešutová, pořizovatel ÚP, odbor hlavního architekta územního plánu, Magistrát města Opavy – závislá porotkyně, odbornost: architektka
Ing. Petr Všetečka – nezávislý, porotce, odbornost: autorizovaný architekt
 
Počet odevzdaných návrhů celkem: 110

Ceny a odměny celkem: 550 tis. Kč1. snížená cena (2x 200 tis. Kč)

Autoři: Akad.arch. Václav Alda, Ing.arch. Peter Jurášek, Ing.arch. MgA. Juraj Sonlajtner, Ing.arch. Jakub Obůrka
Hodnocení poroty: Navržený objekt se citlivě urbanisticky začleňuje k zamýšlené blokové zástavbě. Svou jasnou lineární hmotou dává do budoucna dobrý předpoklad k jeho doplnění. Výškově v počtu 6 podlaží navazuje na okolní bytovou zástavbu. Hmota objektu umístěná podél Hálkovy ulice dává předpoklad prosluněného dvora a intimního vnitroblokového prostředí. Parkování navrženo před objektem a ve vnitrobloku řešeného území při jeho severovýchodní hranici.
Byty jsou orientovány do dvorního traktu, chodby a komunikační vertikála do ulice. Kvalita obytné části bytu je umocněna velkými francouzskými okny, která vytvářejí kompozičně vyváženou plochu dvorní fasády.
Plasticita uliční fasády je zvýrazněna akcentem schodišťového rizalitu a rytmem nestejně  velkých oken v horizontálních a vertikálních osách. Jednotlivé byty nemají lodžie, dvojí dispoziční řešení bytů je účelné a funkční. Společenská místnost je umístěna v 5. NP společně s terasou s výhledem k severnímu, krajinářsky zajímavému horizontu.
Porota ocenila celkové architektonické a urbanistické řešení objektu je přesvědčivé a provozně bezkolizní.

Autoři: Ing.arch. Michal Schwarz, Ing.arch. Jindřich Starý, Tomáš Starý
Hodnocení poroty: Lapidární dvojice domů důstojného vzhledu. První blok postavený v uliční čáře, druhý posunutý od ulice Hálkovy vytváří nový veřejný prostor, jen částečně oddělený nízkou zídkou, odcloněna je i zahrada přístupná úzkou štěrbinou mezi domy. Takto umístěné domy umožní další výstavbu na pozemcích v sousedství parcely. Parkování je umožněno na zpevněné ploše na severní hraně pozemku. Vstup do areálu je možný brankou u většího z bloků a přímo je přístupný i druhý blok. Před vchodem je vždy kryté loubí. Vertikální komunikaci v každém z pětipatrových bloků umožňuje výtah a schodiště přimklé k vnější stěně. Byty s lodžiemi jsou přístupné z chodby na severozápadní straně, byty pak jsou orientovány jihovýchodně.
Porota ocenila především jednoduchost a důstojnost obou domů. Cihelné zdivo v kombinaci otvorů s dřevěnými výplněmi sdružených oken a lodžií je esteticky velmi vyvážené, stejně jako poměry a pozice jednotlivých sloupců otvorů. Vnitřní dispozice bytů s lodžiemi jsou dostatečně velké pro umístění obvyklého nábytku. Sklad umístěný na chodbě přímo u bytu je praktický stejně jako zabudovaná potravinová skříň v sousedství kuchyňského koutu. V přízemí menšího bloku je umístěna společenská místnost s výhledem do zahrady. Porota považovala  za důležité upozornit na problematické řešení chráněné požární cesty, která je pro objekt daného účelu nezbytná. Celkové hodnocení je, že tento dům by kvalitně doplnil okolní zástavbu a byl by důstojným místem pro život.


3. cena (100 tis. Kč)
Autoři: Katarína Ciglanová, Ing.arch. Rastislav Straňák
Spolupráce: Ing.arch. Anita Stanková

Urbanizmus
Autoři zvolili výrazný soliterní kompaktní objekt čtvercového půdorysu, kterým dle autorské zprávy změkčují přechod mezi zástavbou tvořící bloky a objekty solitérních domů. Toto řešení je neutrální, nedochází k přímému styku s okolní zástavbou. Řešení nepředurčuje žádnou formu dostavby sousední severní parcely, což se jeví jako výhodné.
Pootočení domu na osu sever jih nevytváří uliční prostor, ale umožňuje do parteru zapojení zeleně. Dispoziční řešení s výhodou využívá pro oslunění jednotlivých bytů východní i západní fasádu.

Architektura
Tvar objektu vychází ze snahy eliminovat provozní náklady na provoz budovy. Nízkoenergetická snaha  vedla autory ke kompaktnímu tvaru, který eliminuje tepelné ztráty budovy. Toto uvažování je zdařile uplatňováno v celém návrhu. Dům má předpoklady k budoucím nízkým provozním nákladům. Řešení fasád rozehrává zdařile motiv šachovnice, který podporuje elegantní výraz celého konceptu.
Dům nemá lodgie. Dům buduje sousedské vztahy v interieru komunikačního prostoru.
Porota kladně hodnotí, že autoři ve svém přístupu vyjádřili velice jednoduše primární smysl účelu objektu. Řešení je jednoduché a prosté okázalých efektů s předpokladem nízkých provozních nákladů.
Možným nedostatkem může být absence chráněné únikové cesty, což vede k nutnosti řešení upravit pro případ realizace.


Odměna (50 tis. Kč)
Autoři:
MgA. Ing.arch. Petr Uhlík, Ing.arch. Jan Šorm, Ing.arch. Přemysl Jurák
Hodnocení poroty: Návrh č. 28 je pozoruhodný tím, že oproti jiným návrhům záměrně nenavazuje na výškovou úroveň vedlejšího šestipodlažního rozestavěného domu a bytového domu na ulici Ratibořské, ale volí zástavbu o třech podlažích navazující na nižší strukturu starší bytové zástavby. Z tohoto záměru vyplývá nutnost větší zastavěné plochy domů na parcele, která je řešena šachovnicovou zástavbou deseti domy s vnitřními dvory – atrii. Tímto uspořádáním jsou dány podmínky pro společně sdílený prostor. Jako protiváhu těmto kladům návrhu porota uvádí vyšší energetické nároky, je také otázkou jestli v drobných vnitřních atriích vznikne zamýšlená kvalita prostoru.

Veřejná výstava bude probíhat od 19. 3. 2012 od 16:00 hodin, Dům umění, Pekařská ul., Opava.

Více informací >
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
Odměna - kompletní dokumentace návrhu
Přemysl Jurák
10.03.12 08:44
http://url.googluj.cz/3iy
takyarchitekt
11.03.12 01:56
http://url.googluj.cz/3iy
palmexman
11.03.12 07:48
výsledky
filip medek
12.03.12 08:56
show all comments

Related articles