Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje - výsledky soutěže

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
17.10.2017 13:40
Czech Republic

Liberec

re: architekti
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
CMC architects, a.s.

Předmětem soutěže „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK).
Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně, navržení lávky a zapojení toku Lužické Nisy, organizace všech druhů dopravy, včetně řešení parkování na parteru a v parkovacím domě.

Datum konání soutěže:
20.4.2017 - 11. 09. 2017
Datum zveřejnění výsledků: 16.10.2017
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 740.000,- Kč

Vyhlašovatel: Liberecký kraj
Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová
Předseda poroty: Ing. Tomáš Hradečný

Řádní členové poroty - závislí
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, pam. péče a cestovního ruchu
Ing. Tomáš Hocke, zastupitel, Statutární město Liberec

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. Tomáš Hradečný
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel
Ing. Martina Forejtová
Ing. arch. Filip Horatschke

Náhradníci poroty - závislí
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, Liberecký kraj
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, Liberecký kraj
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
Ing. arch. Pavel Buryška

Přizvaní odborní znalci:
E
xpert Povodí Labe: Bohumil Grafneter 

O případném přizvání dalších odborných znalců rozhodne porota po projednání se zadavatelem soutěže. 

1. cena - 350.000,- 
Kč
Autor: re:architekti studio s.r.o., 
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid 

Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Dušan Sabol, Projektová kancelář Vaner s.r.o., 
Ing. Marie Gelová
Hodnocení poroty: Návrh je jak hmotově, tak mírou zásahu do území přiměřený. Urbanistická struktura potvrzuje solitérní postavení stávajících budov, které správně doplňuje. Vzájemná proporce zelených a zpevněných ploch je volena citlivě. Objekt parkovacího domu je tvarově, konstrukčně a provozně jednoduchý, takže nevyvolává nutnost užití ekonomicky náročných technologií. Půdorysná orientace parkovacího domu pozitivně ovlivňuje prostorové vztahy mezi jednotlivými objekty a současně vhodně upravuje vazbu na centrum města. Porota kladně hodnotila velkorysé řešení předprostoru sídla KÚLK s důrazem na přibližování pobytových míst k řece, která jsou charakteristickým znakem návrhu. Díky nově navrženému pobytovému schodišti sestupujícímu až k řece získává Liberec nový typ veřejného prostoru, který předznamenává pestrou paletu využití. Význam řeky je výborně pochopen také v materiálovém řešení, kdy se kamenný materiál koryta přelévá do opěrných zdí a komunikačních ramp a chodníků. Jednotícím prvkem je rovněž detail zábradlí vycházející z lokálních vzorů. Pozitivním momentem je také převažující rekreační pojetí zeleně v jižním cípu řešeného území zahrnující dětské hřiště. Návrh rozvíjí kvalitu zeleně a výrazně ji podporuje uplatněním nových vzrostlých stromů zachovávajících přehlednost prostoru.
2. cena - 240.000,- 
Kč
Autor: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., Ing. arch. Magda Sobotková, 
Ing. arch. Michal Hušek
Hodnocení poroty: Urbanistický koncept návrhu respektuje stávající kvality zástavby spočívající v solitérním umístění budov. Velmi pozitivně je vnímána komunikační síť podporující vazbu na centrum města a bezpečně oddělující automobilový provoz. Posílení zeleně je na přiměřené úrovni a zachovává dostatečnou dimenzi zpevněných ploch zaručující reprezentativní pojetí vstupů. Objekt parkovacího domu je řešen provozně i konstrukčně čistě, přiměřeně i z ekonomického hlediska. Jednotlivé subprostory řešeného území využívají soudobého tvarosloví s kvalitní materiálovou skladbou. Pozitivním prvkem návrhu je prostor nové piazzetty sevřené trojicí budov s volným přechodem směrem do parku. Porota kladně hodnotila rovněž umístění nových lávek, které akcentují nejenom vstup do sídla KÚLK, ale i nového Evropského domu.Odměna - 50.000,- 
Kč

Autor: MS plan s.r.o., Ing. arch. Luca Preziosa, Ing. arch. David Guisado Tarancon, Bc. Jakub Bilan, Ing. Martin Studnička, David Hladík, 
Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký
Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí snahu o rozložení parkovacích kapacit do dvou objektů parkovacích domů, což umožňuje variabilnější dopravní obsluhu území ze dvou komunikací a zároveň se zmenšuje objem objektu u Evropského domu. Nedostatkem řešení je pojetí veřejného prostoru před parkovacím a Evropským domem. Za necitlivé je považováno navržené přemostění. Pozitivně je vnímána snaha o bezbariérový vstup do hlavního objektu, daní za toto řešení je však nevlídné prostředí pod mostními konstrukcemi a komplikovaný přístup pro pěší z centra města. Řeka v návrhu není integrována do veřejného prostoru. Nehostinný prostor s parkovištěm před Evropským domem nevybízí k pobytu a nevykazuje kvality.
Odměna - 50.000,- 
Kč
Autor: CMC architects a.s., Dipl. Arch. David R. Chisholm, Dipl. arch. Adriano Ferrer Escayola, 
Akad. arch. Vít Máslo
Hodnocení poroty: Porota ocenila komplexní práci s kontextem a jasné kompoziční uspořádání prostoru prostřednictvím objektu parkovacího domu. Celkově se jedná o kultivovaný návrh, který přináší pestrost funkčního využití - např. umístění hřišť na střechu parkovacího domu. Úprava parku odpovídá soudobému trendu řešení veřejného prostoru. Pozitivně je také vnímána snaha o zpřístupnění řeky vytvořením náplavky. Navržené zúžení koryta však může přinést komplikace v období zvýšeného stavu vody. Porota rovněž oceňuje práci s detailem - např. střídání povrchů, práce s dlažbou. Umístění nového objektu parkovacího domu prodlužuje stísněný prostor mezi Evropským domem a úřadem a nepřináší tak novou kvalitu. Budova parkovacího domu je předimenzovaná, s neefektivním uspořádáním parkovacích stání a obslužných komunikací. Přestože vznikl otevřený městský prostor, bylo v těžišti před Evropským domem umístěno rozsáhlé parkoviště. Plocha parkování je upřednostněna před plochou parteru, a to i v jižní části.Odměna - 50.000,-  Kč

Autor: Ing. Ondřej Remeš
Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí jednoznačnost řešení - návrh jako jediný z odevzdaných prací vsadil na koncept městského parku, který se stává dominantním využitím prostoru. Umístění parkovacího domu nekonkuruje stávajícímu Evropskému domu a zároveň svým navázáním na budovu úřadu definuje prostor parku. Park v kontextu daného místa nevytváří vhodný městský prostor a neumožňuje aktivní městský život. Celkové tvarování prvků v prostoru se jeví formálně. Přestože se jedná o čistě přírodní řešení, není do něj zapojena dostatečně řeka. Poměr zpevněných ploch v předprostoru není adekvátní významu institucí nacházejících se v území.Více informací >
0 comments
add comment

Related articles