Park na Moravském náměstí v Brně - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná architektonicko-urbanistická a krajinářská projektová soutěž

Source
MČ Brno-střed
Publisher
Tisková zpráva
03.12.2016 20:30
consequence forma architects
Fránek Architects

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického a krajinářského návrhu na řešení prostoru s názvem Park na Moravském náměstí v Brně.  Cílem bylo revitalizovat dané území městského parku, který je v dlouhodobě neudržovaném stavu. Park by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města.

Datum konání soutěže: 4.8.2016 - 27.10.2016
Datum zveřejnění výsledků: 2.12.2016
Počet odevzdaných návrhů: 21
Ceny a odměny celkem: 650.000,- Kč
Vyhlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Petr Bořecký, člen rady MČ BS pro výstavbu a územní rozvoj 

Sekretář soutěže: Ing. Jana Výtisková

Řádní členové poroty – závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna
Martin Landa, starosta MČ Brno-střed

Řádní členové poroty – nezávislí:

prof. Ing. arch. Ján Stempel
Ing. Vladimír Sitta
Ing. Yvona Lacinová
Ing. Anna Oprchalová, zahradní a krajinářský architekt
Ing. arch. Roman Čerbák, architekt, NPÚ

Náhradníci poroty – závislí:
Bc. Michal Doležel, člen rady MČ Brno-střed
Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarosta MČ Brno-střed

Náhradníci poroty – nezávislí:
Ing. arch. David Průša
Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková, architektka

Přizvaní odborní znalci:
I
ng. Alexandra Koutná - Veřejná zeleň města Brna 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, AIA - ředitel KAM 

Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, pedagog KU LEUVEN/Belgie, FA ČVUT Praha, architekt urbanista 

1. cena - Částka 350.000,- 
Kč
Autoři: consequence forma s.r.o. 
/ Ing. arch. MArch. Jana Šipulová, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. Václav Navrátil 

Spolupráce: Ing. arch. Petra Buganská, Bc. Barbora Kudelová, Moare
Hodnocení poroty: N

ávrh zdůrazňuje Moravské náměstí jako místo setkávání a typickou parkovou plochu. Autoři správně pojmenovávají a akcentují nejfrekventovanější pěší trasu vedoucí od ústí Joštovy směrem k ulici Lidické v přirozené trajektorii, která je tečnou centrální zpevněné plochy. Tím je jednoduše zpřístupněna programová osa, která kromě zpevněné multifunkční plochy s vodním prvkem zahrnuje také mlatovou plochu s dětským hřištěm a je ukončena nízkým objektem kavárny při severním okraji náměstí. Navržené řešení zachovává průchodnost územím, akcentuje hlavní vstup do parku od ulice Joštovy i hlavní pěší trasu, kterou nově doplňuje okružní pěšinou, jež zpřístupňuje dosud nevyužívané okrajové části parku a vytváří nová místa k odpočinku. Návrh ve velké míře zachovává a respektuje stávající vzrostlé stromy.
Doporučení poroty: Zeď navazující na kavárnu jako odclonění rušné ulice Koliště vytváří nepřiměřenou bariéru. Porota doporučuje tento prvek přehodnotit a odclonění řešit transparentněji. Nástupní místa do parku z Joštovy a Lidické upravit a materiálově zjednodušit. V dalším stupni bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost technickému provedení vodního prvku pod stromy.
2. cena - částka 200.000,- 
Kč
Autoři: Ing. Klára Zahradníčková, M.A., Ing. arch. Jakub Kopec 

Spolupráce: Luboš Zbranek
Hodnocení poroty: Návrh znovu uvádí na českou scénu typ městského prostoru, který se sice osvědčil v minulosti, ale v současnosti je téměř zapomenut. Tento prostor není ani parkem v tradičním slova smyslu, ani jasným korzetem svázaným kamenným náměstím. Uvolněním parteru, který se stává dostupným pro všechny, vizuální propustností a povýšením stromů na hlavní prostorotvorný prvek se tento návrh odlišuje od ostatních. Autor vytváří volný prostor a nesnaží se vytyčovat specifická místa pro různé aktivity. Návrh ponechává možnost modifikací, umožňuje etapizaci a opatrné zacházení s uvažovanými náklady.
Doporučení poroty: Zvážit vhodnost navrhovaného povrchu v hlavních pěších tazích i v částech okrajových zón, zejména pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí. V raném období projektu, než dojde k propojení nebo dotyku korun stromů je vhodné nabídnout alternativní povrch k mlatu například formou ostrovů pobytového trávníku. Ponechání kašny ve stávající podobě je sice ekonomické, ale po formální stránce neuspokojivé. Návrhu by prospěla větší invence při zacházení s vodou. Tento návrh má možnost se stát občanským fórem, jehož forma je primárně diktována uživatelem a nikým jiným. Z hlediska realizace existují jisté pochyby o změnách nivelety terénu v okolí stávajících vzrostlých stromů. Přes zmíněné výtky je to právě flexibilita návrhu, která zaručuje, že v dalším případném dopracování bude integrita konceptu zachována a to navzdory nevyhnutelné revizi některých příliš zevšeobecňujících aspektů návrhů.
3. cena - 100.000,- 
Kč
Autoři: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Bc. Pavel Čučka, Bc. Radek Feňo, Bc. Adam Ambrus
Spolupráce: Bc. et Ing. Tomáš Babka
Hodnocení poroty: Autoři zachovávají kvalitu stávající zeleně a doplňují ji do podoby amfiteátru pod otevřeným nebem, který nazývají Divadlem života. Uprostřed amfiteátru se nachází vodní plocha, kterou lze využít jak v letním, tak v zimním období. Porota ocenila sílu jednoduchosti konceptu, který poskytuje další možnosti vývoje. Otázkou je, jak bude navrhované řešení reflektovat případné archeologické nálezy v místě základů Německého domu.Více informací >
0 comments
add comment

Related articles