Nová pobočka Knihovny města Olomouce - výsledky soutěže

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní s
ídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení měl být
ak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště.
 Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo s
etkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí,
 setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
 Zvolený návrh má být následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

Vyhlašovatel: Statutární město Olomouc
Organizátor: Ing. arch. Jan Horký
Sekretář soutěže: Mgr. Jakub Kučera
Datum konání soutěže: 2.3.2020 - 25.6.2020
Datum zveřejnění výsledků: 10.8.2020
Počet odevzdaných návrhů: 58
Ceny a odměny celkem: 290 000,- Kč

Předseda poroty: prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí
doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora
Ing. arch. Michal Giacintov, zastupitel, místopředseda poroty

Řádní členové poroty - nezávislí
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Jitka Molnárová
Ing. arch. Vítězslav Nový

Náhradníci poroty - závislí
Ing. arch. Pavel Grasse, zastupitel
Ing. arch. Jana Křenková

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Tomáš Jalůvka

Seznam přizvaných odborníků:
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce 


Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1. místo: 110 000,- Kč

Autor: kcarch s.r.o. / Ing.arch. Václav Kolínský, Ing.arch. Ondřej Šperl, Ing.arch. Václav Čermák
Hodnocení poroty: Návrh byl shledán na vysoké úrovni zejména s ohledem na pozoruhodné uspořádání prostorového plánu a splnění knihovnických nároků. Některé detaily musí být znovu ověřeny a dopracovány, ale vnitřní, téměř samozřejmé řešení uspořádanosti, nabízí pozoruhodnou až hravou dispozici celého interiéru. Z hlediska vnější formy objekt jednoduchým až triviálním způsobem kopíruje půdorysnou stopu kotelny a určité odlehčení s prosklením v nadstřešním navýšení vzbuzuje pochybnosti o splnění nezbytných nároků na VZT zejména z hlediska teplených zisků. Návrh je oceňován i z hlediska hledání prostoru pro technologie VZT, jejich rozvody a podobně. Jednoduchá forma však vyžaduje značné nároky na preciznost detailu a zpracování všech podrobností nejen vnějšího, ale i vnitřního architektonického výrazu. Zahradní úpravy naznačené víceméně pouze ve vizualizaci nabízejí další možnosti a dopracování jinak velmi jednoduchého vnějšího výrazu.

2. místo: 100 000,- Kč

Autor: Refuel s.r.o. / Ing.arch. Jan Skoupý, Ing.arch. Zbyněk Ryška
Hodnocení poroty

: Návrh maximálně jednoduchým objemem postaveným v místě stávající kotelny proměnil účelový objekt ve formu kulturního až pseudosakrálního výrazu. Nekompromisnost celého konceptu evokujícího inspirace s některými stavbami (Peter Zumthor, Bregenz, Fuks – D.U. Brno) vzbuzuje určité rozpaky nad jeho důslednou udržitelností bez ztráty celkového záměru. Jednoduchá konstrukce podstřešního prostoru, která nabízí možnost umístění veškerého technologického zařízení je v citlivé kontradikci s celoplošným svítícím podhledem. Úzká místnost pro přednášky či jiné komunitní akce se schématicky umístěným kruhovým stolem vzbuzuje pochybnosti jak proporční, tak zejména užitné, ale bez ztráty celkové koncepce ji lze rozšířit. Čistota stěn obložených knihami odpovídá nárokům knihovnické práce, ale bez dalšího řešení vzbuzuje otázku možnosti bočního přisvětlení, což pochopitelně naruší čistotu konceptu. Zmenšení skleněné plochy střechy je nutné, ale nemožné v celém rozsahu pro prosvětlení uzavřeného interiéru. Zachování v celém rozsahu není možné pro enormní tepelné zisky. Rovněž rozmístění technologií, parametry vstupů s knihami i vlastního schodiště je dalším tématem. Porota po rozsáhlé diskuzi o přiměřenosti formy v neurčitém prostoru sídliště nakonec ocenila jednoduchost a architektonickou čistotu a celkovou pádnost návrhu. Soustředění se na minimalizaci intenzivní zahradní úpravy nabízí překvapivé estetické možnosti i mezi architektonicky v jiné úrovni řešených panelových domů a přilehlých ploch. Na imaginární pěší trase z volné krajiny Nových sadů do centra města by tento utilitární archetyp stavby byl dalším bodem zastavení. Byl by tak dalším signifikantním místem, stejné kvality jako historická kaplička Neposkvrněného početí Panny Marie na této trase při Rožnavské ulici.

3. místo: 50 000,- Kč

Autoři: Ing.arch. Daniel Struhařík, Ing.arch. Miroslav Malý, MgA. Miroslav Chmel, Ing.arch. Zdeněk Chmel

Spolupráce: Ing. Jan Ambrož
Hodnocení poroty: Kvalita spočívá v záměrné a zdařilé kompozici obslužných jader uzavřených do sebe v kontrastu s volnou dispozicí hlavních prostorů knihovny. Tato uvolněnost otvírající knihovnu do okolního prostředí prosklenými stěnami však naráží na nedostatek skladovacích míst pro knihy. Ten je zřejmě řešitelný, ale zatím nedoložen. Stěny by si zasloužily ale opatření proti tepelným ziskům. Porota vysoce oceňuje rozhodnost návrhu ve smyslu neupínání se na tvarosloví původního objektu kotelny, ale nabídnout lidem na sídlišti knihovnu jako zahradní pavilon nového komunitního centra. Určité inspirace objekty slavných architektů nejsou na závadu (L. M. v. d. R) a stále je zachováno původní autorské řešení. Pozoruhodný je vstup z předpolí s úpravou nabízející vysokou úroveň materiálu a zahradní architektury. Porota vedla diskuzi na téma polohy vstupu. V případě realizace doporučuje variantní řešení a ověření jeho správnosti nebo změny.

Odměna: 15 000,- Kč

Autor: The Büro, s.r.o. / Ing. Ing.arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Ivo Stejskal, Ing.arch. Jan Rolinc, Ing.arch. Iva Mrázková , Ing.arch. Kristýna Blažíčková 

Spolupráce: Bc. David Erik Bernátek
Hodnocení poroty: Koncept návrhu vychází z motivu variabilního ústředního prostoru umožňujícího různé způsoby využití a obklopeného řadou ochozů vytvářejících charakter příjemného až domáckého prostředí. Celá kompozice vrcholí krajkou prosklené lucerny vytvářející separátní intimní prostory nejvyššího ochozu. Zde se však nachází z pohledu poroty problematické místo návrhu především z hlediska letních enormních tepelných zisků (nebo ztrát v zimním období). Představa řešení odstranění této slabiny však porotu vede k názoru, že tyto změny povedou k devalvaci celkového návrhu a ztráty jeho identity. Sporná je rovněž minimální otevřenost přízemí do parteru. Porota doporučuje zvážení vertikálního spojení vřetenovým schodištěm o malém vnitřním průměru, které se jeví jako nedostatečné pro hlavní propojení pater.

Odměna - 15 000,- Kč

Autoři: Ing.arch. Jaroslav Malina, Ing.arch. Antonín Pokorný, Ing.arch. Cyril Nešleha, Ing. Marcela Koukolová
Hodnocení poroty: Návrh vychází z předpokladu jednoduché a inv. nenáročné nadstavby druhého podlaží nad stávající konstrukce. Jelikož používá principy dřevostavby, lze předpokládat úspěšná východiska, ale jejich potvrzení je možné až po důsledném stavebně-technickém průzkumu, zejména s ohledem na užitné zatížení a obsazení osobami ve 2. np s probouráním galerie do přízemí a dalšími úpravami (schodiště, výtah, atd.) což vede k vytvoření pravděpodobně nové konstrukce stropu, střechy a dalších. Odlehčený dřevěný ambit kolem půdorysu budovy vtipně a až klasicky odstiňuje přízemní prosklení a nabízí možnosti precizní kultivace fasád. Je otázka, zda tento ambit a další zásahy nebudou znamenat změnu regulačního plánu a tím do jisté míry blokovat možnost realizace. Temná „barokní“ nálada ve vizualizacích naznačuje určitá i úspěšná východiska ke kvalitě architektonického návrhu.
0 comments
add comment

Related articles