Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf

Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf
Spolupráce:Jiří Mezera – grafika a orientační systém
Address: Říční 1774, Varnsdorf, Czech Republic
Completion:2018-19
Area:6800 m2
Built Up Space:49900 m3
Price:120 000 000 CZK


LOKALITA
Řešené pozemky se nachází v jihovýchodní části města Varnsdorf, v areálu firmy TOS Varnsdorf, cca 2,5 km od centra města. Areál, jehož je řešený objekt součástí, je vymezen ze severní strany zástavbou rodinných domů, z východní strany přechodem do volné krajiny (les, pastviny, pole) a státní hranicí ČR–SRN, z jižní strany rozptýlenou zástavbou okraje města a ze západní strany železniční tratí Liberec–Varnsdorf–Rybniště/Zittau.

Z urbanistického hlediska se jedná o průmyslovou zónu bez výrazné urbanistické krajiny. Okolní pozemky jsou zastavěny rozptýlenou zástavbou rodinnými domy převážně z 2. pol. 20. století o většinou 1 nadzemním podlaží a podkroví. Tvar ani sklon střechy zde nejsou jasně definovány, střídají se zde ploché, sedlové nebo polovalbové střechy.

Terénní situace pozemku je rovinná. Přístup do areálu probíhá ze severo- západu, z ulice Říční, vedoucí z hlavní silnice (ul. Plzeňská). Řešený objekt je od hlavního vstupu do areálu vzdálen cca 200 m v dohledové vzdálenosti. V blízkosti areálu (cca 500 m od objektu) je železniční zastávka Dolní Podluží. K hlavnímu vstupu do areálu je zavedena autobusová doprava.

HISTORIE OBJEKTU
Objekt dvojhalí, které bylo dlouhé roky nevyužité, se nachází v areálu strojírenské firmy TOS Varnsdorf. Stavba vznikla v 70. letech minulého století jako jedna z řady objektů areálu firmy. Sestávala z dvojice ocelových velkorozponových hal pro výrobu a zděných přístaveb pro administrativu a skladování. Časem se výroba přesunula a stavba zůstala nevyužitá.

STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU PŘED REKONSTRUKCÍ
Řešený objekt je jednou z výrobních budov areálu. Samotná dvojlodní hala je jednopodlažní, má obdélníkový půdorys cca 96,0 × 44,7 m. Konstrukce je tvořena tenkostěnnou ocelovou rámovou konstrukcí, nosníky jsou po cca 6 m. Obě lodě mají stejné proporce, šířku cca 18 m, max. výšku 10,5 m. Hala je zastřešena sedlovou střechou ve sklonu 11° s hřebenovými světlíky 4 × 12 m. Výška hřebene od terénu je 11 m.

K hale ze severovýchodu přiléhá zděný 4-podlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 12,3 × 44,5 m, s výškou atiky cca 13,7 m. Půdorysně je objekt dvoutraktový s železobetonovým schodištěm umístěným v centru dispozice na severovýchodní fasádě. Z jihozápadu přiléhá 1-podlažní přístavek o rozměrech cca 7,7 × 96,0 m.

Hlavní hmota je původně průmyslovou stavbou s administrativním a skladovým přístavkem. V objektu jsou umístěny jeřábové dráhy.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavní ideou návrhu bylo vytvoření objektu pro vzdělávání s průmys- lovým charakterem a unikátní atmosférou, blízkou skutečným výrobním prostorům a procesům, s místy pro setkávání studentů, pedagogů a odborníků firmy. Žáci se tak ocitají v inspirativním prostředí, blízko skutečné praxi ve strojírně TOS Varnsdorf.

Koncept stavby se opírá o vestavbu nové struktury do existujícího dvojhalí – vkládá jednotlivé bloky nových funkcí, definujících nové prostory. Hmotové řešení je lineární – na dvojhalí navazuje příčné a podélné křídlo, které jej obepíná. Výraz objektu definují jednoduché linie a průmyslové materiály, evokující strojní výrobu – stříbrný kov, horizontální linie černých oken, bílá hladká omítka, nerezová typografie. Výrazným prvkem je do hmoty horizontálně prolomený hlavní vstup s průhledem napříč objektem. Z hlavní fasády vystupuje do předprostoru objektu panoramatické okno kanceláře vedení školy.

Těžištěm vnitřní dispozice je centrální halový prostor s oranžovým amfiteátrem, sloužícím odpočinku, setkávání a přednáškám. Dále navazují odborné učebny s variabilním dělením prostorů, svým uspořádáním blízké skutečným výrobním prostorám. V navazující části je navržena sportovní hala se zázemím. Centrální halový prostor je lemován galeriemi, které jej propojují s blokem kmenových učeben, jejichž vstupy jsou akcentovány oranžovými nikami. Součástí je ze vstupní haly přístupná jídelna s výdejnou jídel pro žáky a pedagogy, orientovaná velkoformátovým prosklením do přírodního prostředí. V navazujícím příčném křídle se nachází zázemí pro pedagogy a vedení školy. V nejvyšším podlaží jsou navrženy specializované učebny.
0 comments
add comment

more buildings from DOMYJINAK