Sdružený objekt radnice, městské policie a expozitury banky

Sdružený objekt radnice, městské policie a expozitury banky
Architect: AVE architekt | Václav Ulč, Václav Šmolík
Address: Koterovská tř., Pilsen, Czech Republic
Investor:Útvar investic města Plzně
Contest:02/1996
Project:05/1996-11/1996
Completion:10/1997 - 01/1999
Price:85 000 000 CZK


Sdružený objekt Radnice ÚMO Plzeň 2, Městské policie, expozitury Komerční banky Plzeň - město v Plzni na Koterovské třídě je vybudován jako první objekt nové etapy vybavenosti ve druhém plzeňském obvodu, která bude realizována v následujících několika letech. Obvodní úřad zaujímá celá dvě nejvyšší podlaží, o druhé nadzemní podlaží se dělí s Komerční bankou a v přízemí ještě s Městskou policií. Ve dvou podzemních podlažích jsou umístěna parkovací stání pro osobní automobily a technické centrum budovy napojené na inženýrské sítě.
Stavba je realizována na pozemcích mezi Koterovskou třídou a budovami SPŠ dopravní a SPŠ elektrotechnické, tyto pozemky jsou vesměs v majetku města Plzně.

Urbanistické řešení
Zadaná lokalita pro výstavbu radnice na Slovanech splnila nároky administrativního centra městské čtvrti. Uplatňují se dálkové pohledy v téměř rohové orientaci solitéru. Objekt se nalézá v přirozeném moderním centru blízko kruhového objezdu na "nároží" jednoho paprsku větvících se silnic. Měřítko stavby je úměrné okolí i významu objektu. Architektura je jasná, logická, elegantní. Umístění nárožní věže je smysluplné, plně odůvodněné sémantikou. Jasně a zřetelně vypovídá o charakteru stavby, ojedinělým architektonickým prvkem - věží - upozorňuje na stavbu vyjímečného významu.
Parter okolí stavby je inovován. Lineární grafika pěších tras se vlní v táhlých obloucích, zdvojená přímka k internátům je doplněna stromořadím v ose. Před hlavním vstupem vzniká fórum - pravidelné dlážděné prostranství s fontánou a lavičkami ve stínu stříhaných javorů a lip. Pravidelný rastr dlažby z betonových kostek opakuje pravidelnost rastru neofunkcionalistického objektu. Ten je narušen oblouky lemující těleso budoucí fontány. Kontrast k přísné geometrii tvoří desing fontány ve vlnkách půdorysných i pohledových, vodního "splavu" a hřbetu, z něhož tryskají časově řízené pramínky. Fontána není součástí stavby, je však dokumentována jako vhodné budoucí doplnění předradničního prostoru.

Architektonické řešení
Jako základní princip architektonického výrazu byl zvolen soulad s okolní zástavbou vyjadřující se hranolovitými hmotami socialistické výstavby. Odkaz na demokracii první republiky nám asociuje úspěšný předválečný funkcionalismus. Lze uchopit tuto nosnou myšlenku, neboť funkcionalismus prožívá v dnešní době nový rozmach. Dává nám prožitek racionální, střídmé krásy, jasného řádu. Jednotlivé výrazové prvky horizontálního hranolu - bílý rastr omítky v elegantním kontrastu s kovově modrou barvou rámů a skla jsou doplněny vertikálním hranolem věže. V modulaci stěn jsou použity dva principy tvorby okenních otvorů. Ve stěně jsou okna "zamáčknuta", čímž podporují plastičnost rastru. Věž má naopak celý hladký povrch nečleněný plasticky. Většinou bezrámové zasklení odpovídá hladkému lesklému obkladu nároží kubusu. Ta je na vrcholu opatřena ušlechtilým hodinovým soustrojím - válcem, který je zavěšen mezi skleněnými plochami. Těleso válce je opláštěno plechem s proříznutými, v noci svítícímí znaky a zároveň opatřena kyvadlem, v noci z boků nasvíceným. Ciferník hranatý má opačnou koncepci čtverce v pohledu s mírně reflexními skly v děleném rastru nosné konstrukce.
Dřík horní části věže je ocelový, kapotáž je vytvořena ocelovými rošty ve svislé a vodorovné pozici. Zejména ležaté, plechy - žaluzie vytvářejí zajímavé efekty rozličné podle vzdálenosti pozorovatele. Z dáli od kruhového objezdu se uplatňuje více průhlednost a zejména pohyb hodinového kyvadla. Při strmém pohledu vzhůru se naopak projevují optická hříčky vrstevných lamel. Tato výtvarná kreace je v jinak strohé fasádě vyvažována prvky užitnými - vnějšími žaluziemi na osluněných stranách. Oba veřejné vchody do radnice i do banky jsou vmáčknuty do podloubí na hlavních nárožích. Zadní fasáda je více rozvlněná s adhezí společenského sálu ke krajinářsky dotvořenému parku. Rovněž celý parter a nejbližší okolí objektu je řešeno např. v rastru dlažby, vycházejícího z traktování pilířů, v křížení doplněno o přírodní prvek - strom.

Dispoziční řešení
Dispozice vychází z podobných principů zmíněných v předchozích kapitolách.
Zavedením několikapatrové komunikační haly byl vytvořen svobodný demokratický prostor, kde se setkává zastupitel a občan. Zároveň vzniká jednoduchá orientačně přehledná prostora usnadňující setkání občan kontra úřad (úředník).
Pro usnadnění dobré vnitroodborové komunikace (setkání úředník kontra úředník) je vytvořena i možnost pohybu mimo veřejné prostory (viz propojení kanceláří).
Snaha po úsporné dispozici vedla i k umístění velkého zasedacího sálu do přízemí, čímž jsou ušetřeny komunikační cesty (výtahy) a je dán lepší předpoklad bezkolizního komerčního využití sálu.

Konstrukční řešení
Konstrukčně je objekt koncipován jako ŽB monolitický skelet o rozponu 7,20 x 6,60 (7,20) m umožňující dostatečnou variabilitu dispozice, optimální velikost kanceláře a parkovacího stání. S ohledem na složité geologické poměry (bývalý pískový lom s mocnostmi navážek až 11 m) a na statický systém stavby je objekt založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách opřených do skalního podloží. Toto se nachází v hloubce cca 14 m pod původním terénem. Obvodové i vnitřní stěny obou suterénů jsou na pilotách kloubově uloženy, vodorovná síla je zachycena vyztuženým podkladním betonem, který byl proto proveden před zasypáním podzemních stěn. Pro sloupy, které jsou do pilotových základů vetknuty, byla v horním líci piloty zabetonována kotevní ocelová deska pro přivaření výztuže sloupu a zároveň pro natavení izolace proti průchodu vlhkosti a radonu.
Objekt je navržen bez dilatace, stropní desky (tl. 220 mm) jsou podporovány průvlaky. Orientace a výšková poloha průvlaků je přizpůsobena architektonickým nárokům, výška průvlaků pak respektuje požadavky na konstrukční výšky a na průchod instalací v prostoru mezi podhledy a spodní hranou konstrukce. Vnitřní podpěrné sloupy mají průřez daný požadavky na interiér a to jak čtvercový tak kruhový.
Vodorovnou tuhost objektu zajišťují obvodové stěny se sloupy obdélníkového průřezu a železobetonová štítová stěna u únikového schodiště na jižní straně. Pro vyztužování shluků výztuže v křížení sloupu s průvlaky byly vypracovány podrobné detaily neboť tolerance v poloze výztužných vložek zde jsou jen několikamilimetrové. Podobně bylo řešeno také napojování kruhových a čtvercových sloupů.
Výše popsaná ŽB konstrukce takových to modulů nemá svoji štíhlostí v Plzni obdobu.
Parapety jsou vyzděny z lehkých pórobetonových tvárnic, v místě ztužení objektu jsou železobetonové. V posledním podlaží jsou obvodové stěny tvořeny prosklenými stěnami, střešní konstrukce je v těchto místech nesena ocelovými sloupky. Stavba je předpokládána jako ryze racionální investice bez zbytečných stavebních kreací a luxusních materiálů. Střecha je provedena jako plochá, jednoplášťová.


Výše uvedené skutečnosti (technické i architektonické) ovlivňují i ekonomické vyhodnocení stavby. Při dosažení vysokého standartu a funkčnosti budovy byl dosažen tento ekonomický ukazatel:
4.400,- Kč / m³ obestavěného prostoru (cena vč. venkovních úprav, přípojek energií, orientačního systému,vestavěných velkokapacitních skříní, vybavení archivu apod.)
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
povedená radnice
MFiala
18.01.07 07:54
show all comments

more buildings from AVE architekt