Rodinný dům Kadaň

Rodinný dům Kadaň
Architect: Vít Branda
Spolupráce:Pavel Forman
Address: ul. Strmá, Kadaň, Czech Republic
Project:2001
Completion:2003
Area:438 m2


Navržená stavba včetně souvisejících terénních úprav splňuje vstupní požadavky investora a technické podmínky pro navrhování energeticky úsporných staveb. Stavební  pozemek má  tvar mírně  nepravidelného obdélníku, leží na jižním a jihozápadním svahu pod Svatým vrchem v Kadani s výhledem na Ohři, Doupovské hory a Františkánský klášter.
Od silnice Kadaň - Klášterec nad Ohří je pohledově oddělený a částečně i odcloněný vůči provozu automobilů terénní hranou vzniklou v minulosti při výstavbě této komunikace.  Na pozemek zasahuje dubový hájek a při situování staveb  byla poloha téměř všech stromů respektována, neboť architektonický návrh  se snaží citlivě využít a situováním stavby do určité  míry zdůraznit přírodní hodnoty území - obytné místnosti a ložnice v úrovni zahrady jsou orientovány směrem k atraktivnímu výhledu a stavba je osazena co možná nejtěsněji k severnímu okraji pozemku, kde tvoří barieru k sousedním pozemkům i obslužné komunikaci, umožňuje vznik kvalitní obytné zahrady nerušené provozem v ulici a vyhýbá se všem vzrostlým dřevinám.
Dům tvoří v základním půdorysném tvaru výrazně protáhlý obdélník orientovaný delší stranou k jihu a v návaznosti na obslužnou komunikaci je zakončený zaoblením. Základní objem domu je vyskládán ze dvou téměř ortogonálních odlišně zastřešených částí odlišných proporcí - obytné části domu se třemi nadzemními podlažími a přízemního  zřetelněji protáhlejšího bazénu svírajících vzájemně úhel 5° tak, aby stavby kopírovaly průběh vrstevnic původního svahu. Ze základního objemu domu vyčnívají v horizontálním směru arkýřovitě vykonzolovaná tělesa garáže pro kola a jídelny a vertikálně střešní nástavba, jejichž objem je zvýrazněn také obkladem nosné konstrukce horizontálně uspořádanými palubkami.
Výškově je dům uspořádán při zapuštění jeho severního okraje do jižního svahu tak, že vstupní podlaží s hlavními obytnými prostory a technickým zázemím zůstává v úrovni ulice a do nižšího soukromého podlaží v úrovni zahrady se sestupuje po vnitřním schodišti. Vnitřní dispozice jsou v obytné části v úrovni zahrady otevřené, kuchyň s jídelnou není fyzicky oddělena od obytného prostoru, pouze odcloněna. Vstupní úroveň domu a úroveň obytné zahrady spojuje také venkovní točité schodiště.
Konstrukčně dům tvoří nosné zdivo z tenkostěnných betonových tvárnic založené na vyztužených základových pasech navržených na základě výsledků geologického průzku- mu. Základy a obvodové stěny pod úrovní terénu jsou tepelně izolovány extrudovaným tlakově odolným nenasákavým polystyrenem, obvodové zdivo je zatepleno rozměrově stabilizovaným polystyrenem, krov a ostatní dřevěné části stavby tepelně izolačními deskami z minerálních vláken s průběžnou větranou dutinou pod fasádním obkladem. Ploché střechy mají železobetonovou nosnou konstrukci, střešní krytina z titanzinkového plechu je položena na dřevěný krov. Příčky v úrovni obou podlaží jsou zděné porobetonové, rovné podhledy v obou podlažích hladké sádrokartonové, šikmé podhledy krovu ve 2.NP a 3.NP z překližky nebo dýhované laťovky. Otvíravá okna v obou podlažích a prosklené vstupní dveře jsou dřevěné s rámem z lamelových vlysů zasklené dvojsklem se zvýšeným tepelným odporem.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
polivka
mIkI_n
18.03.10 09:00
Califonication
nihilnisi
19.03.10 10:55
show all comments

more buildings from Vít Branda