Revitalizace Řezáčova náměstí

Revitalizace Řezáčova náměstí
Address: Řezáčovo náměstí, Holešovice, Prague, Czech Republic
Completion:2007 - 2008


Projekt revitalizace řeší novou tvář a využití prostoru Řezáčova náměstí na Praze 7. Dosud byl tento prostor definován jako křižovatka pěti ulic s travnatou středovou plochou. Tato plocha byla do značné míry nepřístupná vzhledem k instalaci oplocení chránícího vegetaci před ataky vandalů a psů. Celý prostor byl neudržovatelný a proto neudržovaný. Cílem navrhovaného řešení bylo vrátit celému prostoru onen status náměstí, deklarovaný v jeho názvu.
Koncept uživatelského zadání byl vypracován v rámci plánovacího víkendu, za účasti veřejnosti, uskutečněného pod názvem „ Jedno místo v Praze 7“, v roce 2004. Snahou autora bylo zapracovat připomínky a podněty schválené na zmíněné akci a dát jim konkrétní architektonickou podobu:
  • Náměstí jako městský prostor
  • Náměstí, nikoliv park, nikoliv hřiště
  • Místo k setkávání a posezení
  • Zklidnění dopravy v ploše náměstí
  • Maximální omezení dopravy v klidu
    – parkování – v ploše náměstí
Celá plocha náměstí byla sjednocena v jedné výškové úrovni, včetně automobilových komunikací a chodníků. Z dopravního hlediska se tak jedná o zklidněnou, obytnou zónu s omezením rychlosti. Jízdní pásy v náměstí jsou vyznačeny pouze odlišnou barvou a strukturou dlažby a tím odděleny od ploch s pěší dopravou. Doprava v klidu je v ploše náměstí omezena. Ulice v severní části náměstí byla zcela integrována do plochy prostranství. Těmito jednoduchými zásahy bylo dosaženo zcela otevřeného prostorového konceptu s maximální volností pohybu, zejména pro pěší. Opticky došlo ke zvětšení celého prostoru.
Plocha náměstí byla kompletně vydlážděna kamennou dlažbou. Tato dlažba, její estetika a charakter, jsou nosnými architektonickými prvky celého řešení prostranství. Nízká zeleň byla z plochy náměstí odstraněna. Její přínos v tak malé ploše a její nutná ochrana proti devastaci byli hlavními důvody tohoto rozhodnutí. Nositeli zeleně v prostoru náměstí jsou původní vzrostlé stromy, které vytvářejí příjemné pobytové podmínky v odpočinkové zóně prostranství.  Dlažba je ukončena v dostatečném odstupu od stávajících stromů tak, aby byly zachovány podmínky pro jejich další růst. Znepřístupnění pat stromů pro venčící se psy bylo řešeno valounovými kamennými poli okolo těchto stromů.
Rovina náměstí je doplněna o integrované kvadratické kamenné prvky, stejného půdorysného rozměru, osazené v geometrickém rastru. Dle výše jejich osazení nad terén je těmto prvkům následně přiřazována jejich funkce -  dlaždice, lavička, květník, sokl pro umístění uměleckého díla, pítko....

Osvětlení náměstí je řešeno nasvícením korun stromů a využitím jejich rozložitých korun jako jakýchsi odrazných ploch.
LABOR13 s.r.o. | A. Pražák
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
...Tedy,...
šakal
20.12.11 02:12
lavičky
aldar
22.12.11 04:06
...Inu,...
šakal
23.12.11 01:57
Osvětlení
Lukáš Obdržálek
28.12.11 11:12
show all comments

more buildings from LABOR13