Protonové terapeutické centrum

Protonové terapeutické centrum
Spolupráce:Ranný Architects, Woerner und Partners
Address: Areál FN Bulovka, Libeň, Prague, Czech Republic
Project:2009
Completion:2009-10
Built Up Area:3250 m2


Protonové terapeutické centrum získalo prestižní titul "Stavba roku 2013".
Budova Protonového terapeutického centra, unikátní stavba s náročnou technologií, je situována v příkrém svahu na okraji severní části areálu Fakultní nemocnice na Bulovce v Praze 8 – Libni. Je navržena jako pětipodlažní objekt o půdorysných rozměrech 70 × 48 m a výšce 24 m od upraveného terénu při severní fasádě. Konstrukčně a dispozičně je objekt členěn na dvě části.

První část, poliklinika, je orientována k ulici V Holešovičkách. Druhá část, tvořená ozařovnami, tzv. gantrami, je zapuštěna do svahu jižním směrem. V této části je umístěna protonová technologie (cyklotron, vedení paprsku, ozařovny), pracující se zařízením generujícím svazek protonů s využitím krátkodobých vysokých energii, která vyžaduje specifické stavebně-technické řešení. Velké nároky klade zejména na zajištění chladicích a elektrických příkonů a na slaboproudé bezpečnostní a komunikační systémy.

Dispoziční řešení odráží potřeby komplikovaného provozu. Objekt Protonového terapeutického centra je delší stranou zapuštěn do svahu tak, že z jižní strany se vstupuje do 5. podlaží, ze severní do 1. podlaží. Střecha objektu je plochá a nad 5. NP má vegetační úpravu. Jižní polovina objektu, ve které jsou umístěna zařízení protonové technologie a související technická zařízení, má střechu nad 4. NP, upravenou pro přístup do objektu a parkování vozidel. K západnímu průčelí přiléhá přístavek obsahující chladicí agregáty. Všechna podlaží objektu propojují dvě vnitřní schodiště a dvě výtahové vertikály, z nichž jednu tvoří dvojice osobních výtahů a druhou osobonákladní evakuační výtah určený také k přepravě ležících pacientů. Severní fasáda je z důvodu zatížení hlukem z komunikace provedena se zvýšenou neprůzvučností.

Uspořádání a náplň objektu
Náplň objektu tvoří několik základních provozních celků – úseky diagnostický v 5. NP a terapeutický v 2. NP, lékařské a lékařsko-technické zázemí terapeutického úseku v 3. NP a administrativně správní úsek umístěný v 4. NP. Vzhledem k náročnosti léčebné metody a vyšetřovacích postupů je podstatnou částí objektu technologické a technické zázemí soustředěné v 1. až 3. nadzemním podlaží. Terapeutický úsek a vyšetřovací úsek jsou vybaveny, kromě protonové technologie se čtyřmi ošetřovacími sály v betonových kobkách přístupných labyrintem, také dvěma špičkovými diagnostickými přístroji počítačové tomografie (CT), jedním přístrojem pozitronové emisní tomografie (PET-CT) a dvěma přístroji magnetické rezonance (MR), z nichž zejména MR má vysoké nároky na umístění s ohledem na bezpečnost a spolehlivost.

Stavebně technické řešení objektu
V nosné konstrukci kompaktní budovy PTC lze nalézt dva odlišné konstrukční systémy oddělené objektovou dilatací, probíhající podélně přibližně polovinou budovy. Zatímco severní část je klasickým monolitickým skeletem s monolitickými stropy, jižní část je atypická masivní monolitická konstrukce. Zejména tato část konstrukce, ve které je umístěna léčebná protonová technologie, je ojedinělá svými vlastnostmi, jež plní nároky na radiační ochranu, přesnost a kvalitu provedení s ohledem na zmíněnou léčebnou technologii a další podpůrné technologie a rozvody médií. Výjimečnost budovy Protonového terapeutického centra spočívá i v jejím komplexním vybavení náročnými kontrolními a bezpečnostními systémy, doplněnými zdravotnickou informační soustavou a dalšími slaboproudými technologiemi. Nadstandardní řešení jsou využita pro zásobování protonové technologie elektrickou energií a chlazení cyklotronu.
0 comments
add comment

more buildings from Obermeyer Helika a. s.