Přestavba velkoobchodu Pavla Gellnera

Přestavba velkoobchodu Pavla Gellnera
Architect: Jiří Kroha
Address: Staroměstské náměstí 26, Mladá Boleslav, Czech Republic
Completion:1924-26


Starý dům byl jednopatrový s krámem do náměstí a přistaveným skladištěm ve dvoře. Parcela přiléhá jednou stranou do náměstí hlavního, druhou po kaskádovitých rozdílech ve výšce terénu do ulice Pražské.
Do ulice Pražské původně parcela byla vzepřena opěrnou zdí. Starý dům do náměstí měl v přízemí vlastní krám a spojovací schodiště do I. patra. Vystaven byl v pseudorenaissančním slohu. Parcela jest pokřivená a úzká. Při přestavbě tohoto objektu jednalo se v prvé řadě:
  • rozšíření obchodních místností, dále
  • zřízení malého bytu pro domovníka,
  • zřízení větších skladišť a
  • zřízení autogaráže.
Jak patrno z půdorysných plánů, rozšíření obchodních místností stalo se nádvorní přístavbou, která jest přibližně jednopatrová (zvýšení). Jeví se však v zadním pohledu v důsledku rozdílu terénu jako stavba značně vyšší. Rozšíření stavebních místností krámských stalo se zřízením tak zvané ústřední síně sloupové se skloželezobetonovymi konstrukcemi a horním osvětlením a zřízením nové obchodní prodejny, opatřené velkým oknem v zadním průčelí. Přední část krámu upravena jest jakožto otevřené zádveří, opatřené výkladci a do hlavního náměstí zřízen hlavní výkladní portál. Šatna, toalety a příslušenství pro personál přístupny jsou v přízemí a mezaninu z vřetenového schodiště, které spojuje kancelář v mezipatře s vlastním obchodem.
Nová část obchodu opatřena jest galerií. V suterénu této části zřízeno jest ústřední topení, prádelna a skladiště přímo osvětlené. Tato přístavba jest ukončena nahoře zahradní terasou, přístupnou z bytu majitele v I. poschodí. Část traktu do ulice Pražské zrušena a vybudována jest v přízemí jako garáž. V I. poschodí jest jeden byt s příslušenstvím a ukončen jest tak zvanou terasou dolní. Tato část přístupna jest přes dvůr z náměstí.
Při stavbě bylo nutno z důvodů konstruktivních ponechati některé zdi, i když svými rozměry stěžovaly práce adaptační. Mimo to pokřivenost parcely skýtala značné obtíže.
Stropy jsou skloželezobetonové, dlažby šamotové a pilíře obloženy šamotovou mosaikou, právě tak jako schodiště vřetenové.
Přestavba jest z typických úloh, které přicházejí v našich venkovských městech při přestavbě budov, které mají přední frontu do hlavního náměstí a zadní frontu obrácenou do bývalých příkopů nebo hradeb, dnes obyčejně změněných v sady neb v okružní třídu.
Nepochopením těchto úloh budují se často na takových parcelách honosné stavby opět do předního traktu, obyčejně do hlavního náměstí, při čemž zadní část řeší se jako nádvorní trakty, které jsouce zevně viditelny (tvoří obyčejně zevní plochu uzavírajícího prstence staveb kol náměstí), hyzdí pohled na město. Právě z tohoto důvodu řešená adaptace jest příkladem vyhovujícího řešení jak vzhledově tak účelově.

0 comments
add comment

more buildings from Jiří Kroha